Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Šajā studiju virzienā (turpmāk  – „Valodas”) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (turpmāk – RTA) ietilpst 2 filoloģijas programmas. Filoloģijas studiju virziens ir viens no pirmajiem RTA, to realizē kopš 1991. gada. Tas ļāvis ne tikai izveidot stabilu un zinošu akadēmisko personālu, bet attīstīt pēctecīgu reģiona specifiku un ES prasības respektējošu programmu, kurai ir sava specifika Latvijas un Eiropas kontekstā. Latgalistikas studijas un pētniecība, kas attīstās RTA, ir šīs programmas unikalitātes pazīme. Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam (tas ir 4. akreditācijas periods programmām).

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi izriet no RTA darbības un attīstības stratēģijas 2016.–2023.gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010–2017”.

RTA darbības un attīstības stratēģijā 2016.-2023.gadam ir minētas akadēmijas prioritārās jomas, kas atbilst reģionam un valstij prioritārajām jomām un virzieniem.
Viena no tām ir arī: "Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši mūsdienu vajadzībām."

Studiju virziena vīzija

                  Latgalistika, baltistika, reģionālistika – studiju virziena balsti, kas ļauj saglabāt valodas un kultūras studiju tradīciju reģionā, piedāvājot kvalitatīvu studiju un pētniecisko vidi ES un citu valstu studentiem, stiprinot reģiona kultūras, valodas un izglītības politikas nostādnes un realizāciju studējošo un akadēmiskā personāla pētniecībā.

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi

Mērķis – nodrošināt pēctecīgas starpdisciplināras valodas un kultūras studijas, kas aptvertu plašu humanitāro problēmu spektru, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, gādājot par Latvijas un Latgales reģiona zinātniskās un kultūrvides saglabāšanu, izpēti un attīstību, veidojot spēcīgu reģionālistikas studiju un pētniecisko vidi reģionā.

            Uzdevumi:

  • sekmēt studentu un docētāju apmaiņas procesu (studijas, stažēšanās): studējošajiem vienreiz studiju laikā, docētājiem vienreiz divos studiju gados, gādāt par lekciju kursu izstrādi angļu valodā, piesaistot ārzemju studentus valodas un kultūras studijām Latvijā,
  • pārskatīt studiju kursu saturu un pakāpeniski pārveidot to ne tikai atbilstoši jaunākajām zinātnes attīstības un metodoloģijas prasībām, bet, respektējot potenciālo studējošo, pastiprinātu uzmanību pievērst interesantuma, praktiskās lietderības un radošuma izpausmēm katrā studiju kursā,
  • pievērst uzmanību programmas reklamēšanai, popularizējot jaunieviestos moduļus (Latgalistika un Ievads komunikācijas teorijā), uzsverot, ka arī akadēmiskajā izglītībā nozares pamatkursu apguve ir saistāma ar konkrētu praktisku iemaņu un prasmju nostiprināšanu,
  • saglabāt programmas specifiku: integrētie valodu un kultūru kursi, latgalistikas pētniecība, IT izmantošana studiju procesā un sasaistē ar humanitāro virzienu, pakāpeniski pārejot uz starpdisciplinaritāti, kas paaugstina studējošo administrēšanas un kultūrtūrisma prasmes, ļauj reģionālistikas un valodu zināšanas izmantot piesaistei darba tirgum, absolventu konkurētspējas palielināšanai ES darba tirgū,
  • iesaistīt studējošos multikulturālu vidi un reģiona identitāti ilustrējošu datu bāzu veidošanā (etnolingvistiskās aptaujas, lingvokulturoloģiskās zīmes, lingvistiskās ainavas valodas zīmes, tūrisma maršrutu pievilcīgi apraksti, reģiona iedzīvotāju konfesionālais sastāvs u.c.),
  • rosināt kā studējošos, tā docētājus starpdisciplināru un metodoloģijas ziņā inovatīvu pētījumu veikšanai (diskursa analīze, lingvistiskās ainavas, lingvokulturoloģiskā, kontentanalīze u.c. metodes),
  • izstrādāt un realizēt starpnozaru projektus, gādājot par akadēmiskā personāla materiālo ieinteresētību zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas attīstībai, pētījumu publicitātes un starptautiskās atpazīstamības veicināšanai,
  • sadarboties ar reģiona pašvaldībām, citām organizācijām, augstākās izglītības iestādēm ES finansētu reģionālistikas pētniecisko projektu īstenošanā, sakoptas kultūrvides radīšanā,
  • paplašināt sadarbību ar līdzīgām institūcijām Latvijā un ārzemēs, akcentējot gan Rietumeiropas, gan arī Baltkrievijas un Krievijas iesaisti šajā sadarbībā, saistot to ar reģiona vēsturisko attīstību,
  • iesaistīt RTA jaunos zinātniekus, studējošos un reģiona jauniešus zinātniskajos un radošajos projektos, radot vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai, Latgales reģiona attīstībai.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.