Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  ,, Reliģijas pedagoģija” (kods 48141)

 STUDIJU PLĀNS (nepilna laika studijas) 2015./2016.st.g.

 

 

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

 

1.semestris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ievads Svētajos Rakstos

Teol603

2

3

6

2

 

1

E

Jānis Priede

Dr.theol., asoc. viesprof.

2.

Svēto Rakstu ekseģēzes pamati

Teol6012

3

4,5

8

4

 

1

E

Jānis Priede

Dr.theol., asoc. viesprof.

3.

Reliģijas pedagoģija

Teol6008

3

4,5

8

4

 

1

E

Maija  Upeniece

Mg. art., vieslekt.

4.

Ētika

Filz3010

3

4,5

8

4

 

1

E

Valda Čakša

Mg.paed., Mg. hist., lekt.

5.

Reliģijas socioloģija

Teol6011

2

3

6

2

 

 

DI

Vladislavs

 Malahovskis

Dr. hist., asoc. prof.

6.

Starpkultūru komunikācija

KomZ6013

2

3

6

2

 

1

DI

Valda Čakša

Mg.paed., Mg. hist., lekt.

7.

Pedagoģiskā ētika un

Bērnu tiesību aizsardzība

Filz6012

2

3

6

2

 

 

I

Gaļina Makarova,
Dr.iur., doc.
Valda Čakša
Mg.paed., Mg. hist. lekt.

 

2.semestris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kristīgā filosofija

Filz6011

2

3

6

2

 

1

E

Dr.theol., viesdoc. Juris  Zarāns

2.

Sistemātiskā teoloģija

Teol6010

3

4,5

8

4

 

1

DI

Juris  Zarāns

Dr.theol., viesdoc.

3.

Baznīcas vēsture

Teol6014

3

4,5

8

4

 

1

DI

Vladislavs

 Malahovskis

Dr. hist., asoc. prof.

4.

Pedagoģiskā prakse

(08.02.  – 20.05.2016.)

Peda6003

6

9

 

 

 

 

DI

Marija Mickāne

Mg.paed. vieslekt.

Vladislavs Malahovskis

 Dr. hist. asoc. prof.

5.

Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika

Peda6050

3

4,5

8

4

 

2

DI

Valda Čakša

Mg.paed., Mg. hist. lekt.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.