Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Tulkošana”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

 RēzeknesTehnoloģiju akadēmijas (RTA)  Izglītības, valodu  un dizaina fakultāte (IVDF) realizē studiju programmu Lietišķā komunikācija un tulkošana studiju virzienā "Tulkošana". 2014./ 2015.s. st.g. studiju programmas „Tulks referents” tika mainīts no „Tulks referents” uz „Lietišķā komunikācija un tulkošana” un piešķiramā kvalifikācija no “tulks referents” uz “tulkotājs”.Studiju virziens ir  starptautiski izvērtēts un  akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18. jūnijam.

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi balstās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģiju 2014. -2020. gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: Europa 2020, Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma, Nacionālās attīstības plāns 2020, Latvija 2030, Latgales stratēģija 2030, Latgales programma 2010 -2017.

Studiju virziena prioritāte ir nostiprināt un attīstīt savas pozīcijas kvalitatīvas izglītības jomā tulkotāja  izglītības piedāvājumā.

Studiju  virziena vīzija:

RTA studiju virziens Tulkošana  ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā  konkurētspējīgs  un pieprasīts studiju virziens, kurā studē  darba tirgū pieprasīti  un radoši studenti, kurā ir  dinamiska  akadēmiskā un zinātniskā vide.

            Studiju studiju virziena ”Tulkošana” stratēģiskie mērķi un  darbības virzieni:

 1. Piedāvāt kvalitatīvu studiju programmu un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu tulkošanas teorijā un savā nozarē kompetentus, radošus speciālistus tulkotāju darbam reģionā, valstī un starptautiskajā darba tirgū:
 • Nodrošināt angļu, vācu, krievu latviešu, poļu, franču valodas komunikatīvās un lingvistiskās kompetences apguvi, attīstīt praktiskās svešvalodas pielietošanas iemaņas;
 • Nodrošināt līdervadības un lietišķās etiķetes teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu apguvi;
 • Veicināt jaunas maģistra studiju programmas izstrādi, kas paplašinātu studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošiem un nodrošina pilnvērtīgu akadēmiskā potenciāla izmantošanu;
 • Veidot virzienāstarptautiskas programmas, kur studijas notiek angļu valodā (tiek apgūtas arī latviešu, krievu vācu, poļu un franču valodas).
 • Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, jaunākajās atziņās tulkošanas un tās saskarzinātņu teorijā un praksē;
 • Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmas pilnveides nodrošināšanā;
 • Nodrošināt tulkotāja profesionālās pilnveides programmu izstrādi;
 • Veicināt cilvēktiesību, egalitārisma, tolerances un empātijas principu atspoguļošanu studiju kursu saturā un īstenošanu studiju procesā.
 1. Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātnisko kapacitāti, nodrošināt inovatīvo tulkošanas tehnoloģiju  ieviešanu studiju procesa attīstībai:
 • Veicināt akadēmiskā personāla mācību metodisko līdzekļu un monogrāfiju sagatavošanu un izdošanu;
 • Nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo pilnveidi,
 • Piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus kopējā akadēmiskā darba veikšanai;
 • Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to rezultātu atspoguļošanu starptautiskās konferencēs un starptautiski citējamās publikācijās;
 • Veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu prezentēšanu konferencēs un publikācijās;
 • Veicināt zinātnisko rezultātu ieviešanu tulka tulkotāja profesionālajā praksē.
 1. Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas studiju vidi, nodrošinot modernu aprīkojumu studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam:
 • Paplašināt studiju iespējas e – studiju vidē;
 • Izveidot pievilcīgu, radošu studiju vidi studējošajiem un akadēmiskajam personālam;
 • Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai;
 • Nodrošināt fiziskās un virtuālās vides resursu pieejamību.
 1. Veicināt reģiona iedzīvotāju kultūridentitātes  un karjeras izglītības attīstību, iesaistot akadēmisko personālu un studējošos  nozīmīgās reģiona sabiedrības norisēs un pasākumos, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē:
 • Veicināt akadēmiskā personāla un studējošo iesaistīšanos kultūras un ar  tulkošanu saistītās aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā;
 • Sekmēt studējošo brīvprātīgu darbu sabiedrībai nozīmīgos pasākumos;
 • Organizēt olimpiādes, konkursus, seminārus, darbnīcas un meistarklases skolēnu karjeras izglītības veicināšanai un informācijas nodrošināšanai par studiju iespējām studiju programmā.

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.