Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” (turpmāk IT virziens) ir augstākā kvalifikācijas līmeņa inženiertehnisko un zinātnisko speciālistu informācijas tehnoloģijas jomā sagatavošanas centrs Latgales reģionā. Studiju virziena programmas īsteno pēctecības principu, nodrošinot visus izglītības līmeņus (1.līmeņa studijas – bakalaura studijas – maģistrantūras studijas – doktorantūras studijas) un mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā.

IT virziena attīstības stratēģija

IT virziena attīstība atbilst RA stratēģiskajiem mērķiem, kuri definēti RA darbības un attīstības stratēģijā 2014.-2020.gadam – stiprināt RA stratēģisko lomu Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmā, pozicionējot sevi kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, izpētei, popularizēšanai un pielietošanai, aktualizējot starpdisciplinārās saiknes būtisko lomu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā, primāri mazinot Latgales reģiona attīstību kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju.

 IT virziena mērķis

Pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, ”Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālais attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017” un „RA darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam”, kā arī konsultējoties ar studējošajiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām, Inženierzinātņu fakultātes domē, studiju padomē, Senātā tiek izvirzīts studiju virziena mērķis: stabilas, ilgtspējīgas un elastīgas zinātnē balstītas augstākās izglītības sistēmas īstenošana un pilnveidošana Latgales reģionā, lai sagatavotu pasaules darba tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus, kas balstīta uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi, zinātnē balstīta augstākā izglītība, zināšanu pārnese tautsaimniecībā un sadarbība ar ražošanas sfēru un pašvaldībām.

Šī mērķa sasniegšanai IT virzienā tiek īstenotas piecas studiju programmas: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana” (1.kurss studijas uzsāk 2015./2016.st.g.), profesionālā bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”, profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas”, akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”, doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (kopīga ar Vidzemes Augstskolu).

IT virziena programmas IF tiek īstenotas kopš RTU Latgales filiāles laikiem (1990.-1993), tomēr tās ir daudzkārt aktualizētas atbilstoši darba tirgus un profesiju standartu prasībām. RA tiek nodrošināts pilns augstākās izglītības cikls IT virzienā (no 1993.gada – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Programmēšanas inženieris”, no 2007.gada – profesionālā maģistra studiju programmas „Datorsistēmas”, no 2013.gada – akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”, no 2010.gada – kopīgā doktora studiju programma ar ViA „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”). IT virzienā ir paredzēts iekļaut arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Elektroniskā komercija”, kā arī izveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu. Lielākā daļa studiju programmu tiek piedāvātas īstenošanai arī angļu valodā.

Studējošo skaits IT virzienā ir virs 200 studējošajiem pilna laika studijās (2014.gadā nepilna laika studējošie ir tikai 6). Studējošo skaits IT virzienā ir palielinājies uz jauno studiju programmu rēķina, un pēdējos gados pieaugusi studējošo interese par IT virzienu. Notiek darbs studējošo piesaistīšanai no ārvalstīm. Galvenie zinātniskie virzieni ir ģeotelpiskā tālizpēte, sistēmu modelēšanas rīku izstrāde, datorlingvistika (sadarbībā ar akadēmisko studiju programmu „Filoloģija”). Daudzas tēmas tiek izstrādātas pēc industrijas un IT produktu lietotāju pasūtījuma.

RA mērķis ir kļūt par vadošo inženierzinātņu un tehnoloģiju studiju, pētniecības un inovāciju centru Austrumlatvijā. Atskaites periodā ir izpildīta RA stratēģijā (http://www.ru.lv/uploads/source/content_LV/studijas/SKVS/1/RTA_strategija_2014-2020_final_ar%20labojumu.pdf) ieplānotā divu pirmā līmeņa un vienas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas IT virzienā izstrāde.

