“Studentu sociāli atbildīga uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas vides inovācijas” SRESSI Projekta Nr. 1.1.1.3/21/A/008"

SRESSI projekta mērķisir attīstīt uzņēmējdarbības un problēmu risināšanas iemaņas iesaistīto studentu vidū, ļaujot tiem saskarties ar praktiskām, reālām problēmām un nozares profesionāļiem, kā arī nodrošinot viņiem visprogresīvāko izglītību, kas pielāgota stratēģisku valstu un ES līmeņa problēmu izpratnei. Studenti tiks apmācīti kritiski novērtēt esošās ekonomikas paradigmas, noteikt tajās esošos ierobežojumus un iespējas, kā arī radīt un apstiprināt inovatīvus, komerciālus, sociālus un ilgtspējīgas vides risinājumus.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi

  • 1. Attīstīt uzņēmējdarbības prasmes iesaistītajos studentos un veicināt studentu virzītas inovācijas, izmantojot izglītojošus pasākumus, mentoringu un finansiālu atbalstu;
  • 2. Palielināt studentu līdzdalību uzņēmējdarbības projektos;
  • 3. Popularizēt studentu, komerciālo un augstākās izglītības partneru, kā arī sabiedrības vidū ES sociālās ekonomikas redzējuma pamatprincipus;
  • 4. Izveidot, uzturēt un attīstīt publiski pieejamu sociālo un vides problēmu un iespēju krātuvi Latvijā (Ideju banka), ar kuru varētu darboties jaunie un esošie uzņēmumi;
  • 5. Palīdzēt attīstīt un uzsākt komerciāli dzīvotspējīgus un darbības ziņā ilgtspējīgus jaunus uzņēmumus no iesaistītajiem studentu inovācijas projektiem.

Projekta rezultāti

  • 1.Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām (projekta īstenotājiem) – 35;
  • 2. Radīto inovāciju skaits, tostarp izstrādāti jauni produkti, procesi, pakalpojumi, izstrādātas tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, izveidoti prototipi vai jaunas vai būtiski uzlabotas metodes – 25;
  • 3. Studējošo un doktora grāda pretendentu skaits, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju kompetences – 740;
  • 4. Studējošo nodibināto jaunuzņēmumu skaits pēc dalības Studentu inovāciju programmā – 30;
  • 5. Studējošo skaits, kas Studentu inovāciju programmas īstenošanas rezultātā iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akceleratorā, akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" programmā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās - 50

Partneru saraksts

Vadošais: Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (SSE Riga)

Pārējie: Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Rīgas Juridiskā augstskola (RJA), Civitta Latvija SIA (Civitta), TechHub Riga

Projekta kopējais finansējums

1057882,15 Eur

RTA saņem 21 000, nav iekļautas izmaksas, kuras sedz vadošais partneris, bet attiecas arī uz projekta realizāciju RTA

Projekta finansējuma avots

Eiropas Reģionālā attīstības fonds

RTA personāls, kas ir iesaistīts projektā

Iluta Arbidāne
Daina Znotiņa
Aija Čerpinska
Jeļena Volkova
Ēvalds Višķers