Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Studiju programma "Skolotājs" ir akreditēta studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" ietvaros uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam.

Studiju programma studiju virziena izvērtēšanā pēc ekspertu viedokļa tika iedalīta pirmajā grupā un līdz ar to tika uzskatīta par ilgtspējīgu (skat. tabulu).

Ekspertu vērtējums studiju programmai "Skolotājs"

Studiju programma

Vērtējums par 1. vērtēšanas grupu „Kvalitāte

(max 4 balles; 76 punkti)

Vērtējums par 2. vērtēšanas grupu „Resursi

(max 4 balles; 44 punkti)

Vērtējums par 3. vērtēšanas grupu „Ilgtspēja

(max 4 balles; 72 punkti)

Vērtējums par 4. vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana

(max 4 balles; 56 punkti)

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs”

Balles

4

3

3

4

Punkti

75

39

66

52

 

Akreditācijas ekspertu ieteikumi un to ieviešana:

  • Vēlams palielināt akadēmiskā personāla skaitu ar doktora grādu.

Periodā no iepriekšējās akreditācijas zinātnisko kvalifikāciju ir paaugstinājuši un doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši: pedagoģijā G.Strods, A.Kaupužs, L.Danilāne, Ž.Truskovska,  M.Rozenfelde,  psiholoģijā  Dr.psych.Ē.Kalvāns, bioloģijā Dr.biol. R.Tretjakova, angļu filoloģijā Dr.philol.M.Opincāne. Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RTA doktora programmas „Pedagoģija” absolventi Dr.paed.S.Ušča un Dr.paed.J.Poplavskis. Studijas doktora programmās īsteno lekt.S.Iļjina un V.Pokule. Ikgadu ar studiju programmas studējošajiem strādā arī ārvalstu viesdocētāji no Lietuvas, Turcijas, Krievijas, Austrālijas u.c.valstīm. Viesdocētāju vizītes notiek ERASMUS+ programmas ietvaros.

  • Studējošajiem plašāk lietot pētījumos datubāzes svešvalodās.

Tiek veikta studentu plašāka integrēšana zinātnē, visa veida pētniecisko darbu līmeņa celšana, īstenojot prasības par zinātniskās literatūras un zinātnisko datu bāzu plašāku izmantošanu darbos, obligātu iesaisti zinātnisko konferenču darbā kā klausītājiem un referentiem. Paplašināts ir RTA bibliotēkā pieejamo starptautisko abonēto datu bāzu klāsts: Web of Science, Scopus, Science Direct Freedom Collection, EBSCO, OECD iLibrary.

  • Sniegt atbalstu akadēmiskajam personālam un studējošajiem angļu valodas apguvē.

2012./2013.st.g., 2014./2015.st.g. angļu valodas prasmju pilnveidei studentiem un docētājiem tika organizēti diskusiju klubi, kurus vadīja Fulbrait programmas stipendiāti no ASV. Regulāri tiek organizēti angļu valodas kursi akadēmiskajam personālam. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu