Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ekonomika”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziena „Ekonomika” attīstības stratēģija ir veidota saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju 2014. – 2020., kuras attīstības un darbības vīzija paredz, ka RTA ir starptautiski konkurētspējīga Tehnoloģiju akadēmija Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā integrētajās inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai.
Studiju virziena „Ekonomika” (turpmāk SV) mērķis ir definēts:
● pamatojoties uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem – „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam”,„ Europa2020”, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, iestrādes „NAP2020 projekts”, „Latvija 2030” , „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017” u.c.
● konsultējoties ar studējošiem, darba devējiem, profesionālajām organizācijām.
● apspriežot RTA studiju kvalitātes sistēmā noteiktajā kārtībā (virziena padome, fakultāte, dome, studiju padome, senāts).
SV kopīgais mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītus speciālistus, kas ir apguvuši attiecīgajai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā studiju programmā un/vai specializācijas virzienā darbam komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un starptautiskajos uzņēmumos.
SV uzdevumi:
1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum:
1.1.studiju programmu pilnveidošana atbilstoši tautsaimniecības darba tirgus prasībām, attīstot transdisciplināras, starpdisciplināras un internacionālas studijas;
1.2.studiju programmu starptautiskās atpazīstamības veicināšana un ilgtspējīgas sadarbības veidošana.
2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai
2.1.akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot izcilas akadēmiskās zināšanas, starptautisko un profesionālo pieredzi;
2.2. zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība;
2.3.akadēmiskā personāla un studējošo kopīgu zinātnisko pētījumu veicināšana.
3. Uzlabot dzīves kvalitāti reģionā, iesaistot RTA akadēmisko personālu, studentus Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, veicinot reģiona ekonomisko attīstību un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā:
3.1. pētījumu saistība ar tautsaimniecības attīstību
3.2. studentu un akadēmiskā personāla iesaiste RA un Latgales reģiona uzņēmējdarbības  vidē, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.