Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

14. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
 

Ņemot vērā Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumus par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai, programma ir veidota pēc moduļu principa un programmas saturs tika izveidots elastīgs, iekļaujot trīs apakšmoduļus padziļinātai pētniecībai: Speciālās izglītības pētījumi; Profesionālās un Vispārējās izglītības pētījumi iekļaujošās izglītības kontekstā un tiek īstenota atbilstoši Reģionālistikas zinātniskā institūta trīs laboratoriju darbības starpdisciplinārajiem virzieniem:

 1. Cilvēku īpašo un speciālo izglītības ieguves un socializācijas vajadzību nodrošinājums iekļaujošās izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju kontekstā - Speciālās pedagoģijas laboratorijapētījumi tiek veikti visās vecuma grupās - bērni ar speciālām vajadzībām, jaunieši ar invaliditātiviņu socializācijas un resocializācijas problēmu un tehnoloģiju izpēte, aprobācija un ieviešana praksē; konsultatīvais darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām; sociālā riska ģimeņu, iedzīvotāju krīzes un psihosociālo, sabiedrības veselības u.c. problēmu izpēte; uzvedības modeļu izpēte.
 2. Profesionālās un sociālās rehabilitācijas jautājumi - Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijā -veikti pētījumi saistībā ar – sociālā riska ģimenēm, krīzes radītajām un psihosociālām problēmām; aktīvās novecošanās, sabiedrības veselības u.c. problēmu izpēti un to risinājumu ieviešanu praksē, sociālās tehnoloģijas un rehabilitācijas tehnoloģijas.
 3. Izglītības saikne ar inovatīvām un informācijas tehnoloģijām Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija – veikti pētījumi saistībā ar inovatīva satura ieviešanu izglītībā, piem. bionika fizikā vidusskolā; IT profesionālajā un sociālajā rehabilitācija, veicot telerehabilitācijas pētījumus un to ieviešanu; datoratkarību un datordraudu problēmas aktualizēšana izglītībā un sociālo darbinieku aprindās utt.

Padziļinātās pētniecības apakšmoduļi iekļauti doktora studiju programmā pamatojoties uz augstākminēto laboratoriju pētniecības specifiku, kā arī RTA esošajiem darbības veidiem (akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā), realizējamām programmām visos zemākajos izglītības līmeņos (1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas; akadēmiskā bakalaura un akadēmiskā maģistra Izglītības zinātnē studiju programma; profesionālā maģistra studiju programmas, docētāju iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbībā, zinātniski pētnieciskos starptautiskos projektos, LZA un LZP pētījumos un konferenču organizēšanā; ekspertu darbībā starptautiskā jomā, ESF projektos, LR Nacionālajās programmās un IZM konsultatīvo padomju darbā .

RTA ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RTA studiju politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem.

RTA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RTA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finansu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju.

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” kontekstā svarīgākās studiju kvalitātes mehānisma jomas ir studiju programmas kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir:

 • Studiju programmas specifika un ar to saistīto mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RTA attīstības stratēģijai.
 • Studiju satura atbilstība LR izglītības standartiem, Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām (2006.); ENQA standartiem studiju rezultātu noteikšanai, citiem normatīvajiem aktiem.
 • Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās.
 • Studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmu, materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums.
 • Ikgadējs studiju programmas pašnovērtējums, studiju programmas vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, studiju kursu programmu pilnveide; studiju rezultātu novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana.
 • Studiju programmu direktora ieguldījums studiju programmas vadībā.

Studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu studiju procesa organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba efektivitātei u.c.     

Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti studiju virziena padomes sēdēs. Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga loma RTA tiek ierādīta studentu aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa nodrošinājuma jautājumiem, kā arī tiek organizēti metodiskie (teorētiskie) semināri un atestācijas 2 reizes gadā, katra semestra noslēgumā, kur tiek apspriesti akadēmiskā un pētnieciskā darba jautājumi un  rezultāti. Studiju programmas nodrošinājumu veic atbilstošs kvalificēts personāls, kas ir garantija studiju rezultātu mērķtiecīgā sasniegšanā.

Pēdējos gados RTA tiek uzlabota studiju vide, nodarbības doktorantiem tiek organizētas  kvalitatīvi renovētās telpās, kur pieejama datortehnika ar interneta pieslēgumu, videoprojektori, interaktīvās tāfeles.