IT virziena uzdevumi

 Pirmā līmeņa augstākajā izglītībā:

 • sniegt visaptverošas zināšanas informācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātne studiju virziena vispārizglītojošajos mācību kursos;
 • sniegt specializētas faktu un teorētiskās zināšanas programmēšanas un datortīklu administrēšanas jomā;
 • veidot un attīstīt prasmi iegūto zināšanu praktiskajā pielietošanā atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām un specifiskajām prasībām, kas nepieciešamas programmētāja, vai datorsistēmu un datortīklu administratora pienākumu un galveno darba uzdevumu veikšanai;
 • nodrošināt daudzveidīgu pieeju teorētisko un praktisko studiju kursu apguvē;
 • veidot un attīstīt praktiskā darba prasmes programmētāja vai datorsistēmu un datortīklu administratora profesijā, kā arī prasmes darbā ar informāciju;
 • iegūt plašu redzesloku nodrošinošo izglītību, zināšanas par profesionālo ētiku, kas savukārt nodrošinātu izpratni par nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kuri spēj risināt skaidri definētas problēmas un piedalīties informācijas tehnoloģijas jomas attīstībā;
 • pilnveidot stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku, attīstīt spējas darboties speciālistu komandā;
 • izkopt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, strādāt un turpināt studijas ārzemēs;
 • veidot ievirzi studijām profesionālā bakalaura līmenī;
 • attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas.

 Bakalaura līmenī:

 • apgūt programmēšanas inženiera kvalifikācijai nepieciešamās dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju nozarei atbilstošu bāzes zinātņu un nozares teorētisko pamatu zināšanas, attīstīt spējas pielietot šīs zināšanas;
 • nodrošināt tādu specializēto disciplīnu apguvi, kas ļauj konkurēt darba tirgū;
 • attīstīt spējas formulēt un risināt informācijas tehnoloģijas nozarei raksturīgās problēmas;
 • pilnveidot stratēģiskās un analītiskās domāšanas māku;
 • nodrošināt projektu izstrādes, realizācijas un vadības prasmju apguvi;
 • attīstīt spējas darboties speciālistu komandā;
 • izkopt svešvalodu zināšanas, kas nodrošinātu spēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, strādāt un turpināt studijas ārzemēs;
 • iegūt plašu redzesloku nodrošinošu izglītību, zināšanas par profesionālo ētiku, kas savukārt nodrošinātu izpratni par nozares projektu realizācijas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 • attīstīt mūžizglītībai nepieciešamās iemaņas.

 Profesionālā maģistra līmenī:

 • nodrošināt iespēju apgūt maģistra līmenim atbilstošus studiju kursus nozares teorijā un praksē;
 • apgūt pētnieciskās, jaunrades, projektēšanas un vadības iemaņas atbilstošo studiju kursu ietvaros;
 • iegūt 5.līmeņa profesijas “Sistēmanalītiķis” standartam atbilstošu profesionālo izglītību;
 • nodrošināt iespēju apgūt un papildināt profesionālās darba iemaņas studiju programmas ietvaros organizētajā praksē.

 Akadēmiskā maģistra līmenī:

 • nodrošināt teorētisko un praktisko kursu apguves starpdisciplināro pieeju, kurā tiek sniegtas zināšanas datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, ekonomikā un vadības zinātnē;
 • padziļināt un nostiprināt teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas elektroniskās komercijas un informācijas sistēmu jomā, t.sk. par elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (EKTS) izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, uzņēmējdarbības vadības, komunikācijas, cilvēkresursu pārvaldības, tirgzinības jautājumiem;
 • izkopt prasmi lietot zināšanas konkrētu teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā, izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes, kā arī salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādu informāciju tehnoloģiju, ekonomikas un vadībzinātnes teorijas;
 • sagatavot konkurētspējīgus speciālistus darba tirgum, nodrošinot profesionālās prasmes un iemaņas elektroniskās komercijas produktu un pakalpojumu plānošanā, izstrādē un ieviešanā, pielietojot jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus informāciju tehnoloģiju jomā.

 Doktora līmenī:

 • sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās vidēs:
 • biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana;
 • sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana;
 • politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana;
 • loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana;
 • ražošanas procesu modelēšana;
 • e-apmācības sistēmu konstruēšana;
 • imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana.

 

 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.