Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Akadēmiskā maģistra studiju  programma  „Pedagoģija” (kods 45142)

Studiju programma piedāvā studentiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību un sagatavoties studijām doktorantūrā. Programmas absolventi strādā Latvijas izglītības iestādēs, dažādās institūcijās, veic pētījumus, analizē izglītības iegūšanas un audzināšanas procesu, mērķtiecīgi ievieš inovācijas, izmantojot studiju laikā iegūtās kompetences. Par to liecina atsauksmes par programmu, un tas ļauj saglabāt programmas mērķī pedagoģijas metodoloģijas, teorijas un inovatīvas pieredzes apguvi, iespējas pētnieciskā darba prasmes attīstībai, lai pilnveidotu pedagoģisko procesu un sagatavotos zinātniskiem pētījumiem, kā arī veicinātu maģistrantu tālākizglītību.

 Prasības  studiju programmas apguvei  kredītpunktos (KP)

Studiju  darba  forma

KP

Obligātā (A) daļa

35

Ierobežotās izvēles (B) daļa

10

Izvēles (C) daļa

10

Maģistra darba pētījums

5

Maģistra darbs

20

Kopā

80

Atbilstoši programmā formulētajiem pedagoģijas maģistra studiju mērķiem un uzdevumiem, maģistranti pilnveido zināšanas pedagoģijā, metodoloģijā un teorijā, kas ir nepieciešamas teorētiski pamatotu inovāciju ieviešanai izglītības iestādēs (A-daļa un B-daļas), kritiskai un kultūratbilstošai citu valstu pieredzes vērtēšanai un izmantošanai izglītības politikas realizēšanā, kā arī mācību iestādes darbības pilnveidošanā (B-daļas ).

            Programmas uzdevumi detalizē mērķu sasniegšanas procesu, lai studenti sekmīgi sagatavotos patstāvīgam pētījumam pedagoģijā, attīstītu spēju analizēt savu darbību turpmākai pedagoģiskā procesa pilnveidošanai, attīstītu prasmi risināt teorētiskus un praktiskus jautājumus pedagoģijas jomā, koordinēt izglītības iestādes un citu institūciju darbību bērna/skolēna/studenta brīvu attīstību. Visi studiju kursi paredz studentu patstāvīgo darbu, kas ir būtisks programmas apguves nosacījums. Patstāvīgā darba rezultātus prezentē semināros un novērtē eksāmenā.   Studiju programma ietver kursus pedagoģijas teorijā, pētniecības metodoloģijā, izglītības vadībā. Izvēles daļas kursi  ir orientēta uz inovatīvas pieredzes apguvi.

 Studiju plāns

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

1. semestris

OBLIGĀTĀ DAĻA

1.

Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas (A)

Peda 7016

2

3

10

6

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.,prof.

2.

Starptautiskie un globalizācijas procesi (A)

Soci7001

2

3

12

4

 

1

I

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist., asoc.prof.

3.

Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē (A)

Peda 6101

2

3

12

4

 

1

E

Gunārs Strods

Dr.paed., doc.

4.

Kompetences un to saistība ar mācību procesu (A)

Peda 7065

2

3

10

6

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

5.

Radošas darbības pedagoģiskās un psiholoģiskās teorijas (A)

Peda 7066

3

4,5

18

6

 

2

E

Liene Zarembo

Mg.paed., lekt.

6.

Starpkultūru komunikācija (A)

Soci 7002

2

3

12

4

 

1

I

Gunārs Strods

Dr.paed., doc.

7.

Maģistra darba pētījums (A)

Peda 6037

1

1,5

2

6

 

 

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA

8.

Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās (B)

Peda 6099

2

3

10

6

 

1

DI

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., lekt.

9.

Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana (B)

Peda 6029

2

3

10

6

 

1

E

Rita Orska

Mg.psych., lekt.

IZVĒLES DAĻA

10.

Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide konsultatīvā atbalsta sistēmā (C )

Peda 1014

2

3

12

4

 

1

I

Ženija Truskovska

Dr.paed., doc.

2. semestris

OBLIGĀTĀ DAĻA

1.

Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija  (A)

Peda 6020

2

3

10

6

 

1

E

Velta Ļubkina

Dr.paed., prof.

2.

Maģistra darba pētījums (A)

Peda 6038

2

3

4

12

 

1

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

3.

Nacionālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku (A)

Peda 6104

2

3

10

6

 

1

E

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist., asoc.prof.

4.

Veselību veicinošo fizisko aktivitāšu pedagoģiskie aspekti (A)

Peda 6139

2

3

10

6

 

1

I

Aivars Kaupužs

Dr.paed., doc.

5.

Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija (A)

Biol 6009

2

3

10

6

 

1

I

Rasma Tretjakova

Dr.biol., doc.

6.

Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā (A)

VadZ 6011

2

3

12

4

 

1

I

Vilis Deksnis

Mg.paed., vieslekt.

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA

7.

Efektīva skolvadība mūsdienās (B)

VadZ 7101

2

3

12

4

 

1

I

Vilis Deksnis

Mg.paed., vieslekt.

8.

Didaktiskās teorijas (B)

Peda 7102

2

3

10

6

 

1

E

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

IZVĒLES DAĻA

9.

Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos (C) 

Datz 6101

2

3

10

6

 

1

E

Pēteris Grabusts

Dr.sc.ing., prof.

10.

Filosofiskās domāšanas attīstīšana diskusijās izglītības procesā  (C)

Filz. 6016

2

3

12

4

 

1

I

Veronika Korkla

Mg. paed, Mg. prof. phil., vieslekt.

3. semestris

OBLIGĀTĀ DAĻA

1.

Mācību un audzināšanas teoriju salīdzinošais aspekts (A)

Peda 6006

3

4,5

14

10

 

2

E

Jānis Poplavskis

Dr.paed., viesdoc.

2.

Maģistra  seminārs (A)

Peda 7103

6

9

2

30

 

2

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

3.

Audzināšanas filozofija (A)

Peda 7101

2

3

10

6

 

1

E

Veronika Korkla

Mg. paed, Mg. prof. phil., vieslekt.

4.

Maģistra darba pētījums (A)

Peda 7042

2

3

2

14

 

1

I

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

5.

Pedagoģiskā saskarsme (A)

Peda 7015

2

3

10

6

 

1

E

Ēriks Kalvāns

Dr.psych., doc.

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES DAĻA

6.

Izglītības likumdošana (B)

VadZ 6104

2

3

12

4

 

1

I

Vilis Deksnis

Mg.paed., vieslekt.

IZVĒLES DAĻA

7.

Projekti izglītībā (C)

Peda 7068

1

1,5

4

4

 

 

I

Velta Ļubkina

Dr.paed., prof.

8.

E-studiju metožu un līdzekļu izmantošana mācību kursu satura izstrādē (C)

Peda 7064

2

3

10

6

 

1

I

Mihails Kijaško

Mg.comp., lekt.

4. semestris

OBLIGĀTĀ DAĻA

1.

Maģistra darba pētījuma sagatavošana un  aizstāvēšana (A)

Peda 7021

20

30

 

 

 

 

 

Mag. darba vadītāji:

Svetlana Ušča

Dr.paed., doc.

Aivars Kaupužs

Dr.paed., doc.

Liene Zarembo

Mg.paed., lekt.

Ēriks Kalvāns 

Dr.psych., doc.

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

Recenzenti:

Velta Ļubkina

Dr.paed., prof.

Aivars Kaupužs 

Dr.paed., doc.

Jānis Dzerviniks

Dr.paed., prof.

Svetlana Ušča

Dr.paed., doc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Daugavpils Universitātes profesore Elfrīda KRASTIŅA

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks –RTA profesors Jānis DZERVINIKS

Komisijas locekļi:

Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore pedagoģijā

Dr.paed. Emīlija ČERNOVA

Sekretāre- Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju procesa speciāliste-lietvede

Nellija KIVKUCĀNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.