Doktora studiju programmas „Pedagoģija” novērtēšanas sistēma un studiju rezultāti (learning outcomes) tiek balstīti uz ENQA standartiem, kas paredz studiju rezultātu izstrādi un publicēšanu; dažādu izglītības formu (klātienes, neklātienes, e- izglītības u.c.) un konkrēto vajadzību ievērošanu; atbilstošu mācību līdzekļu pieejamību.

Studiju rezultāti RTA tiek vērtēti, pamatojoties uz Nolikumu par kursu eksāmeniem un ieskaitēm un nolikumu par valsts un gala pārbaudījumiem RTA, studiju kursu novērtēšana notiek, pamatojoties uz studiju kursu studiju rezultātiem un RTA vienotu metodiku studiju programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanai, balstoties uz studiju rezultātiem un ciklu noslēgumu prasībām.

Doktora studiju programmai pedagoģija ir definēti studiju programmas rezultāti un studiju kursu rezultāti.

Studiju rezultātus doktora programmā novērtē pēc šādiem pamatprincipiem:

 • pozitīvo sasniegumu summēšanas princips- iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot pozitīvos sasniegumus gan semestra laikā, gan atestācijās, gan promocijas eksāmenos.
 • vērtējuma obligātuma princips- nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi;
 • prasību atklātības un skaidrības princips- atbilstoši izvirzītajiem studiju kursu programmu mērķiem, uzdevumiem, noteiktajām kompetencēm un pamatprasību kopumam zināšanu vērtēšanai;
 • vērtēšanā izmanto pārbaudes veidu dažādības princips- programmas apguves vērtēšanā izmanto dažādus vērtēšanas veidus;
 • vērtējuma atbilstības princips- pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt pētnieciskās, analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajos pētnieciskajos virzienos. Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst studiju kursa programmā noteiktajam saturam un prasmju, zināšanu un kompetenču prasībām.

  Saskaņā ar RTA Nolikumu par doktora studijām katra studiju gada beigās tiek organizēta doktoranta atestācija doktora studiju turpināšanai, bet semestra noslēgumā – atestācija semestra rezultātu izvērtēšanai. Šim nolūka tiek izveidota atestācijas komisija. Atestācijā tiek izvērtēta doktoranta individuālā plāna izpilde, noklausoties doktoranta atskaiti par paveikto tēmas izpētē, teorētisko kursu, akadēmiskā un pētnieciskā darba metodoloģijas apguvē utt. Atzinums par doktoranta darbu (pozitīvs vai negatīvs) tiek protokolēts un iesniegts RTA Zinātnes daļā. Atkārtota negatīva vērtējuma gadījumā tiek lemts par doktoranta atskaitīšanu (atskaitīšanas procedūra tiek organizēta saskaņā ar Nolikumu).

 Prasības doktora studiju teorētisko kursu apguvei, studiju darba un pārbaudes formas ir iekļautas studiju kursu programmās.

Teorētisko kursu apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēmā promocijas eksāmenos (pedagoģijā un svešvalodā), pārējos teorētiskajos kursos ir paredzētas ieskaites, ņemot vērā doktoranta darbu kolokvijos un metodoloģiskajos semināros. Doktoranta studiju darba veids, rezultātu vērtējums un iegūtie kredītpunkti tiek ierakstīti doktoranta studiju kartē.

Doktora studiju programmas 3. studiju gada doktoranti kārto divus promocijas eksāmenus. Promocijas eksāmens svešvalodā tiek organizēts ar RTA rektora rīkojumu, pamatojoties uz studiju virziena padomes sēdē apstiprinātu programmu promocijas eksāmena kārtošanai svešvalodā.

Integrētais promocijas eksāmens pedagoģijā līdz šim tiek kārtots LU Pedagoģijas promocijas padomē, pamatojoties uz LU un RTA noslēgto sadarbības līgumu. Promocijas darbu iesniegšana un aizstāvēšana arī notiek LU Pedagoģijas promocijas padomē, pamatojoties un LU un RTA noslēgto sadarbības līgumu, atbilstoši LU prasībām zinātniskā grāda iegūšanai. Savukārt ar LR Ministru Kabineta 27.10.2015. lēmumu RTA ir piešķirtas promocijas tiesības pedagoģijā, līdz ar to promocijas darbu aizstāvēšana sociālajā un nozaru pedagoģijā turpmāk varēs notikt RTA.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu