Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

14. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
 

Pilna laika studijas ietver šādas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; maģistrantu patstāvīgo darbu: darbu bibliotēkā un datoru zālēs, individuālās konsultācijas, izmantojot Internet tīklu – RTA izveidota Moodle e-studiju vide-www.ekursi.ru.lv, kurā izvietoti programmas studiju kursi. Studijās aktuālas ir arī individuālās konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos oriģinālu pētījumu izstrādei.

      Programmas realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls realizē dažādus pētnieciskos projektus, iesaistot arī studējošos zinātniski pētnieciskajā darbībā. RTA tiek organizētas ikgadējas studējošo konferences, kurās tiek iesaistīti arī maģistrantūras studenti. Izmantojot ERASMUS mobilitātes programmu, studentiem ir iespēja studēt sadarbības augstskolās.

Studiju procesā tiek izmantotas kooperatīvā mācīšanās, projektu darbs, problēmbalstītās mācīšanās pieeja. Studiju sākumā tiek veidotas heterogēnas 3-4 studentu grupas-dažāda vecuma, izglītības, nodarbošanās un dzīves vietas.  Katrai grupai ir viens docētājs kā konsultants, ar kuru grupa sadarbojas studiju laikā. Grupas darbojas vienu semestri. Semestra laikā grupas veic uzdevumus dažādos studiju kursos un praksē. Nākošajā semestrī grupu sastāvs mainās. Tas nodrošina studentu pieredzes un resursu apriti, veicina atbalsta sniegšanas un profesionālo sadarbības tīklu veidošanas kompetenci. Savstarpējā saziņā grupu studenti izmanto IKT – e-pastu, skype, telefonu, internet portālus-kas veicina informācijas sniegšanas un konsultēšanas kompetenci. Grupas veic savstarpējās sadarbības un komunikācijas analīzi un prezentē pārējām grupām. Tādējādi tiek atklāta labākā uzdevumu izpildes un karjeras atbalsta pieredze. Katra studentu grupa izveido Internet vietni karjeras konsultēšanas nodrošināšanai e-vidē.

Studiju procesā tiek izmantotas sekojošas darba metodes un formas: darbs auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles, video analīze, utt.; maģistrantu patstāvīgais darbs: darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas. Katrai praksei studenti veido Personisko prakses plānu. Atkarībā no problēmas, kuru pēta, students izvēlas prakses vietu un plāno laiku prakses un personiskās pilnveides uzdevumu izpildei.

ESF Nacionālās programmas 3.2.7.1. Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” ietvaros, sadarbojoties 6 Latvijas augstskolu docētājiem, tika izstrādāti studiju materiāli visos studiju kursos, kas ir elektroniski pieejami arī augstskolu kopdarbības studiju vidē (http://www.niid.lv/moodle).

2004./2005.studiju gadā izstrādāta un Senātā apstiprināta RTA studiju kvalitātes vērtēšanas sistēma (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema). Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RTA Nolikums par eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RTA (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema).

Studējošo zināšanas saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr.481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu tiek vērtētas 10 ballu skalā, balstoties uz pozitīvo sasniegumu summēšanas, vērtējuma obligātuma, prasību atklātības un skaidrības, vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības un vērtējuma atbilstības principiem.

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana.

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā – semināros, ieskaitēs, radošajās pārbaudes formās un kvantitatīvajā (ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētās ieskaitēs.

Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajam atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Savukārt, summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību  – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda,  kā studējošais ir apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu.

Pārbaudījumu norises kārtību nosaka RTA Senāta apstiprināts Nolikums par kursa eksāmeniem un ieskaitēm un Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RTA.

Saskaņā ar studiju programmas prasībām 2.kursa 4.semestrī pilna laika studijās, vai 3.kursa 5.semestrī nepilna laika studijās studenti izstrādā maģistra darbu. Maģistra darbam ir darba vadītājs. Maģistra darbs ir publiski jāaizstāv. To vērtē darba vadītājs, recenzents un Maģistru pārbaudījumu komisija. Šī darbu izstrāde veicina studentu kompetenču pilnveidi pētniecībā, kā arī jaunradi.

Karjeras konsultanta profesionālo kompetenču novērtēšanā iegūtie rezultāti tiek analizēti docētāju un studentu savstarpējās diskusijās un apspriedēs, tiek izmantoti studiju programmas pilnveidē, kas savukārt veicina absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu