Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

14. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
 

Studijas ietver sekojošas darba metodes un formas: darbu auditorijā: lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, diskusijas, lietišķās spēles utt.; studentu patstāvīgo darbu: darbu bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu, individuālās konsultācijas utt.; praktikumus, mācību ekskursijas dažādās speciālajās izglītības iestādēs, kā arī iesākts darbs pie e- studiju kursu izveidē MOODLE platformā. Studijās aktuālas ir arī individuālās konsultācijas pie docētājiem, rosinot studējošos inovatīvu pētījumu izstrādei, iesaistē Speciālās pedagoģijas laboratorijas aktivitātēs. Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas izmantojot šādas organizatoriskās formas:

  • teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt:
  • lekcijās;
  • teorētiskajos un praktiskajos semināros, praktiskajās nodarbībās;
  • strādājot patstāvīgi ar zinātnisko literatūru metodiskajā kabinetā, bibliotēkās un internetā,
  • praktiskās iemaņas studējošie var apgūt:
  • studentu pētnieciskajā darbā, studentu patstāvīgajā darbā, frontālajā un grupu darbā, situāciju analīzē, problēmstudijās (psiholoģija, speciālā pedagoģija, metodikas, SPL);
  • profesionālajās praksēs (26 nedēļas) dažādās speciālās izglītības iestādēs (skolās, sanatorijās, atbalsta centos, dienas centros, u.c.), kā arī cita veida valsts un pašvaldību iestādēs.

Liela nozīme pedagogu sagatavošanā ir patstāvīgajām studijām, kuru plānošanu un realizāciju nosaka Metodiskie ieteikumi studējošo pastāvīgā darba organizēšanai(http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema) Tās tiek plānotas mācību stundu un audzināšanas pasākumu sagatavošanai un analīzei, kā arī izklāstīto zināšanu, iegūto prasmju papildināšanai un padziļināšanai. Studentu patstāvīgā darba īpatsvara palielināšanās tiek nodrošināta, pateicoties literatūras, periodikas un dažādu datu bāzes studijām, referātu un praktisko darbu izstrādei un informātikas tehnoloģiju izmantošanai. Dažādās mācību formas palīdz studentiem intensīvāk apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas izmantojamas darbā ar bērniem ar attīstības traucējumiem.

Studiju programmā studējošiem pieejama moderna zinātniskā vide: datori, audio/video līdzekļi, orgtehnika, telpu aprīkojums un datu bāzes. 

      RTA bibliotēkas piedāvātie universālie informācijas meklētāji: BUBL LINK katalogs, Google Scholar, EBSCO Business Source Complete; Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, RA bibliotēkas elektroniskais katalogs, Letonika, Latvijas Pētnieku Mobilitātes Portāls; Scirus, ScienceDirect, University of Illinois IMLS Digital Collections and Content Project VASCODA, RUBRICON, Lursoft, NAIS, Blackwell publishing, World Bank e-Library.

     Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām: tiek izmantoti datori, multimediji, aktīvās tāfeles, internets, pieejami Speciālās pedagoģijas laboratorijas resursi, datorklases. Studiju procesa nodrošināšanā tiek izmantotas stacionārās datorsistēmas, portatīvie datori un 2 LCD paneļi, 3 televizori ar video, video tehnika. Izglītības un metodiku katedra ir nodrošināta ar nepieciešamo biroja tehniku. Studentiem ir pieejams Informāciju tehnoloģiju centrs, RTA datorklases ar 34 darba vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu un Ekonomikas fakultātes datorklase ar 26 darba vietām studentu patstāvīgā darba veikšanai ar Interneta pieslēgumu, kas ir aprīkota ar jaunākajām datoriekārtām un programmatūru. Studenti var izmantot kopēšanas pakalpojumus RA izdevniecībā un bibliotēkā. Datortīklā ar interneta pieslēgumu ir savienoti visi datori. Studiju process tiek organizēts arī Informācijas tehnoloģiju centrā ar platību 934 m2, no kuriem – 250m2 datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Studiju procesam ir pieejama datortehnika: datori- 91, multimediju projektori- 9, interaktīvā tāfele- 3, ploteris- 1, skeneri – 2, programmatūra: SolidWorks- 10 licences, MatLab- 22 licences, SPSS- 22 licences, Femlab- 1 licence, Ansis- 2 licences, AutoCad- 10 licences, Derive- 1 licence uz neierobežotu datoru skaitu u.c., audio, video, biroja tehnika un laboratoriju aprīkojums. RTA bibliotēka piedāvā izmantot universālos informācijas meklētājus, portālus (BUBL LINK katalogs, Google Scholar, EBSCO Business Source Complete; Governments on the WWW, Internet Public Library, Ingenta, ScienceDirect, University of Illinois IMLS Digital Collections and Content Project VASCODA, Lursoft, NAIS u.c.).

