Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (Eiropas Sociālais fonds)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" projekts)


Projekta nr. 8.2.3.0/22/A/005

Projekta vadītājs/koordinators: Jeļena Lonska

Projekta mērķis: Stiprināt digitālo kapacitāti un ieviest digitālas iniciatīvas sešās Latvijas augstskolās to stratēģiskās specializācijas jomās, integrējot tehnoloģiskos risinājumus studiju kursu saturā un procesā.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Projekta ietvaros tiks stiprinātas studentu digitālās kompetences, tiks stiprināta kapacitāte mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanas jomā, izstrādāta un ieviesta vienota digitālo kompetenču vērtēšanas sistēma, ka ari izveidots vienots digitāls risinājums pārbaudījumu procesa nodrošināšanai.

Projekta aktivitāšu bloki ir:

1) Digitālās kapacitātes stiprināšana jaunos un esošajos studiju kursos;

2) Digitālo prasmju vērtēšanas sistēmas izstrāde un integrēšana augstskolās;

3) Jaunāko esošo digitālo risinājumu integrācija e-studiju procesa;

4) Projekta vadība un publicitāte.

Projekta rezultāti: Galvenais projekta rezultāts ir ieviestas digitalizācijas iniciatīvas sešās Latvijas augstākās izglītības iestādēs un vienā koledžā, kopīgi pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās, ka arī modernizējot studiju procesu.

Partneru saraksts:

 • Latvijas Biotehnoloģiju universitāte (vadošais partneris) + Malnavas koledža
 • RTA
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Universitāte
 • Ventspils Augstskola
 • Biznesa augstskola “Turība”
 • SIA “WeAreDots”
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija”

Projekta kopējais finansējums:

 • 2 052 269.47 EUR
 • RTA daļa - 257 287.30 EUR

Projekta finansējuma avots: ESF finansējums - 85%, valsts budžeta finansējums – 15%

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā:

 • J.Lonska (projekta RTA koordinatore)
 • S.Augule (lietvede)
 • I.Runča (grāmatvede)
 • M.Kijaško
 • S.Kodors
 • A.Teilāns
 • P.Grabusts
 • L.Litavniece
 • D.Znotiņa
 • I.Kotāne
 • A.Nikolajeva
 • S.Martena