Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Sociālā labklājība”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultāte realizē studiju programmas studiju virzienā "Sociālā labklājība". Studiju virziens ir starptautiski izvētēts unakreditēts uz 6 gadiem, līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Studiju virziena stratēģija , kopīgie mērķi un uzdevumi balstās uz Rēzeknes TA darbības un attīstības stratēģiju 2016. - 2023. gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem.

Studiju virziena mērķis – sagatavot dažādu izglītības līmeņu sociālā darba speciālistus, veicināt kvalificētu sociālā darba veicēju iesaistīšanos sociālās labklājības sistēmas stiprināšanā, kā arī sociālā darba zinātnes attīstībā Latvijā un Eiropas Savienībā.

Realizējot studiju virziena programmas, tiks uzlabota sociālā atbalsta pasākumu kvalitāte reģionā, izstrādāti un ieviesti jauni sociālie pakalpojumi, kuru realizācijai nepieciešami jauni kvalificēti speciālisti, kuri ir patstāvīgas, inovatīvas un radošas personības, orientētas uz mūžizglītību un tālāku profesionālo pilnveidi.

Studiju virziena attīstības stratēģija RTA  stratēģisko mērķu sasniegšanai:

 • Veicināt starptautiska līmeņa kvalitatīvu augstāko izglītību sociālā darba nozarē un darba devēju prasībām atbilstošu profesionālo sagatavotību, tādēļ nepieciešams:
 • uzlabot studiju kvalitāti,
 • pilnveidot esošās studiju virziena programmas, aktualizēt studiju programmu saturu,
 • izstrādāt jaunas studiju programmas, pilnveides un tālākizglītības programmas atbilstoši darba tirgus prasībām, jaunākajām zinātniskajām nostādnēm un tehnoloģijām sociālā darba jomā,
 • paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu izstrādes un pilnveides nodrošināšanai,
 • paaugstināt studējošo profesionālās iemaņas, rodot iespējas veikt prakses uzdevumus ārvalstu sociālās labklājības sistēmu institūcijās,
 • paplašināt e-kursu pieejamību programmās,
 • piesaistīt ārzemju vieslektorus,
 • sekmēt akadēmiskā personāla un studentu starptautiskās pieredzes apmaiņas īstenošanu. studentu apmaiņā, pētniecībā un izglītības satura, metodiskā nodrošinājuma pilnveidē,
 • mērķtiecīgi papildināt bibliotēkas fondus ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru sociālā darba jomā,
 • sagatavot kvalificētus sociālā darba speciālistus, kas spējīgi konkurēt mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un ir motivēti tālākizglītībai.
 • Veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību un metodisko darbību, iesaistoties starptautiskos projektos, kā arī piesaistot ārvalstu docētājus, tādēļ nepieciešams:
  • sadarboties ar ārvalstu augstskolām,
  • kopā ar RA Personības socializācijas pētījumu institūtu (PSPI) veikt darba devēja pasūtītus zinātniskos pētījumus
  • izstrādāt monogrāfijas, mācību grāmatas un studiju līdzekļus. 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.