Studiju programmas kvalitātes novērtēšana un kontrole notiek saskaņā ar 2004./2005.studiju gadā izstrādāto un Senātā apstiprināto RTA studiju kvalitātes vadības un vērtēšanas sistēmu (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema), kur noteikti kvalitātes rādītāji, kvalitātes kontrolē iesaistītās personas, kvalitātes kontrolei pakļautās personas, kontroles indikatori, normatīvie dokumenti, kas regulē attiecīgo kvalitātes jautājumu. Zināšanu vērtēšanas sistēmu nosaka RA Nolikums par eksāmeniem un ieskaitēm, Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem RTA (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema).

     Studiju kvalitātes vadības, kontroles un novērtēšanas sistēma, kas saskan ar ENQUA standartiem un regulāri tiek pilnveidota, ņemot vērā iepriekšējā studiju gada rezultātus. Tās ietvaros izstrādātas procedūras un sistēmas, kas nosaka studentu uzņemšanas stratēģiju un taktiku, studentu vērtēšanas kritērijus, metodes un uzraudzību, studiju procesa organizāciju, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšanu, uzraudzību un regulāru kontroli, sadarbību ar darba devējiem un viņu iesaisti mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē, akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšanu (vērtēšanu, kontroli, atbalstu, maiņu), saikni ar vidusskolām, sabiedrības informēšanu par piedāvātajām studijām, programmām un piešķiramajiem grādiem. Studiju kvalitātes izvērtējumā piedalās visas ieinteresētās puses (studējošie, akadēmiskais, administratīvais personāls, darba devēji). Katru gadu, izvērtējot iepriekšējā studiju gada rezultātus, tiek noteikti aktuālie uzdevumi Studiju kvalitātes sistēmas pilnveidošanai

     Būtisks vērtējuma elements ir studējošā studiju rezultātu vērtējums studiju kursa apguves laikā, kura kritēriji tāpat uzrādīti kalendārajā plānā. Tradicionāli starpvērtējums semestra laikā veido noteiktu daļu no studiju kursa gala vērtējuma. Tādējādi studējošie ir motivēti plānveidīgām studijām semestra laikā. Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās: formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā).

    Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā, ko students saņem sākoties studiju gadam, un, kas atrodas katedrā un LAISā. Vērtēšana notiek kvalitatīvajā (verbālajā) sistēmā - semināros, ieskaitēs, radošajās pārbaudes formās un kvantitatīvajā ( ballu) sistēmā eksāmenos un diferencētās ieskaitēs:

1) kvalitatīvais vērtējums - atzīme (10 ballu sistēmā);

Pamatojoties uz LR likumdošanu, RA ir izstrādāts un 26.02.2001. Senāta sēdē apstiprināts nolikums “Par kursa eksāmeniem un ieskaitēm”, kurā paredzēti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums ir pieejams RA mājas lapā http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema, ar to ir iepazinušies docētāji un, uzsākot studijas, tiek iepazīstināti arī studenti. Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmeni, diferencētās ieskaites un ieskaites. Prakse tiek vērtēta ar diferencēto ieskaiti. Prakse ir jāaizstāv un to vērtējot tiek ņemts vērā gan rakstiski iesniegto dokumentu saturs (prakses pārskats, praktikanta raksturojums), gan studenta spēja raksturot prakses laikā paveikto, problēmas, ar kurām nākas saskarties, izpildot prakses uzdevumus, tāpat – studenta izteiktie priekšlikumi radušos problēmu risinājumam. Studentu zināšanas eksāmenos un diferencētās ieskaitēs tiek vērtētas ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Valsts pārbaudījumā un studiju kursu eksāmenos jāiegūst vērtējums, ne zemāks kā 4 balles (gandrīz viduvēji). Kredītpunkti tiek ieskaitīti tikai tad, ja ir saņemts pozitīvs vērtējums.

2) kvantitatīvais vērtējums - kredītpunkti (KP) atbilstoši priekšmetu  apjomam.

KP tiek ieskaitīti par katru apgūto kursu vai studiju veidu, ja vērtējums pārbaudījumā 10 ballu sistēmā nav zemāks par 7 (labi). Ieskaitīto KP skaits nav atkarīgs no pārbaudījumā iegūtā vērtējuma. Pārbaudījumus organizē mutiski un rakstiski, iekļaujot teoriju, praktiskus uzdevumus un situāciju analīzi. Studiju noslēgumā valsts pārbaudījums tiek organizēts saskaņā ar 25.04.2006. RTA Senātā pieņemto lēmumu Nr.3, apstiprinātot RTA nolikumu “Par valsts un gala pārbaudījumiem”. Komisijas izveido katrā studiju programmā vienam studiju gadam ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā.

     Akadēmiskā personāla (AP) vērtēšanā tiek skatīts, vai viņa docēto studiju kursu saturs balstīts viņa personiskajos pētījumos un atbilst jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu