Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Vīzija

Studiju virziens „Būvniecība un arhitektūra” ir augstākās profesionālās izglītības būvniecības speciālistu sagatavošanas centrs Austrumlatvijā.

 Misija

Nodrošināt Latvijas Republikas tautsaimniecību ar augstas kvalifikācijas profesionāliem  būvniecības speciālistiem ar tādu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešama pieprasījumam atbilstoša amata pienākumu kvalitatīvai veikšanai.

 Mērķis

Pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, ”Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālais attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”  un „Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam”, konsultējoties ar Latvijas būvinženieru savienību, studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām un apspriežot studiju virziena “Būvniecība un arhitektūra” sēdē, Inženieru fakultātes domē, RTA Studiju padomē un Senātā izvirzīts studiju virziena mērķis:

Sagatavot izglītojamo darbībai būvdarbu vadītāja profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību, veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmēt konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos, radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

 Uzdevumi 

 1. Teorētiski un praktiski sagatavot būvdarbu vadītājus atbilstoši "Būvdarbu vadītāja" profesijas standartam, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus, atbilstoši likumdošanai.
 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta izpildi būvdarbu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
 2. Nostiprināt studiju un zinātniskās darbības infrastruktūru Inženieru fakultātē, iesaistīties Inženieru fakultātes laboratoriju korpusa veidošanā, izveidot laboratoriju kompleksu mūsdienu līmenim atbilstošu pētījumu veikšanai.
 3. Nepārtraukti paplašināt studiju un pētniecības informatīvo bāzi, palielināt bibliotēkas un katedras zinātnisko izdevumu fondu, pilnveidot iespējas izmantot interneta avotus.
 4. Ik gadus izstrādāt, pilnveidot un izdot mācību metodiskos materiālus, rokasgrāmatas, zinātniski pētniecisko literatūru.
 5. Turpināt iesaistīšanos starptautiskos projektos, lai uzlabotu studiju kvalitāti un materiāli tehnisko bāzi.
 6. Nepārtraukti modernizēt studiju metodes, nodrošināt plašu e-studiju, datortehnikas, multimediju un interneta izmantošanu.
 7. Izveidot studentu prakšu bāzes uzņēmumu tīklu.
 8. Paplašināt un nostiprināt starptautiskos sakarus studiju virziena programmu īstenošanā.
 9. Veikt akadēmiskā un laboratoriju personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, stažēšanos un apmācību.
 10. Nodrošināt studiju virziena “Būvniecība un arhitektūra” padomes efektīvu un operatīvu darbību.

„Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam” pieejama vietnē http://www.ru.lv/uploads/source/content_LV/studijas/SKVS/1/RTA_strategija_2014-2020_final_ar%20labojumu.pdf

"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023. gadam" atrodas izstrādes stadijā. Tā paredz nodrošināt STEM un resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un pēctecīgu īstenošanu Latgales reģionā, sagatavojot Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā. Tas saskan ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 561 STEM jomām atbilstošas ir studiju programmas, kas atbilst dabaszinātnes, matemātikas un informācijas tehnoloģijas izglītības tematiskajā grupā, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskajā grupā, lauksaimniecības tematiskajā grupā un izglītības tematiskajām jomām; mākslas, veselības aprūpe (izņemot izglītības programmu kosmetoloģija) un vides aizsardzība. Studiju virziens "Arhitektūra un būvnicība" ir atbilstošs STEM jomai. RTA politika STEM programmu attīstībā paredz jaunu, darba tirgum atbilstošu koledžas un otrā līmeņa profesionālo programmu veidošanu, infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu, plānveidīgu interešu izglītības pasākumu organizēšanu skolēniem u.c. aktivitātes. 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.