Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Akreditācijas ekspertu ieteikumu ieviešana:

  • Palielināts akadēmiskā personāla skaits ar doktora grādu.

Periodā no iepriekšējās akreditācijas zinātnisko kvalifikāciju ir paaugstinājuši un doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši: pedagoģijā G.Strods, A.Kaupužs, L.Danilāne, Ž.Truskovska,  M.Rozenfelde,  psiholoģijā  Dr.psych.Ē.Kalvāns, angļu filoloģijā Dr.philol.M.Opincāne. Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RTA doktora programmas „Pedagoģija” absolventi Dr.paed.S.Ušča un Dr.paed.I.Prudņikova. 

  • Studējošie plašāk lieto pētījumos datubāzes svešvalodās.

Tiek veikta studentu plašāka integrēšana zinātnē, visa veida pētniecisko darbu līmeņa celšana, īstenojot prasības par zinātniskās literatūras un zinātnisko datu bāzu plašāku izmantošanu darbos, obligātu iesaisti zinātnisko konferenču darbā kā klausītājiem un referentiem. Paplašināts ir RTA bibliotēkā pieejamo starptautisko abonēto datu bāzu klāsts: Web of Science, Scopus, Science Direct Freedom Collection, EBSCO, OECD iLibrary.

  • Palielināts vēlētā akadēmiskā personāla skaits.

Programmas realizācijā iesaistīti akadēmiskajos amatos vēlētie docētāji ar doktora grādu (piemēram, Dr.paed. A.Kaupužs, Dr.paed. S.Ušča), aizstājot daļu vieslektoru.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu