Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

Studiju programmas saturu veido teorētiskās studijas, pētnieciskais darbs un prakse. RTA Nolikums par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām nosaka, ka studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas izmantojot šādas organizatoriskās formas:

  • teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt: lekcijās; teorētiskajos un praktiskajos semināros, praktiskajās nodarbībās; strādājot patstāvīgi ar zinātnisko literatūru metodiskajā kabinetā, bibliotēkās un internetā,
  • praktiskās iemaņas studējošie var apgūt: studentu pētnieciskajā darbā, studentu patstāvīgajā darbā, frontālajā un grupu darbā, situāciju analīzē, problēmstudijās (psiholoģija, speciālā pedagoģija, metodikas, SPL); profesionālajās praksēs (26 nedēļas) dažādās speciālās izglītības iestādēs (skolās, sanatorijās, atbalsta centos, dienas centros, u.c.), kā arī cita veida valsts un pašvaldību iestādēs. Profesionālā maģistra studiju programmas ”Speciālā pedagoģija” studentiem prakse tiek organizēta atbilstoši RTA Nolikumam par praksēm un izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem par praksi.

Studenti  var izvēlēties apgūt vienu no trīs studiju moduļiem un iegūt vienu kvalifikāciju no trīm piedāvātām ( surdopedagogs, skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs).

Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas informatīvajā sistēmā www.lais.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.