Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

Studiju programmas saturu veido vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums. Pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un diplomdarba izstrādē.

Studiju programmas vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, izvēloties gan Izglītības, valodu un dizaina fakultātes, gan citu RTA fakultāšu piedāvātos kursus atbilstoši savām interesēm. Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas informatīvajā sistēmā www.lais.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.