Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

 Doktora studiju programma  ,, Pedagoģija” (kods 511142) 

Studiju programmas raksturojums

1. Zinātniski pētnieciskais darbs:

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana 85 KP.

Promocijas darbu tēmas saistībā ar PSPI zinātniskās darbības specifiskajiem virzieniem

Tas sevī ietver zinātniski oriģinālus un pārbaudītus rezultātus attiecīgajā pedagoģijas apakšnozarē un doktoranta darba process sastāv no:

-zinātniskā pētījuma teorētiskā pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti,

- pētījuma metodikas pamatojuma sagatavošanas – 25 kredītpunkti,

- patstāvīgā empīriskā pētījuma rezultātu analīzes – 25 kredītpunkti;

- pētnieciskā darba apspriešanas  – 10 kredītpunkti.

Promocijas darba forma ir disertācija, patstāvīgi izstrādāts darbs, kas satur zinātniski oriģinālus, pārbaudītus rezultātus un sniedz jaunas atziņas konkrētajā zinātņu apakšnozarē.

Promocijas darbam autors pievieno zinātnisko publikāciju sarakstu un to kopijas.

Pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes – 19 KP, kuras sevī ietver:

Pētījuma rezultātu publicēšanu (3 publikācijas par promocijas pētījuma rezultātiem) – 9 kredītpunkti;

- Pētījumu rezultātu prezentēšanu zinātniskajās konferencēs (vismaz 2  publicēti starptautisko konferenču materiālu krājumos)  - 6 kredītpunkti

- Teorētiskie semināri (4) – 4 kredītpunkti

Pētniecisko datu aprobācija (rakstu sagatavošana un publicēšana, uzstāšanās konferencēs), līdzdalība vismaz 2 starptautiskajās konferencēs, referātu un rakstu izstrāde svešvalodās, tai skaitā stažēšanās citās Latvijas un ES universitātēs, kopējo projekta rezultātu publicēšana ir nozīmīga pedagoģijas doktora studiju programmas satura daļa.

Aktivitātes tiek dokumentētas un reģistrētas, piedaloties doktorantūras rīkotajos zinātniskajos semināros, kolokvijos, diskusijās, konferencēs, un apliecinātas ar zinātniskā vadītāja parakstu.

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā- 4 KP

Saistās ar pētniecisko iemaņu pielietošanas iespēju apguvi profesora asistenta prakses laikā RA vai kādā no ES sadarbības universitātēm bakalaura, maģistra studiju programmu realizēšanā un darbu vadīšanā vai projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apguvi vadošā pētnieka asistenta prakses laikā, piedaloties zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā, kā arī iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu praktiskajā darbībā savā izglītības iestādē

Promocijas eksāmeni – 4 KP

Saistās ar Latvijas un ārzemju pedagoģijas zinātnes jaunāko teorētisko atziņu un pētījumu metožu padziļinātu apguvi studijās. Promocijas eksāmeni tiek kārtoti:

pedagoģijā – 2 KP,

vienā no svešvalodām ( angļu, vācu) – 2 KP.

Promocijas eksāmenam pedagoģijā var pieteikties tad, kad ir uzrakstīts promocijas darba ievads un teorētiskā daļa.

Lai palīdzētu doktorantiem sagatavoties promocijas eksāmenam, tiek piedāvāti teorētiskie kursi saistībā ar Eiropas dimensijām pedagoģijas zinātnes teorijās, pētījuma metodoloģijā, īpašu uzmanību veltot pētījuma kvalitatīvajām un kvantitatīvajām metodēm u.c. RA nodrošina ES sadarbības iestāžu profesoru lekcijas ERASMUS programmas ietvaros.

2. Teorētiskās studijas - 32 KP.

Obligātais (pētniecības un intelektuālo kompetenču attīstības) modulis ( A daļa) - 20 kredītpunkti

Studiju kursu saturā uzsvērta saikne ar PSPI pētījumu virzieniem.

