Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes"

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virzienā "Informācijas un komunikācjas zinātnes" (turpmāk – SV) RTA kopš 2005.gada tiek īstenota profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” (licencēta 06.06.2005., licence Nr. 04048-41). Virziena attīstības stratēģiju apliecina 2015. gada pavasara semestra uzsāktā akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lietišķā vēsture” (licence Nr. 04048-83, saņemta 27.02.2015.) īstenošana. Abas studiju programmas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu galvenokārt sociālās atmiņas institūciju – muzeju, valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī privāto arhīvu darbības nodrošināšanai, gatavojot speciālistus vēstures avotu informācijas pētniecības, apstrādes un dokumentu pārvaldības jomās. 2016. gada rudenī uzsākta akadēmiskās maģistra studiju programmas „Reģionālie mediji un komunikācija” (licence Nr. 04048-92, izsniegta 18.08.2016.) īstenošana. Šīs programmas ieviešana, pievēršoties žurnālistu, mediju uzņēmumu vadītāju, preses sekretāru, sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālistu sagatavošanai, būtiski paplašina līdzšinējo SV pienesumu Latvijas izglītības telpā.

    SV atbilstošās akadēmiskās bakalaura un maģistra programmas vieno uzdevumi, kuri ir saistīti ar zināšanu, prasmju un pieredzes apguvi atbilstošās praksēs, lai nostiprinātu, papildinātu un pilnveidotu studentu prasmes un iemaņas darbā ar vēstures liecību – dokumentu un mediju informācijas – apstrādi, pētniecību, interpretāciju un pasniegšanu sabiedrībai. Savukārt profesionālā maģistra studiju programma studentiem nodrošina laikmeta liecību – dokumentu – sagatavošanas un saglabāšanas pieredzes padziļināšanu un paplašināšanu saistībā ar IT lomas pieaugumu u.c. aktualitātēm dokumentu pārvaldības nozarēs.

SV akreditēts uz sešiem gadiem (līdz 28. 05. 2019., akreditācijas lapa Nr. 64 izdota 26.06.2013., tā darbība ir vērsta uz kvalitatīvas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu divos studiju līmeņos (bakalaura un maģistra) pilna un nepilna laika studijās.

SV ir starpdisciplinārs, studiju procesā ir ietvertas gan informācijas un komunikācijas zinātņu, arhīvzinātnes, sociālo un humanitāro zinātņu teorētiskās atziņas, gan arī praktiskās iemaņas dokumentu sistēmu veidošanā, pētniecisko tehnoloģiju izmantošanā un daudzveidīgu informācijas un komunikācijas resursu lietošanā mediju telpas veidošanā. Kā viens no realizējamiem uzdevumiem RTA attīstības stratēģijā ir studējošo un Latgales reģiona jauniešu piesaiste pētnieciskajai darbībai, motivācijas un intereses radīšana darbībai zinātnē, ko apliecina arī SV līdzdalība studentu zinātniskajās konferencēs Latvijā un citās valstīs.

 SV attīstības stratēģija balstās RTA darbības un stratēģijā (skat. http://www.ru.lv/uploads/source/content_LV/studijas/SKVS/1/RTA_strategija_2014-2020_final_ar%20labojumu.pdf) , kuras pamatā ir ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa stratēģiskie dokumenti un LR normatīvie akti: ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”, Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, Latvijas Nacionālais attīstības plāns (2014–2020), darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas", "Infrastruktūra un pakalpojumi" un to papildinājumi, Lisabonas stratēģija, Boloņas deklarācija (1999), Izglītības likums, Augstskolu likums, Valsts valodas likums, Arhīvu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr. 1234 „Latvijas Nacionālā arhīva nolikums”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, LR Kultūras ministrijas Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.– 2020.gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, Mūžizglītības politikas pamatnostādnes (2007–2013), Mūžizglītības memorands, RA Satversme un citi iekšējie normatīvie akti, kā arī Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam.

SV stratēģiskais mērķis ir nodrošināt studējošajiem augstas kvalitātes akadēmisko un profesionālo izglītību, kas ir konkurētspējīga Latvijas un Eiropas darba tirgū. Mērķis paredz pilnveidot studējošo pētnieciskās prasmes un iemaņas, attīstīt saikni ar darba devējiem muzeju krājumu, arhīvu fondu, mediju telpas veidošanā, informācijas resursu, vēstures liecību un arhīvu dokumentu izmantošanā sabiedrības izglītošanai, aktualizējot mērķim atbilstošu resursu lietošanas tehnoloģiju ieviešanu profesionālajā darbībā un SV ilgtspējīgā attīstībā. Ņemot vērā, ka Latvijas mediju politikas virsmērķis paredz kvalitatīvu mediju vides izveidi nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, SV stratēģijas virzieniem 2016.gadā ir pievienots uzdevums stiprināt Latvijas nacionālos un reģionālos drukātos medijus, tādēļ akadēmiskās maģistra studiju programmas studenti pastiprināti apgūst mediju dizaina un tehnoloģiju tendences, un mediju konverģences apstākļos – audiovizuālā satura veidošanas specifiku, kas paredzēta tieši reģiona mediju kvalitātes uzlabošanai.

SV atbilstošo studiju programmu mērķi un uzdevumi ir vērsti uz studiju procesa fleksibilitāti, jaunākās pētnieciskās metodoloģijas un tehnoloģiju integrēšanu, kvalificētu informācijas un komunikācijas nozaru speciālistu piesaisti, lai nodrošinātu programmas absolventu akadēmisko izglītību, profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. Ņemot vērā RTA darbības un attīstības stratēģiju, SV atbildošo LR zinātņu nozaru aktualitātes un darba devēju uzstādījumus, virziena docētāju un studējošo zinātniski pētnieciskā darbība tiek īstenota, paredzot veikto pētījumu rezultātu praktisku pielietojumu sociālās atmiņas vai nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanas institūciju darbībā. Zinātnisko darbu izstrāde tiek balstīta uz pētnieciskajām tehnoloģijām, kas atbilst starpdisciplinārām pieejām.

 SV galvenie uzdevumi:

  1. Īstenot kvalitatīvu un saistošu studiju programmu piedāvājumu gan Latvijas un it sevišķi Latgales reģiona iedzīvotājiem, gan ārzemju studentiem (esošo studiju programmu satura un studiju rezultātu pilnveide; pasākumi vidusskolu absolventu ieinteresēšanai bakalaura studijām; studiju procesa nodrošināšana svešvalodā).
  2. Izveidot Mutvārdu vēstures arhīvu Rēzeknes Augstskolā, sistematizēt un regulāri papildināt tā fondus, balstoties uz bakalaura studiju programmas studējošo mutvārdu vēstures ekspedīcijās iegūtajiem materiāliem un līgumiem ar sadarbības partneriem par mutvārdu vēstures ekspedīciju organizēšanu.
  3. Pilnveidot akadēmiskā personāla zinātnisko potenciālu, nodrošinot tā pārnesi uz akadēmisko darbu un sadarbību ar nozares institūcijām Latvijā un ārzemēs (starptautiskās pieredzes intensīva apguve, personāla zinātniskās izaugsmes veicināšana (studijas doktorantūrā, zinātnisko pētījumu publicitātes veicināšana), esošo sadarbības formu pilnveide un paplašināšana starptautiskā līmenī).

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.