Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziens ”Ražošana un pārstrāde” Rēzeknes Tehnoloģiju akademijas (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātē (IVDF) tiek realizēts kopš 2012. gada, tai atbilstošā studiju programma ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Apģērbu dizains un tehnoloģija” (kods 41542), kas paredz iespēju padziļināti apgūt tekstila nozares apģērbu projektēšanas, dizaina un tehnoloģiju jomu, iegūstot kvalifikāciju „Apģērbu projektētājs”. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019. gada 18. jūnijam.

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „ Eiropa 2020”, kas paredz novatorisma, jaunrades un uzņēmējdarbības sekmēšanu, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, balstās Latgales attīstības koncepcijā 2010-2017.g., NAP 2020 projekta nostādnēs, pamatojas uz  mērķtiecīgu centrējumu uz Latvijai un Latgales reģiona attīstībai vitāli nepieciešamo Latvijas viedās specializācijas stratēģijai atbilstošu tehnoloģisko (STEM un radošo industriju) zināšanu un pētījumu aktualizēšanu  kuru  stratēģijas īstenošanai, veicamas noteiktas strukturālas izmaiņām tautsaimniecības resursu izvietojumā par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai; uz eksportu vērstām nozarēm; lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT; uzlabojumiem izglītības sistēmā un zinātnes atbalstam.

RTA darbības un attīstības stratēģija 2009.-2015.gadam paredzēja akadēmiskā personāla, studentu iesaistīšanos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, attīstot akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai. Tiek gatavoti pieprasīti speciālisti gan Latgales reģionam, gan Eiropas darba tirgum. Studiju virziena prioritāte ir saglabāt un nostiprināt savas pozīcijas kvalitatīvas profesionālās izglītības piedāvājumā dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanā ar mūsdienu ražotnes prasībām atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetences līmeni izmantojamo tehnoloģiju jomā.

RTA īsteno tautsaimniecībai nozīmīgu studiju virzienu (kā tas ir atzīmēts NAP) –tehnoloģijas un inženierzinātnes. RTA realizē arī radošo industriju izglītības programmas dizaina jomā. Latvijas nacionālajā attīstības plānā 2007-2013 prioritāšu vidū tika iekļauta radošās industrijas attīstība, tai skaitā dizains, uzņēmumos ražotājiem aktuāla rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošanās, produktu izstrādes procesa pārzināšana, ražošanā ieviešamu produktu izstrāde. NAP radošās industrijas tiek atzīmētas kā strauji augošs tautsaimniecības sektors, kurš pamatojas uz indivīda spējām un talantu, tajā skaitā spējām uzsākt uzņēmējdarbību, radīt pievilcīgu vidi. Abpusējā saikne ar uzņēmējdarbības sektoru izpaužas arī tehnoloģiskajā izcilībā – RTA sadarbojas ar biedrību Latgales aparātbūves tehnoloģiju centrs (RA ir arī viens no biedrības dibinātājiem), realizē ERAF projektu “Vides tehnoloģiju pārnese: RTA – komercsabiedrības”, kas ļauj akadēmiskajam personālam un studentiem kopā ar uzņēmējiem izmēģināt un radīt jaunus, inovatīvus produktus.

Savstarpējā mijiedarbība starp izglītību,  zinātni un uzņēmējdarbību stiprinās Latvijas inovācijas sistēmu, sekmēs tekstila un apģērbu ražošanas  nozares izaugsmi Latgales reģionā, dažādu nozaru pārstāvju savstarpējo sadarbību inovatīvu produktu radīšanā, eksportspējīgu pakalpojumu nodrošināšanā.

RTA darbības un stratēģijas mērķis atbilst valsts izaugsmes mērķim – dzīves kvalitātes uzlabošana, kas nav iespējama bez zināšanām. Pamatota inženierzinātņu nozīme, kas reģionā kopumā veicinās ne tikai pētniecības un inovāciju attīstību, arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmēs zinātnes, izglītības un privātā sektora sadarbību, kā arī atbalstīs jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi.

Arī Latvijas viedās specializācijas prioritāte ir policentriska attīstība. Latvijas viedās specializācijas mērķis ir  inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā. Latvijas viedās specializācijas virzieni ir ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs un izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Tekstila un apģērbu ražošana ir atbilstošā nozare.

Pēdējo trīs gadu laikā Latvijas tekstila industrijā investēti vairāk nekā 100 milj.EURO, liela daļa no tiem ir ārvalstu investīcijas. Sasniegtais augstais ražošanas tehniskā nodrošinājuma līmenis pozitīvi ietekmē darba resursu izmantošanas efektivitāti šajā nozarē. Pašlaik daudzi Latvijas ražotāji veic būtiskus ieguldījumus tehnoloģiju pilnveidošanā un dažādās inovācijās gan sadarbībā ar augstskolām, gan saviem spēkiem, kas varētu sekmēt konkurētspējas palielināšanos. Tekstilnozare pašlaik piedzīvo strauju attīstības posmu,  ir nepieciešami starpnozaru pētījumi. Lai attīstītu tekstilmateriālus, nozares speciālistiem jāsadarbojas ar informāciju tehnoloģiju inženieriem, mašīnbūves un elektronikas speciālistiem. Studiju virziena prioritāte ir saglabāt un nostiprināt savas pozīcijas kvalitatīvas augstākās profesionālās izglītības piedāvājumā dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanā industriālajā sektorā, ar mūsdienu ražotnes prasībām atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetences līmeni izmantojamo tehnoloģiju jomā.

Pamatota inženierzinātņu nozīme, kas reģionā kopumā veicinās ne tikai pētniecības un inovāciju attīstību, arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmēs zinātnes, izglītības un privātā sektora sadarbību, kā arī atbalstīs jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi. Izvērtējot esošos resursus, Latgales reģiona sociālekonomisko situāciju, studiju virziena attīstības un darbības vīzija:

RTA studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā konkurētspējīgs integrēts studiju virziens ar starpdisciplinārām studiju programmām/moduļiem, darba tirgū pieprasītiem speciālistiem, atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi.

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi:

piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un studijas ražošanas nozarē un ar to saistītajās starpnozarēs kompetentu, kvalificētu, darba tirgus un tautsaimniecības prasībām atbilstošu profesionālu speciālistu sagatavošanai reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum.

 • Veicināt jaunu integrētu, starpdisciplināru, inovatīvu studiju programmu un/vai studiju moduļu izstrādi, kas paplašina studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem un nodrošina pilnvērtīgu docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu
 • Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, jaunākajās atziņās nozares un tās saskarzinātņu teorijā un praksē;
 • Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveides nodrošināšanai
 • Nodrošināt darba tirgū piepRAītu studiju programmu satura izstrādi un pilnveidi sadarbībā ar prakses vietām, darba devējiem.
 • Attīstīt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai
 • Attīstīt pētījumu saistību ar nozares attīstību, tehnoloģiju pārnesi un inovācijas,
 • Veicināt zinātnisko rezultātu patentēšanu un inovatīvo produktu ieviešanu ražošanā.
 • Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas vidi, nodrošināt mūsdienīgu aprīkojumu studiju procesam un pētnieciskajam darbam.
 • Pilnveidot IKT nodrošinājumu studijām un pētnieciskajam darbam.
 • Paplašināt studiju iespējas e-studiju vidē.
 • Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai.

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.