 

Saistās ar pētniecības kompetenču padziļināšanu saistībā ar promocijas darba struktūras izveidi, pedagoģijas zinātnes attīstības tendenču analīzi, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības un to metožu apguvi, pētniecisko datu apstrādi un statistiku, kā arī salīdzinošās pētniecības aspektu , iepazīstoties ar ES izglītības un zinātnes attīstības tendencēm un izglītības filosofijas teorētiskajiem pamatiem informācijas sabiedrībā, par pamatu ņemot mūsdienu sociālās un psiholoģijas problēmas; apgūstot teorētiskās specifiskās pedagoģijas zinātnes atziņas didaktiskajā procesā ES dimensijās un pētāmās problēmas kontekstā;

 

Ierobežotās izvēles (akadēmisko kompetenču attīstības) modulis (B daļa) – 10 kredītpunkti, no tiem – 6 kredītpunkti – skolas pedagoģijas apakšnozarē un

 

4 kredītpunkti – Specifisko iekļaujošās/speciālās izglītības pētniecības kompetenču attīstības apakšmoduļi (speciālās izglītības, profesionālās vai vispārējās izglītības pētījumi iekļaujošās izglītības kontekstā – doktorants izvēlas vienu no piedāvātajiem)

Pētījuma specifiskās kompetences tiks iegūtas, apgūstot vienu no piedāvātajiem trim apakšmoduļiem

Saistās ar ES dimensijām un jaunām tendencēm izglītības programmu satura integrācijā, izglītības vadīšanā, kā arī Latgales reģiona specifiskajām iezīmēm gan izglītībā, gan ekonomikas procesos, kas nosaka nepieciešamību kompetenču pilnveidē saistībā ar projektu vadīšanu un ES finansējuma piesaisti Latgales reģiona augšupejai.

 

Izvēles modulis- 2 kredītpunkti

pēc studentu brīvas izvēles papildina doktorantu teorētiskās zināšanas skolas pedagoģijas kursos, attīsta pētnieciskā darba prasmes tālmācības metodoloģijā, multimēdiju un modernās informācijas tehnoloģijās.

Saistās ar ES universitāšu viesprofesoru lekciju apmeklējumu.

 

Studiju plāns (pilna laika studijas) 2016./2017.st.g.

 

Rudens semestris

 

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

I studiju gads 1. semestris

A daļa

 

Pētniecība didaktiskajā procesā

Peda

D004

1

 

2

4,5

4

 

8

 

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina, Dr.paed.prof.

Irēna Žogla, Dr.habil.paed. prof.

 

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija, promocijas darba struktūras veidošana un zinātniskās publikācijas sagatavošana

Peda

D001

2

 

2

6,0

8

 

8

 

 

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Svetlana Ušča, Dr.paed., doc.

 

 

Profesionālās svešvalodas speckurss (angļu)

ValoD004

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

Mārīte Opincāne, Dr.philol., doc

 

 

Izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences

Filz

D001

2

1

4,5

8

4

 

 

 

Iesk.

Gunārs Strods,

Dr.paed., asoc.prof.

 Gilberto Marzano, Dr.philos., viesprof.

B daļa

 

Metodiskais  seminārs, kolokvijs I

 

PedaD041

1

1,5

 

4

 

 

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana I

 

PedaD201

 

11

 

16,5

 

 

44

 

 

Atest.

 

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

 

II studiju gads 3. Semestris

B daļa

 

Izglītības menedžments un mārketings 

PedaD006

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

Inta Rimšāne, Dr.scadministr., doc.

 

Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste pētnieciskajos projektos I

PedaD017

1

 

 

1,5

4

 

 

 

Iesk.

 

.Lienīte Litauniece, Dr.oec., doc.

 

Sociālais dialogs profesionālajā izglītībā, iekļaujošās izglītības pētījumu specifika un darba tirgus attīstības tendences Latvijā un pasaulē

Peda D100

Peda

D101

3

 

1

 

6,0

13

 

1

 

 

 

Iesk.

 

Iesk.

Velta Ļubkina, Dr.paed.prof.

Aivars Kaupužs, Dr.paed., doc.

 

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs III

PedaD043

1

1,5

 

4

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Teorētiskais seminārs I

PedaD034

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana III

PedaD027

15

22,5

 

60

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

 

II studiju gads 4.semestris

B daļa

 

Izglītības menedžments un mārketings 

PedaD006

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

Inta Rimšāne,

Dr.sc.administr., doc

 

Teorētiskais seminārs II

PedaD035

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed.,asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs IV

PedaD044

1

1,5

 

4

 

 

 

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Pētījuma rezultātu publicēšana II

Peda

D033

3

4,5

 

12

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskajās konferencēs II

Peda

D102

2

3,0

 

8

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana IV

Peda

D050

15

22,5

 

60

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

III studiju gads 5. semestris

B daļa

 

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā vai pētnieciskā darba prakses pēc līgumu slēgšanas potenciālajās pētniecības institūcijās

Peda

D038

4

6,0

 

8

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina, Dr.paed.prof.

 

 

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs V

Peda

D060

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana V

Peda

D104

19

28,5

 

78

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

Pavasara semestris

 

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

I studiju gads 2.semestris

A daļa

 

Izglītības menedžments un mārketings 

PedaD006

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

Inta Rimšāne, Dr.sc.administr., doc.

 

Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā

PsihD001

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

 Ēriks Kalvāns, Dr.psych., doc.

 

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to pielietojums izglītībā

Peda

D002

2

3,0

8

 

 

 

Iesk.

Svetlana Ušča, Dr.paed., doc.

 

 

 

Profesionālās svešvalodas speckurss II

ValoD003

1

1,5

4

 

 

 

Iesk.

Mārīte Opincāne, Dr.philol., doc.

B daļa

 

Pētījuma rezultātu publicēšana I

PedaD013

3

4,5

 

12

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,

Svetlana Ušča,

 

 

Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskajās konferencēs I

Peda

D103

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,

Svetlana Ušča,

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs II

PedaD042

1

1,5

 

4

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana II

PedaD105

12

18,0

 

48

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

II studiju gads 4.semestris

B daļa

 

Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste pētnieciskajos projektos  II

Peda

D018

 

1

 

 

1,5

4

 

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina, Dr.paed.prof.

 

 

 

Brīvās izvēles kurss (ārvalstu profesoru lekcijas)

 

1

1,5

4

 

 

 

Iesk.

 

 

Teorētiskais seminārs II

PedaD035

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs IV

PedaD044

1

1,5

 

4

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Pētījuma rezultātu publicēšana II

Peda

D033

3

4,5

 

12

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof..

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

Pētījumu rezultātu prezentēšana zinātniskajās konferencēs II

Peda

D102

2

3,0

 

8

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,.

Svetlana Ušča

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana IV

PedaD050

15

22,5

 

60

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., asoc.prof.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

 

 

 

III studiju gads 5.semestris

B daļa

 

Profesora asistenta vai vadošā pētnieka asistenta prakse pētniecisko darbu izstrādē un projektu vadīšanā vai pētnieciskā darba prakses pēc līgumu slēgšanas potenciālajās pētniecības institūcijās

Peda

D038

4

6,0

 

8

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina, Dr.paed.prof.

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs V

Peda

D060

1

1,5

 

4

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Dr.paed.prof.

Jānis Dzerviniks,

Dr.paed.prof.

Aina Strode,

Dr.paed., doc.

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

Līga Danilāne

Dr.paed., doc.

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana V

Peda

D104

19

28,5

 

78

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,

Svetlana Ušča,

Līga Danilāne

III studiju gads 6. semestris

B daļa

 

Brīvās izvēles kurss (ārvalstu profesoru lekcijas)

 

1

1,5

4

 

 

 

Iesk.

 

 

Promocijas eksāmens svešvalodā

PedaD039

2

3,0

8

 

 

 

Eks.

Eksāmena komisija

 

Promocijas eksāmens pedagoģijā

Peda D040

2

3,0

8

 

 

 

Eks.

Promocijas padome

 

Teorētiskais seminārs III

PedaD036

1

1,5

 

4

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

 Ilga Prudņikova, Dr.paed, viesdoc.

Svetlana Ušča, Dr.paed.,doc.

Līga Danilāne

 

 

Metodiskais seminārs, kolokvijs VI

PedaD080

1

1,5

 

4

 

 

Iesk.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,

Svetlana Ušča,

Līga Danilāne

 

Individuālais pētnieciskais darbs, promocijas darba sagatavošana un noformēšana V

Peda

D106

17

25,5

 

68

 

 

Atest.

Velta Ļubkina,

Jānis Dzerviniks,

Aina Strode,

Ilga Prudņikova,

Svetlana Ušča,

Līga Danilāne

Dr.paed., doc.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.