Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

10. Ja studiju virziens ir ticis akreditēts jau iepriekš, informācija par iepriekšējā studiju virziena akreditācijā izteikto ieteikumu ieviešanas rezultātiem un konstatēto trūkumu novēršanu.
   

Studiju virziens "Izglītība, pedagoģija un sports" ir starptautiski izvērtēts un ar Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013. gada 19. jūnija lēmums Nr. 179 akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Studiju virziena izvērtējuma nozīmīgs elements ir tā attīstības plānošana. Pēc studiju virziena akreditācijas, ņemot vērā aktualitātes izglītībā, darba devēju ieteikumus un akreditācijas ekspertu ieteikumus, tika izstrādāts Studiju virziena attīstības plāns, kas laika gaitā tiek pilnveidots (skat.tabulā).

 Studiju virziena attīstības plāns

Nr.

p.k.

Plānotie pasākumi

Plānotais rezultāts

Izpildes termiņš

Atskaites periodā veiktie pasākumi

1.

Jaunu studiju programmu vai moduļu veidošana, programmu satura pilnveide

Studiju moduļi  „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs”

 

Iekļaujošās izglītības kursu paplašināšana studiju programmās

2015./2016.st.g.

 

 

2015./2016.st.g.

 

Izstrādāts studiju moduļu saturs, tiks iesniegts izskatīšanai AIKA

 

Ieviests kurss "Iekļaujošā izglītība" programmā "Skolotājs" un kurss "Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās"

 

2.

Akadēmiskā personāla piesaiste un plānošana

Promocijas darbu aizstāvēšana un doktora grāda ieguve:

sociālajā pedagoģijā (lekt.Ž.Truskovska);

 

nozaru (speciālajā) pedagoģijā (lekt.M.Rozenfelde);

 

skolas pedagoģijā (lekt.L.Danilāne);

 

nozaru pedagoģijā (lekt.R.Burceva)

  

2013.g.

 

 2014.g.

 

2014.g.

 

2015.g.

 

Aizstāvēts 2013.g.dec.

 

Aizstāvēts 2016.g.jūn.

 

Aizstāvēts 2014.g.jūnijs

 

Pabeigts teorētiskais kurss

3.

Ārzemju studenti

Ārzemju studentu piesaiste maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants”, doktora studiju programmā „Pedagoģija” u.c. programmās

 

2014./2015.st.g. un turpmāk

3 ārzemju studenti doktora programmā;

ERASMUS+ apmaiņas studenti programmās

4.

Materiālā bāze

Jaunākās literatūras regulāra iepirkšana;

 

 

Mācību līdzekļu sagatavošana un izdošana;

 

IKT bāzes un programnodrošinājuma atjaunošana un pilnveidošana

Katru studiju gadu

 

2014./2015.st.g. un turpmāk

 

Pēc nepieciešamības

Iepirktas vairāk kā 90 literatūras  vienības Izglītības zinātnē.

Sagatavots mācību līdzeklis Personības psiholoģijā (doc.Ē.Kalvāns)

Izstrādāts plāns IKT attīstībai RTA un pakāpeniski tiek ieviests

5.

E studijas

Studiju kursu E vidē tālāka sagatavošana un pilnveidošana

Katru studiju gadu

Kalendāro plānu ietveršana visos kursos E vidē; kursu satura pilnveidošana

6.

Pētniecība

Studentu zinātniskās konferences rīkošana;

 

Starptautiskās zinātniskās konferences rīkošana sadarbībā ar ārzemju partneriem;

 

Pētniecisko projektu izstrāde un studentu iesaiste to darbā;

 

 Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas citējamos izdevumos;

Zinātnisko monogrāfiju sagatavošana un izdošana:

doc.G.Strods;

prof.J.Dzerviniks;

doc.L.Danilāne;

doc.Ž.Truskovska, prof. V.Ļubkina

u.c.

Katru studiju gadu aprīlī

Katru studiju gadu maijā

Regulāri atbilstoši izsludinātajiem konkursiem

Katru studiju gadu

 

 

2013./2014.st.g.

2014./2015.st.g.

2014./2015.st.g.

2014./2015.st.g.

2016.g.aprīlis

 

 

2016.g.maijs

 

  Valsts pētījumu programma “INOSOCTEREHI”

 Vairāk kā 30 publikacijas

 

 

 

 Izdots

Apstiprināts un iesniegts izdevniecībā

Izdots

Izdots

7.

Sadarbības attīstīšana ar Latvijas augstskolām

Latvijas Universitāte,  Daugavpils Universitāte (kopējs darbs projektos, sadarbības līgumi doktora studiju programmas īstenošanā, promocijas darbu recenzēšana, konsultēšana), RPIVA, LiepU, LLU, LSPA (kopējs darbs projektos, promocijas darbu recenzēšana, konsultēšana, pieredzes apmaiņa), RTU (kopējs darbs projektos)

2013./2014.st.g. un turpmāk

Darbs Valsts pētījumu programmā INOSOCTEREHI (RTA, RTU, LU, LiepU)

Promocijas darbu recenzēšana (LU);

Starpaugstskolu maģistrantu konference (RTA, DU, LU, RPIVA, LiepU)

8.

Sadarbības attīstīšana ar ārzemju augstskolām

Dortmundes Universitāte (doktora prakses īstenošana, docētāju apmaiņa); Udines Universitāte (kopējas zinātniskās konferences rīkošana, docētāju apmaiņa, projektu izstrāde); Dienvidu Federālā universitāte (projektu izstrāde); Pleskavas Valsts Universitāte (studentu un docētāju apmaiņa); Varšavas Pedagoģiskā universitāte, Šauļu Universitāte (studentu, docētāju apmaiņa, projektu īstenošana); Utenas Lietišķo zinātņu universitāte, Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte (studentu, docētāju apmaiņa, stažēšanās, projektu īstenošana); Madrides Compultense Universitāte, Milano Bicocca Universitāte  (docētāju apmaiņa, projektu īstenošana) u.c.

2013./2014.st.g. un turpmāk

Studentu, docētāju apmaiņa;

Projektu izstrāde un īstenošana;

 

9.

Sadarbība ar darba devējiem

Studiju pētniecisko darbu tēmu  datu bāzes izveide;

Studiju rezultātu izvērtējums, studiju virziena pašnovērtējuma sagatavošana un izskatīšana

2014./2015. St.g. un turpmāk

 

Katru studiju gadu

Tiek sagatavota

 

 

Darba devēju aptaujas

10.

Tehnoloģiskās ievirzes pastiprināšana studijās

Studiju virziena pases izveidošana

 

Studiju virziena attīstības plāns saskaņā ar tehnoloģiju akadēmijas pieteikumu

 

2014./2015.st.g.

 

2015./2016.st.g.

Ievietota mājas lapā www.ru.lv

 

Izstrādāts studiju virziena darba plāns 2015./2016.st.g.

 Ar studiju virziena attīstības plāna īstenošanu saistītie jautājumi tiek skatīti studiju virziena padomes sēdēs un studiju virziena docētāju kopsapulcēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.