Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

14. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
 

Akadēmiskā maģistra studiju programmas ”Pedagoģija” praktisko realizāciju nosaka LR Augstskolu likums, RTA Nolikums par akadēmiskām un profesionālajām studijām un studiju programmām (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema).

Studiju programmas realizācijā pamatā ir iesaistīti RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docētāji, bet atsevišķu lekciju nolasīšanai var tikt pieaicināti arī  ārzemju doktori un profesori pedagoģijā.

Studijas tiek organizētas pilna laika klātienes studiju veidā..

Studijas ietver sekojošas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; maģistrantu patstāvīgo darbu: darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas utt. Studijās aktuālas ir arī individuālās konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos orģinālpētījuma izstrādei.

Studiju kursos liela uzmanība veltīta jaunāko informāciju tehnoloģiju izmantošanai: maģistranti izmanto RTA programmas, datu bāzes, tiek rosināti piedalīties Interneta diskusijās par noteiktiem problēmjautājumiem. Docētāji izmanto audiovizuālus materiālus un multimediju prezentācijas teorētiskās vielas izklāstā.

Obligāto un izvēles kursu, lekciju, praktisko darbu un patstāvīgā darba īpatsvars maģistrantūras studiju programmā nav mainījies.

Studiju programmas  apguve notiek lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, patstāvīgā darba nodarbībās un konsultācijās ar darbu zinātniskajiem vadītājiem. Tiek praktizētas arī interaktīvās studiju metodes: projekti, grupu darbs, radošais seminārs, diskusiju metodes, situāciju analīze.

Maģistra studiju programma paredz specializētas individuālās studijas izvēlētajā izglītības zinātņu apakšnozarē: piedalīšanos metodoloģiskajos un profesionālajos problēmsemināros, maģistrantu zinātniskajos lasījumos un dalību zinātniski metodiskajās  konferencēs, publikāciju sagatavošanu. Katra kursa realizācija paredz zināšanu, prasmju un iemaņu integrēšanu, kursu savstarpēju pēctecību un to saistību maģistrantu pētījumu projektu izstrādē.

 Maģistru darbu tematika ir plaša un  atbilstoša reālās dzīves aktualitātēm. Maģistra darbi veltīti dažādu ar izglītības filozofiju, skolas un  sabiedrības, skolas un ģimenes sadarbības,  skolotāju, skolēnu un skolas vadības savstarpējo attiecību, efektīvas pedagoģiskā procesa vadības, organizācijas menedžmenta un darba stratēģiskās plānošanas,  sociāli pedagoģiskās korekcijas,  skolēnu adaptācijas, interešu izglītības, skolotāja un vadītāja personības u.c. aktuālu metodisku un profesionālu problēmu  izpētei.

Studiju procesā tiek izmantots  Internets, RTA bibliotēkas (literatūra, periodika, datu bāzes, katalogi, datorlasītavas pakalpojumi u.c.) piedāvājums.

Studiju programmas apguves vērtēšanas sistēma atbilst Noteikumos par valsts akadēmiskās izglītības standartu izvirzītajām prasībām, principiem un vērtēšanas skalai. Vērtēšanas sistēmas prasības novērtējuma periodā nav mainījušās.

Katru studiju kursu noslēdz rakstisks vai mutisks eksāmens. Studiju kursu apguves vērtēšanas prakse programmas realizēšanas laikā attīstījās, pastiprinot  savstarpēji saskaņotu, bet variatīvu formu izmantošanu ar mērķi piedāvāt studentiem iespēju demonstrēt sasniegumus atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem – kritiski analizēt teorijas un inovatīvu pieredzi, noteikt apgūto zināšanu izmantošanas iespējas savā praksē, apliecināt prasmes mācīties, kā arī mācīšanās patstāvības attīstību:

  • eksāmens, lai individuāli novērtētu studentu patstāvīgā darba produktivitāti, pedagoģiskās domāšanas attīstību, spriedumu patstāvību un argumentētību;
  • patstāvīgo darbu prezentācija, kas demonstrē studenta izpratni par attiecīgā kursa vai kursu likumībām, kā arī prasmi argumentēti demonstrēt savu izpratni;
  • diskusijas par pedagoģijas teorijām, to salīdzinoša analīze parāda studentu prasmi integrēt ārvalstu teorijas ar Latvijas pedagoģiskajām tradīcijām un vērtēt pedagoģiskās parādības kontekstā;
  • referāti atklāj studentu prasmi strādāt ar vairākiem avotiem un integrēt zināšanas, pilnveido prasmi prezentēt, t.sk.izmantojot modernās tehnoloģijas;
  • atbilstoši teorētiskajām studijām situāciju analīze, kas ļauj atklāt studentu izpratni par teorijas iespējām pilnveidot praksi;
  • semināri orientēti uz sistemātisku darbu ar teorētiskajiem avotiem;
  • maģistrantu pašnovērtējums tiek praktizēts visās pārbaudes un vērtēšanas formās vienotībā ar docētāja vērtējumu;
  • savas pedagoģiskās pieredzes teorētisks pamatojums semināros vai praktisko darbu prezentācijās.

