Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

 Profesionālā maģistra studiju programma ,,Speciālā pedagoģija’’(kods 47141)

Studiju plāns (pilna laika studijas) 2015./2016.st.g.

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

1. semestris

1.

A Bērnu traucējumu diagnostika un korekcijas iespēju aspekti

Peda 6106

2

3

8

8

-

1

E

Valdis Folkmanis

Dr.med.,viesasoc.prof.

2.

Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās

Peda 6099

2

3

8

8

-

1

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

3.

Speciālās izglītības iestāžu organizācija un darba pamatprasības

Peda 6063

2

3

16

-

-

1

E

Rasma Vīgante Dr.paed., viesdocente

4.

Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā

Peda 6069

2

3

16

-

-

1

DI

 Rita Orska Mg.psych., lektore

5.

 

B1( Sis) Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā  I

Peda 6122

7

10.5

64

29

-

2

E

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā I

Peda 6126

70

23

-

2

E

Ziedīte Aigare Mg.paed., vieslektore

B3( Sur) Dzirdes traucējumu korekcija surdopedagoga darbā I

Peda 6143

64

29

-

2

E

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

6.

B1( Sis) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar GAT I

 05.10.15.-16.10.15.

Peda 6123

2

3

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar valodas traucējumiem  I

Peda 6127

-

-

-

-

DI

Regīna Ogriņa Mg.paed.,vieslekt.

B3( Sur) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar dzirdes traucējumiem  I

Peda 5065

-

-

-

-

DI

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

7.

B1( Sis) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar GAT II

 02.11.15.-20.11.2015.)

Peda 6124

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar  valodas traucējumiem  II

Peda 6128

-

-

-

-

DI

Regīna Ogriņa Mg.paed.,vieslekt.

B3( Sur) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar dzirdes traucējumiem  II

Peda 5066

-

-

-

-

DI

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semestris

1.

A Pedagoģisko pētījumu un projektu izstrādes process un metodoloģija

Peda 6140

2

3

8

8

-

1

E

Velta Ļubkina

Dr. paed. , prof.

 

4.

Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos

Peda 6060

1

1,5

2

6

-

1

I

Pēteris Grabusts

Dr. sc.ing

asoc. prof.

5.

Mācīšanās problēmu risināšana izglītības procesā

Peda 6118

2

3

16

-

-

1

E

Rita Orska Mg.psych., lektore

6.

B1( Sis) Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā II

Peda 6134

5

7,5

 32

 32

-

2

E

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā II

Peda 6135

50

14

-

2

E

Ziedīte Aigare Mg.paed., vieslektore

B3( Sur) Dzirdes traucējumu korekcija surdopedagoga darbā II

Peda 5071

32

32

--

2

E

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

7.

B1( Sis) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar GAT III

(1.02..-19.02.16.)

Peda 6129

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar  valodas traucējumiem  III

Peda 7082

-

-

-

-

DI

Regīna Ogriņa Mg.paed.,vieslekt.

B3( Sur) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar dzirdes traucējumiem  III

Peda 5067

-

-

-

-

DI

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

8.

B1( Sis) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar GAT IV

(04.04.. -22.04.16.)

Peda 6130

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar  valodas traucējumiem  IV

Peda 7083

-

-

-

-

DI

Regīna Ogriņa Mg.paed., lektore

B3( Sur) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar dzirdes traucējumiem  IV

Peda 5068

-

-

-

-

DI

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

9.

C Pedagoga personīgā un profesionālā efektivitāte

Peda 6120

3

4,5

6

18

-

1

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

10.

Veselības kultūra 

 

Medi7001

1

1,5

8

-

-

1

I

Aivars Kaupužs Dr.,paed., docents

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3. semestris

1.

Supervīziju pielietojums  speciālā pedagoga darbībā

Peda 6146

2

3

4

12

-

1

I

Ž.enija  Truskovska Dr.paed., docente

3.

Maģistra prakse

( 02.11.15.-27.11.2015.)

Peda 7080

4

6

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

4.

Korekcijas darba atspoguļojums zinātniskajos pētījumos: teorija, prakse, izvērtējums

( jauns kurss)

2

3

12

12

-

1

DI

Svetlana  Ušča

Dr.paed., doc.

 

5.

Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā

Peda 6119

2

3

8

8

-

1

DI

Ligita Geida Mg.paed., vieslektore

6.

Bērns ar dzirdes traucējumiem izglītības procesā

Peda 6125

2

3

8

8

-

1

DI

Līga Grāpēna Mg.spec. paed., vieslektore

6.

B1( Sis) Smagu intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā

Peda 6108

3

4,5

    20

4

-

1

E

Ilga Prudņikova Dr.paed., pētn.

B2(Log)Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā

Peda 6138

24

12

-

1

E

Regīna Ogriņa Mg.paed., vieslektore

7.

B1( Sis) Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar GAT V

(05.10.15.- 30.10.15. )

Peda 6131

4

6

-

-

-

-

DI

Mārīte

Rozenfelde Mg.paed.,lektore

B2(Log)Prakse speciālajā izglītības iestādē bērniem ar valodas traucējumiem V

 

Peda 7081

-

-

-

-

DI

Regīna Ogriņa Mg.paed., vielektore

2

C Ekoloģija pedagoģijā

Peda 6121

1

1,5

8

-

-

1

I

Jānis Dzerviniks Dr.paed., prof.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

4. semestris

1.

A Mg. darba pētījums un sagatavošana aizstāvēšanai

Peda 7055

20

30

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs- Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vad. vietnieks Mg.paed.  VILIS DEKSNIS

Komisijas priekšsēdētāja vietniece –RA studiju programmas direktore

Mg. paed. lekt. MĀRĪTE ROZENFELDE

Komisijas locekļi:

Rēzeknes 5 v.-sk.skolotāja, logopēde,

Mg.paed.

REĢĪNA OGRIŅA

LU docente, Rīgas 66. v.sk. logopēde Dr.paed.

RASMA VĪGANTE

Rēzeknes Augstskolas profesors JĀNIS DZERVINIKS

Sekretāre- RA Izglītības , valodu un dizaina fakultātes speciāliste-lietvede studiju procesa nodrošināšanā

NELLIJA KIVKUCĀNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadīšana

Mārīte Rozenfelde (20)

Mg. paed. lekt.

Reģīna Ogriņa ( 5)

Mg. paed. vieslektore

Recenzēšana

Rasma Vīgante

( 5)

Dr. paed. viesdocente

Vilis Deksnis (20)

Mg. paed. vieslektors

 

B1-  modulis: speciālās izglītības skolotājs

B2-  modulis: skolotājs-logopēds

B3-  modulis: surdopedagogs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.