Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Mākslas”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA)  Izglītības, valodu un dizaina fakultāte (IVDF) īsteno studiju programmas studiju virzienā „Mākslas”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019. gada 18. jūnijam.          

            Studiju virziena „Mākslas” mērķi ir definēti, pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, „ Europa2020”, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „NAP2020”, „Latvija 2030”, Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”, „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam” u.c., akcentējot Latvijas un Latgales reģiona attīstībai nepieciešamo tehnoloģisko (STEM - science, technology, engeniering, math) un radošo industriju zināšanu un pētījumu aktualizēšanu.

Studiju virziena vīzija: RTA studiju virziens „Mākslas” ir Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgs studiju virziens ar aktuālām studiju programmām, radošiem studentiem, darba tirgū pieprasītiem absolventiem un dinamisku akadēmisko, zinātnisko un radošo vidi.

Studiju virziena „Mākslas” stratēģiskie mērķi un uzdevumi saistībā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju:

 1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum mākslas nozarē dizaina jomā.

Mērķa sasniegšanai ir nozīmīga:

 • Studiju virzienam atbilsotšo studiju programmu pilnveidošana saskaņā ar tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras un internacionālas studijas.
 • Studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas sadarbības veidošana.
 • Studiju virziena „Mākslas” programmu attīstība, nodrošinot pēctecīgu augstākās izglītībasapguvi, kas atbilst Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studējošo un absolventu interesēm, un ir saistošs jebkuram mākslas un dizaina nozarē izglītību guvušam speciālistam specifisko profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei RTA mūžizglītības sistēmas ietvaros

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai.

Mērķa sasniegšanu nodrošina:

 • Akadēmiskā personāla profesionālās kompetences attīstība, apliecinot izcilas akadēmiskās zināšanas, starptautisko un profesionālo pieredzi;
 • Zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība.
 • Inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstība un komercializācija.
 • Partnerība starp uzņēmējdarbības vidi un akadēmiski pētniecisko studiju vidi.

3. Attīstīt mākslas un radošo industriju studiju un pētniecisko bāzi RTA.

Mērķa sasniegšanu nodrošina:

 • Studentu un absolventu uzņēmumu mākslas un radošo industriju jomā radīšana.
 • Esošo bakalaura un maģistra līmeņa programmu pārskatīšana, rodot iespēju izstrādāt moduli, kas paredz specializēšanos industriālajā dizainā.
 • Atbilstoša studiju aprīkojuma iegāde.

4. Uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, iesaistot RTA akadēmisko personālu, studentus Austrumlatvijas sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, reģiona kultūrvēsturisko vērtību izpētē, saglabāšanā un apritē.

Mērķa sasniegšanu sekmē:

 • Dizaina pētniecība un metodoloģija sociālā un uzņēmējdarbības vidē, cilvēka saskarsmes vides izstrāde, vizuālās komunikācijas un informācijas sistēmu izstrāde, cilvēka dzīves un darbības ievirze racionālai funkcionēšanai.
 • Latgales kultūrvēsturisko tradīciju izpēte, saglabāšana un mijiedarbība starptautiskajā kultūru kontekstā.
 • Dizaina produktu projektēšana cilvēka daudzveidīgo vajadzību apmierināšanai, ieskaitot kultūras identitātes nepieciešamību, dzīves un cilvēka darbības telpas organizēšanu.
 • Studentu un akadēmiskā personāla iesaiste RTA un Austrumlatvijas reģiona kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.

 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.