Novērtēšana ir nepārtraukts process. Šīs procesa komponentes īpatsvars  vismazākais ir lekcijās, bet pieaug semināros, prezentācijās, diskusijās. Novērtējošās formas studiju kursa ietvaros ir atkarīgas no satura sarežģītības un īpatsvara visā studiju programmā. Piemēram, pētnieciskā procesa apguve tiek vērtēta pārrunās ar katru studentu par viņa pētījuma - izpētes priekšmeta, mērķa, uzdevumu un metožu izvēles pamatojumu, kas parāda studenta izpratni par pētījumam būtiskām kategorijām.

Visos studiju kursos ir paredzēti studentu patstāvīgie darbi un diskusijas semināros, lai palīdzētu studentiem ne tikai izprast likumības, ko aptver kurss, bet arī lai veicinātu un studentu sagatavotu patstāvīgā pētījuma prasmju attīstību.

Līdz ar to visos studiju kursos rezultātus vērtē pēc šīs programmas mērķa sasniegšanas (pedagoģijas metodoloģijas, teorijas, pētīšanas prasmju apguves).

Eksāmena īpatsvars ir mazāks, nekā studenta uzrādītie sasniegumi studiju laikā – dalība semināros, patstāvīgo darbu izpilde, projekti, pētījumi. Tādējādi studentu sasniegumi tiek vērtēti visa semestra laikā un atspoguļojas eksāmenā un maģistra darba aizstāvēšanā.

Šāda prakse nodrošina individualizētu, objektīvu un sistemātisku novērtēšanu, darbu aizstāvēšanas procedūra ir atklāta, tajā piedalās paši studenti, savstarpēji vērtējot savu un kolēģu sasniegumu, kas tuvina docētāja un studentu vērtējumu un attīsta studentu pašnovērtēšanas pieredzi.

Studentu sasniegumus vērtē semestra beigās individuāli pēc 10 ballu sistēmas par katra studiju kursa apguvi.

Studiju programma noslēdzas ar maģistra darba aizstāvēšanu, ja pirms tam ir sekmīgi nokārtotas saistības visos obligātajos un izvēles  studiju kursos. 

Katrā studiju kursā ir noteikta studentu sasniegumu vērtēšana paredzēto kredītu iegūšanai atbilstoši RTA noteiktajai pārbaudījumu organizēšanas kārtībai.

Studentu individuālos sasniegumus vērtē pēc šādiem orientieriem:

- Studenta izpratne par attiecīgā kursa saturu, likumībām, to metodoloģisko pamatojumu.

- Spēja veikt teorētiskos un lietišķos pētījumus pedagoģijas zinātnes nozarē vai apakšnozarē.

- Zināšanas un prasmes, kas dod iespējas piešķirt maģistra akadēmisko grādu pedagoģijā.

- Studenta gatavība veikt patstāvīgu pētījumu pedagoģijā, formulēt pamatotu pedagoģiskā procesa pilnveidošanu, kā arī sagatavotību turpināt studijas doktorantūrā.

- Studenta sasniegumu atbilstība otrā līmeņa akadēmisko studiju prasībām pedagoģijā.

Programmas apguvi vērtē pēc divām rādītāju grupām:

- vērtējums par katru studiju kursu – 10 ballu sistēmā (Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu, 7.p.);

- iegūto kredītpuntu skaits (1 krp.= 40 stundas nedēļā).

Maģistra darba aizstāvēšanai tiek izveidota komisija, ko apstiprina fakultātes Dome. Aizstāvēšanas norise aptver studenta ziņojumu par pētījuma mērķi, gaitu, rezultātiem, kā arī recenzenta atsauksmi un diskusiju ar citiem studentiem un docētājiem, kas ļauj studentam demonstrēt gatavību patstāvīga pētījuma veikšanai, lai pilnveidotu pedagoģisko procesu. Darba vērtēšānai ir izstrādāti kritēriji.

Pēc maģistra darba sekmīgas aizstāvēšanas ar maģistra pārbaudījumu komisijas lēmumu absolventiem tiek piešķirts Izglītības zinātņu maģistra akadēmiskais grāds pedagoģijā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu