Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.1. studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek īstenotas studijas;
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Skolotājs” izveidota 2010.gadā apvienojot līdz tam laikam  darbojošās uz maksimālo termiņu akreditētās profesionālā bakalaura studiju programmas „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” un „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”. Programmu apvienošana tika veikta, lai koncentrētu akadēmiskos un materiāli tehniskos resursus skolotāju sagatavošanas jomā, lai veiktu izmaksu samazināšanu programmu īstenošanai, ieviešot vienotus vispārizglītojošos un nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus un līdz ar to palielinātu programmas konkurētspēju augstākās izglītības telpā.

Programma „Skolotāja” ir strukturēta četros tematiskajos studiju moduļos: „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” un „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, atbilstoši profesionālajai specializācijai un studiju rezultātā iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.

Studiju programmas saturu veido vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu, profesionālās specializācijas kursu, brīvās izvēles kursu studijas, prakse un valsts pārbaudījums (skat.tabulu). Pētnieciskais darbs ietverts gan atsevišķu studiju kursu saturā, prakses uzdevumos, gan studiju darbu un diplomdarba izstrādē.

Profesionālā  bakalaura studiju programmas „Skolotājs” struktūra

Studiju programmas daļas

KP

Vispārizglītojošie kursi

20

Nozares teorētiskie pamatkursi

36

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

Izvēles kursi

6

Valsts pārbaudījums:

Valsts eksāmens

Diplomdarba izstrāde

12

2

10

Prakse

26

                                     Kopā

160

Studiju programmas vispārizglītojošie, nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi ir obligāti visiem studentiem. Brīvās izvēles daļā nepieciešamo kredītpunktu skaitu students  iegūst, izvēloties gan Izglītības, valodu un dizaina fakultātes , gan citu RTA fakultāšu piedāvātos kursus atbilstoši savām interesēm. Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas informatīvajā sistēmā www.lais.lv.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.