Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem

18. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām.
   

Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports”  studiju programmas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām:

1) Augstskolu likumam;

2) Ministru kabineta noteikumiem:

-MK noteikumi Nr.512 (26.08.2014.) „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”;

-MK noteikumi Nr.240 (13.05.2014.) „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”;

-MK noteikumi Nr.322 (13.06.2017.) „Noteikumi par Latvijas izglitibas klasifikaciju”;

-MK noteikumi Nr.569 (11.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”;

-MK noteikumi Nr.846 (10.10.2006.) „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”;

-MK noteikumi Nr.994 (12.12.2006.) „Kārtība, kadā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;

-MK noteikumi Nr.202 (16.04.2013.) „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumenti”.

     Studiju virziena studiju programmas atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām - Boloņas deklarācijai un Boloņas procesa vadlīnijām:

 • Ieviesta Eiropas kredītpunktu sistēma (ECTS);
 • Eiropas vienotā diploma pielikuma forma;
 • Izstrādāta, RTA Senātā apstiprināta un ieviesta Studiju kvalitātes vadības un kontroles sistēma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA);
 • Izstrādāti studiju programmu un studiju kursu studiju rezultāti, kas atbilst Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras prasībām.

Studiju virziens kopumā, kā arī atsevišķas studiju programmas vērtējamas kā perspektīvas gan Latvijas Republikas, gan ES kontekstā. Uz to norāda Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) noteiktā rīcības virziena „Kompetenču attīstība” atbilstošie uzdevumi:

 • Augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste;
 • Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana;
 • Iekļaujošas izglītības attīstība.

Šo uzdevumu īstenošana saistās ar studiju virziena darbību un studiju programmu īstenošanu vispārējās izglītības, sociālās, speciālās un karjeras izglītības jomā. Pedagoģisko studiju programmu realizācija atbilst NAP noteiktajam uzdevumam sagatavot augsti kvalificētus un radošus vispārējās izglītības pedagogus. Studiju programmas ir vērstas arī uz iekļaujošās izglītības attīstības problēmu risināšanu un arī veicina uzdevuma - stiprināt karjeras izglītības sistēmu valstī- īstenošanu.  

NAP rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā viens no galvenajiem  uzdevumiem izglītības jomā ir augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana. Studiju programmu realizācija nodrošina šī uzdevuma īstenošanu.

Profesionālās studiju programmas  paredzētas augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona un Latvijas vajadzībām, ko nosaka:

 • LR Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”;
 • pedagogu kadru pēctecības skolās nodrošināšanas nepieciešamība;
 • reģiona ekonomiskie un sociālie apstākļi, kas nosaka neiespējamību iegūt pedagoga kvalifikāciju līdzīgās programmās Latvijā vai ārvalstīs.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējumā Latvijā pamatojoties projekta „Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls” metodiskajos ieteikumos konstatēts profesionālu karjeras konsultantu trūkums – tikai 13% ir speciālisti ar karjeras konsultanta profesionālo kvalifikāciju. Tas norāda uz programmas absolventu potenciālo darbavietu esamību izglītības sistēmā. Pozitīvs signāls par absolventu pieprasījumu darba tirgū ir LR Saeimā apstiprinātās „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kur rīcības virzienā 2.1. “Karjeras izglītības sistēmas attīstība un pakalpojumu pieejamība” ir norādīts uz karjeras izglītības attīstību un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu vispārējā un profesionālajā izglītībā un līdz ar to kvalificētu karjeras konsultantu nepieciešamību.

Pamatnostādņu rīcības virziena 1.1. “Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu, inovāciju un veselīga dzīvesveida veicinoša izglītības satura pilnveide” īstenošana tiks vērsta uz vispārējās izglītības satura izstrādi, kas balstīts kompetences pieejā. RTA studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskais personāls, sadarbojoties ar LR IZM VISC, piedalās projektā kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura un mācību līdzekļu speciālajā izglītībā izstrādei.

Studiju programmu īstenošana balstās uz „Eiropas Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmu”. Par būtiskiem uzdevumiem ir izvirzāms:

 • absolventu skaita palielinājums, piesaistot augstākajai izglītībai lielāku sabiedrības daļu un samazinot studijas nepabeigušo studentu skaitu;
 • izglītības kvalitātes uzlabojums, atbilstības darba tirgum nodrošinājums;
 • saiknes stiprināšana starp izglītību un pētniecību;
 • pārrobežu sadarbības attīstīšana, iespēju palielināšana studentiem gūt pieredzi ārzemju augstskolās un prakses vietās;
 • lielāka skaita pētnieku sagatavošana.

Eiropas Komisija izglītības reformu stratēģijai ir izvirzījusi divus kritērijus: modernizācija un nodarbinātība. Zināšanu sabiedrības izveidošanās pasaulē paredz Latvijā un, nenoliedzami, Latgalē  nepieciešamību pēc augstas klases speciālistiem, akadēmiskajā un pētnieciskajā  jomā izglītotiem profesionāļiem, kas attīsta inovācijas un veicina pedagoģijas zinātnes attīstīšanu daudzdimensionālā aspektā.  Latvijas izglītības speciālistiem ir iespēja studēt doktora studiju programmā „Pedagoģija”, kas var nodrošināt viņu pētniecisko, intelektuālo un akadēmisko kompetenču pilnveidi specifiskos virzienos, kā speciālā un sociālā pedagoģija un iekļaujošā izglītība. Lai apgūtu doktora studiju programmu un aizstāvētu promocijas darbu, RTA doktorantam jāizpilda visas LR zinātniskā grāda iegūšanai izvirzītās prasības, tāpēc sagatavotie jaunie zinātnieki ir konkurētspējīgi darba tirgū un spēj apliecināt savu profesionālo un pētniecisko kompetenci inovāciju izstrādē, ieviešanā, kas reizē sekmē Latgales reģiona un Latvijas izaugsmi kopumā.

Jaunie pedagoģijas doktori programmas specializācijas virzienos nepieciešami pētniecības aktivizēšanai Latgalē, aktuālu pedagoģijas problēmu risināšanai Latvijā un Eiropā, kā arī vakanto pētnieku vietu aizpildīšanai gan RTA Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, gan citos zinātniski pētnieciskajos institūtos, augstskolās, pētniecības un izglītības iestādēs ne tikai Latgalē, bet arī Latvijā.

Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” tiek īstenotas studiju programmas, kas atbilst pedagoģijas zinātnes sociālās, nozaru un skolas  pedagoģijas apakšnozarēm un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6., 7. un 8.līmenim (skat.tabulu).

Studiju virziena „ Izglītība, pedagoģija un sports” struktūra

 

 

 

Skolas pedagoģija

 

Nozaru pedagoģija

 

Sociālā pedagoģija

 

LKI 8.līm.

 

 

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

(promocijas tiesības pedagoģijas zinātnē, nozaru un sociālās pedagoģijas apakšnozarēs)

 

 

 

 

LKI 7.līm.

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

 

Profesionālā studiju programma

“Reliģijas pedagoģija”

 

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

 

LKI 6.līm.

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

 

Profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

 

 Profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.