Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

14. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana). Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība).
 

Studijas sevī ietver dažādas darba metodes un formas: darbu auditorijā (lekcijas, praktiskie darbi, semināri, kolokviji, kontroldarbi, diskusijas, lietišķās spēles, projektu izstrāde, grupu darbs, individuālās konsultācijas utt.), studentu patstāvīgo darbu (darbs bibliotēkā un datorzālēs, izmantojot Internet tīklu un strādājot elektroniskajā Moodle vidē, konsultējoties ar docētājiem Skype sistēmā utml.), mācību ekskursijas un praktikumus  izglītības iestādēs.

Tradicionālās studiju organizācijas formas ir lekcijas, praktiskās nodarbības un konsultācijas, kuras var tikt īstenotas, izmantojot daudzveidīgas studiju metodes.

 Studiju formas un metodes

Teorētiskās studijas

Praktiskās nodarbības

Konsultācijas

Kontaktstundas

Klātienes konsultācijas;

Interneta online konsultācijas;

e-pasta konsultācijas;

MOODLE konsultācijas

Lekcijas;

Semināri;

Diskusiju gupas;

Testi;

Ekskursijas

Praktiskie darbi;

Vingrinājumi;

Lietišķās spēles;

Situāciju modelēšana

 

Studējošā patsāvīgais darbs

Referāti,

Esejas,

 

Projektu izstrāde ( prasmju pilnveides programmas, atbalsta grupu darbības plāns)

 Kontaktstundas īsteno lekciju, semināru, praktisko darbu, projektu izstrādes un konsultāciju veidā. Lekciju un praktisko darbu attiecības studiju kursā nosaka docētājs. Vienu KP veido vidēji 40% kontaktstundu un 60% studentu pastāvīgā darba. Kontaktstundu norise paredzēta nedēļas nogalēs (vidēji 16 kontaktstundas nedēļā).

Patstāvīgo studiju laikā studenti studiju saturu apgūst patstāvīgi (projektu, referātu izstrāde, datortehnoloģiju padziļināta apguve, praktisko darbu izstrāde, sagatavošana u.tml.). To apjoms vidēji ir 60% no teorētisko mācību apjoma.

 Studentu zināšanu vērtēšana nosacīti dalāma divās stadijās : formatīvā (veidojošā) un summatīvā (apkopojošā). Formatīvā vērtēšana nodrošina docētājam un studējošajiem atgriezenisko informāciju par nepieciešamo studiju procesa turpmāko organizēšanu. Šī vērtēšana dod informāciju studiju procesa dalībniekiem, bet neietekmē studenta statusu. Tā mudina studentu papildināt zināšanas, bet docētājam ļauj spriest par izvēlēto metožu lietderīgumu. Starprezultātu pārbaude studiju gaitā nodrošina studiju programmas studiju rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un palielina studiju motivāciju

Savukārt summatīvā vērtēšana apstiprina noteikto prasību – kritēriju sasniegšanu, atklāj, kā apgūts studiju kurss kopumā. Šāda vērtēšana (ieskaite, diferencētā ieskaite, eksāmens) apstiprina izvirzītā studiju kursa mērķa sasniegšanu. Lietojot dažādas summatīvās vērtēšanas formas (testus, pārbaudes darbus, referātus, esejas u.c.), docētājs pārbauda, kā studējošais ir apguvis konkrēta temata, tēmas vai visa studiju kursa saturu.

Pārbaudījumi tiek organizēti gan mutiski, gan rakstu formā. Pārbaudījumu saturā tiek iekļauti gan teorētiskie jautājumi, gan situāciju analīze, interpretācija un risināšana. Zināšanu, prasmju un kompetences (resp., studiju rezultātu) novērtēšanas metodes ir objektīvas, tiek izmantotas studiju procesa pilnveidošanai un ir saistītas ar darba tirgus mainīgajām prasībām.

Studiju laikā kā nozīmīgs vērtēšanas veids ir pašrefleksija un savstarpējā vērtēšana. Zināšanu vērtēšanas kritērijus studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā. Kalendārie plāni tiek izsniegti studējošajiem semestra sākumā. Vērtēšanas kritēriju izstrādē docētājs balstās uz RA studiju padomē apstiprinātajiem metodiskajiem ieteikumiem “Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RTA”. Studējošā sasniegumu vērtēšanas standarti un noteikumi (nolikumi, reglaments) ir studentiem pieejami (kalendārais plāns ar vērtēšanas prasībām ir pieejams e-kursu vietnē).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu