Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

15. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
 

Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas akcentē “IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2014.-2020.GADAM”, kas paredz, ka izglītības politikas aktivitātes ir vērstas uz personas, nevis institūcijas ieguvumiem. Nozīmīga loma principa īstenošanā ir drošas izglītības iestādes videi, iekļaujošajai izglītībai un individualizētai pieejai katra iedzīvotāja zināšanu, spēju un talantu attīstībai. Iekļaujošās izglītības nodrošināšanā ir vairākas mērķa grupas - attīstības, spēju un veselības stāvokļa, sociālo apstākļu izraisītās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši, kā arī reemigrējušie un ārzemēs dzimušie Latvijas valstspiederīgo bērni un jaunieši.  Rīcības plāns paredz aktivitāšu kompleksu, tai skaitā:

  • nodrošināt jauniešu ar speciālām vajadzībām un citu sociālā riska grupu jauniešu integrācijas pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs, paredzot atbalstu tajā skaitā arī individualizētajiem mācību plāniem, ka arī paredzot atbalstu vasaras nometņu organizēšanai jauniešiem ar speciālām vajadzībām, dažādu pasākumu, piemēram, festivāli, izstādes, konkursi, radošās darbnīcas, organizēšana jauniešiem ar speciālām vajadzībām un jauniešu ar speciālām vajadzībām iesaiste minētajos pasākumos;
  • sniegt atbalstu pedagogiem, paredzot nodrošināt viņus ar metodiskajiem materiāliem. Tiks attīstīts bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai vispārējās izglītības sistēmā nepieciešamais mācību un metodisko līdzekļu klāsts, nodrošināta pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveide.
  • palielināt atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādēs pirmsskolas un pamatizglītības posmā. Pieejams http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

Vispārējās un speciālās izglītības iestādes, attīstības centri, pirmsskolas izglītības iestādes, uzsākot speciālu izglītības programmu īstenošanu iestādē, rod iespēju  iesaistīt  atbalsta komandu darbā speciālistus, tai skaitā arī speciālās izglītības skolotājus. Studiju programmas direktore regulāri saņem ziņojumus no darba devējiem par speciālās izglītības skolotāju nepieciešamību, par ko tiek informēti visi studiju programmā studējošie. Šo tendenci – iesaistīt izglītības iestādes darbā speciālās izglītības skolotājus, parāda arī  palielinātais 1.kursa studentu skaits pēdējos studiju gados (67 studenti: 1.k.-25, 2.k.- 42 studenti), kuri iestājas ar izglītības iestāžu rekomendāciju.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu