Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Profesionālā maģistra studiju programma  ,, Karjeras konsultants” (kods 47142)

Studiju plāns (pilna laika studijas) 2015./2016.st.g.

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

1.semestris

1.

A Karjeras attīstības teorijas

VadZ6153

4

6

32

32

 

3

E

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

2.

Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā

JurZ1031

2

3

16

16

 

1

I

Gaļina Makarova

Dr.iur.asoc.prof.

3.

Karjeras pakalpojumu vadība

VadZ5013

2

3

16

16

 

1

I

Liene Amantova-Salmane

Mg.oec.lekt.

4.

Cilvēka dzīves cikli

Psih6035

2

3

16

16

 

1

I

Rita Orska

Mg.psych. lekt.

5.

Prakse I

 ( 9.11.- 20.11.2015.)

Peda6168

2

3

 

 

 

1

DI

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

6.

 B Darba tirgus un nodarbinātība

Ekon6162

2

3

16

16

 

1

I

Iveta Mietule

Dr.oec.asoc. prof.

7.

Organizāciju kultūra

VadZ1008

2

3

16

16

 

1

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

8.

Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Peda5167

2

3

16

16

 

1

I

Aija Kondrova

Mg.psych. vieslekt.

9.

Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Peda6163

2

3

16

16

 

1

I

Rita Burceva

Mg.paed. lekt.

2. semestris

1.

A Profesionālā rehabilitācija un sociālā integrācija

Peda6141

2

3

16

16

 

1

I

Mārīte Rozenfelde

 Mg.paed.lekt.

2.

Konsultēšanas teorija un metodika I

Peda6164
2

3

16

16

 

1

I

Aija Kondrova

Mg.psych. vieslekt.

3.

Konsultēšanas teorija un metodika II

Peda6165

4

6

32

32

 

3

E

Rita Orska

Mg.psych. lekt.

4.

Darba meklēšanas process

VadZ1012

2

3

16

16

 

1

E

Velta Ļubkina

Dr.paed. prof.

5.

Pētnieciskā darba metodoloģija I

Peda4173

2

3

16

16

 

1

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

6.

Prakse II

(14.03.- 22.04.2016.)

Peda4174

6

9

 

 

 

 

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

7.

Maģistra darbs

Peda2190

2

3

16

16

 

 

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

3. semestris

1.

A Pētnieciskā darba metodoloģija

Peda4180

2
 

3

16

16

 

1

E

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

2.

Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā

InfT6035

2

3

16

16

 

1

I

Pēteris Grabusts

 Dr.ing.prof.

3.

Prakse III

(05.10. -27.11.2015.)

Peda2169
8

9

 

 

 

 

I

Rita Orska

Mg.pych. lekt.

4.

Maģistra darba izstrāde

Peda2208
4

9

32

32

 

 

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

5.

Prakse IV

 (30.11.- 23.12.2015.)

Peda2170
4

6

 

 

 

 

I

Gunārs Strods

Dr.paed. doc.

4. semestris

1.

A Prakse V

(07.03. -15.04.2016.)

Peda4181

6

9

 

 

 

 

I

Doc. Dr.paed. G.Strods

2.

Maģistra darbs

 

 

Peda2190

14

21

 

 

 

 

I

Vadīšana:

Doc. Dr.paed. G.Strods

Recenzēšana:

R.Orska ( 2 )  J.Dzerviniks (3)

V. Ļubkina (2)

 

3.

Maģistra darba aizstāvēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētaja –NVA Rēzeknes filiāles vadītāja INĀRA ŠINDARJOVA

Vietnieks- Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docents GUNĀRS STRODS

Locekļi-Izglītības, valodu un dizaina fakultātes  profesors JĀNIS DZERVINIKS  

LLU profesors LUDIS PĒKS    DU, docente ERIDIANA OLEHNOVIČA

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Sekretāre- Izglītības, valodu un dizaina fakultātes speciāliste-lietvede studiju procesa nodrošināšanā

NELLIJA KIVKUCĀNE

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.