Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

4. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā.
   

Studiju virziens pamatā tiek īstenots Izglītības, valodu un dizaina fakultātē. Studiju programmu realizācijā ir iesaistīts arī akadēmiskais personāls no Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI), Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) un Inženieru fakultātes (IF), kā arī atsevišķu lekciju nolasīšanai tiek pieaicināti viesdocētāji no ārzemju sadarbības augstskolām. REGI akadēmiskais personāls piedalās doktora studiju programmas „Pedagoģija” īstenošanā; EPF un IF personāls īsteno studiju programmas “Skolotājs” studiju moduli „Ģeogrāfijas un sociālo zinātņu skolotājs”. Tāpat arī atsevišķi EPF un IF docētāji ir iesaistīti konkrētu studiju kursu un to ietvaros studējošo pētnieciskā un patstāvīgā darba vadīšanā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.