Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Profesionālās bakalaura studiju programmas  ,, Speciālās izglītības skolotājs” (kods 42141)

STUDIJU PLĀNS (nepilna laika studijas) 2015./2016.st.g.

 

Nr. p.k.

Kursa nosaukums

LAIS studiju kursa kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt. nodar-bības,  semi-nāri

Lab. darbi

Kont-roldar-bi

Pārbau-des forma

Docētāja

vārds, uzvārds, zin.grāds, amats

1.semestris

 

 A Praktiskā  svešvaloda specialitātē I

Valo1106

1

1,5

4

 -

-

-

I

Mārīte Opincāne  Dr.philol., docente/

Karīne Logonovska Dr.philol. asoc.prof.

 

 Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija I

Peda1091

2

3

8

-

-

 1

E

Jānis Dzerviniks Dr.paed., profesors

 

 Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā

Peda1073

2

3

8

-

-

 1

 DI

Velta Ļubkina

Dr.paed., profesore

 

Bērna attīstība, veselības un vides izglītība

Peda1177

2

3

8

-

-

1

I

Aivars Kaupužs

 Dr. paed., docents

 

Informātika izglītībā

DatZ1049

2

3

8

-

-

1

I

Pēteris Grabusts

Dr. sc.ing., profesors

 

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi I

Peda1178

1

1,5

4

-

-

1

I

 Velta Ļubkina

Dr.paed., profesore

 

Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija

Psih1039

3

4,5

12

-

-

1

E

Ēriks Kalvāns

 Dr.paed., docents

 

Studiju darbs I

Peda2057

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

 B Speciālās pedagoģijas vēsture   

Peda1005

2

3

 8

-

-

 1

 I

Aija Kondrova Mg.psych., vieslektore

   

 

18

             

2.semestris

 

A Praktiskā  svešvaloda specialitātē II

Valo1107

1

1,5

4

-

-

1

I

Mārīte Opincāne  Dr.philol., docente/

Karīne Logonovska Dr.philol. asoc.prof.

 

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija II

Peda1093

2

3

8

-

-

1

E

Jānis Dzerviniks Dr.paed., profesors

 

Sociālās ekonomikas pamati I

Ekon2063

2

3

8

-

-

1

I

Līga Danilāne

 Dr.paed., docente

 

Integrācija un iekļaušana izglītības sistēmā

Peda1183

2

3

8

-

-

1

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā 

Peda4102

2

3

8

-

-

1

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

B Ievads specialitātē un speciālās izglītības skolotāja psihohigiēna

Peda1198

1

1,5

4

-

-

1

I

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

GAT klīnika

Peda1185

4

6

16

-

-

2

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Speciālā pirmsskolas pedagoģija 

Peda1186

2

3

8

-

-

1

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Vērošanas prakse ar  specializāciju saistītā speciālās izglītības iestādē

(01.02.- 12.02.2016.)

Peda1187

2

3

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

   

 

18

             

3.semestris

 

A Didaktika 

Peda2055

2

3

8

-

-

1

E

Jānis Dzerviniks Dr.paed., profesors

 

Audzināšanas  teorija  un  metodika 

Peda3102

2

3

8

-

-

1

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Sociālā pedagoģija un psiholoģija 

Peda2112

2

3

8

-

-

1

E

Aija Kondrova Mg.psych., vieslektore

 

Filozofijas pamati

Filz1018

2

3

8

-

-

1

I

Veronika Korkla

Mg.paed., vieslektore

 

Sociālās ekonomikas pamati II 

Ekon1042

2

3

8

-

-

1

I

Velta Ļubkina

Dr.paed., profesore

 

B Neiroloģijas pamati

Medi1007

2

3

8

-

-

1

I

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Bērnu attīstības traucējumu diagnostikas pamati 

Peda2209

3

4,5

12

-

-

1

DI

Mg.psych., lektore

R.Orska

 

Prakse ar specializāciju saistītā speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē

 (02.11.- 27.11.2015.)

Peda2210

4

6

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

   

 

19

             

4.semestris

 

Praktiskā  svešvaloda specialitātē III

Valo2059

1

1,5

4

-

-

1

I

Mārīte Opincāne  Dr.philol., docente/

Karīne Logonovska Dr.philol. asoc.prof.

 

Praktiskā  svešvaloda specialitātē IV

Valo2068

1

1,5

4

-

-

1

DI

Mārīte Opincāne  Dr.philol., docente

Karīne Logonovska Dr.philol. asoc.prof.

 

Sociālās ekonomikas pamati  III 

Ekon2064

2

3

8

-

-

1

I

Velta Ļubkina

Dr.paed., profesore

 

Ētika un estētika 

Filz2017

2

3

8

-

-

1

I

Veronika Korkla

Mg.paed., vieslektore

 

Starpkultūru  izglītība un komunikācija

Peda2206

2

3

8

-

-

1

I

Svetlana Ušča

Dr.paed., docente

 

Kultūras vēsture

MākZ2038

2

3

8

-

-

1

I

Inese Brīvere

Mg.paed., Mg.hist.lektore

 

Studiju darbs II

Peda3048

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

B Speciālā psiholoģija GAT aspektā I

Peda2211

2

3

8

-

-

1

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Prakse ar specializāciju saistītās speciālās izglītības iestādes sākumskolā

(01.02. 26.02.2016.)

Peda2212

4

6

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

   

 

19

             

5.semestris

 

A Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi III

Peda3203

2

3

8

-

-

1

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II 

Peda2226

2

3

8

-

-

1

I

Ilga Prudņikova Dr.paed., pētn.

 

Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi IV

Peda3227

2

3

8

-

-

1

 

Aloida Jurčenko Mg.paed., vieslekt.

 

B Speciālā psiholoģija GAT aspektā  II

Peda3226

2

3

8

-

-

1

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Speciālā pedagoģija GAT aspektā

Peda3204

4

6

16

-

-

1

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Bērnu vecuma psihopataloģija

Medi2003

2

3

8

-

-

1

DI

Aija Kondrova Mg.psych., vieslekt.

 

Prakse ar specializāciju saistītās speciālās izglītības iestādes  5.– 9. klasēs

(02.11.- 27.11.2015.)

Peda3205

4

6

8

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

   

 

18

             

6.semestris

1.

A Pedagoģiskā psiholoģija  

Psih3007

2

3

8

-

-

1

DI

Rita Orska

Mg.psych., lektore

2.

Studiju darbs  III

Peda4030

3

4,5

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

1.

B Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem mācīšana 

Peda3206

3

4,5

12

-

-

1

E

Aija Tereško Mg.spec.paed.,

vielektore

2.

Dzimtās valodas un lasīšanas saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT

Peda3207

3

4,5

12

-

-

1

E

Inese Baugule Mg.spec.paed.,

vielektore

3.

Matemātikas saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT

Peda3208

3

4,5

12

-

-

1

E

Aija Ozoliņa  Mg.paed.,vielektore

4.

Praktikums pedagoģiskajā darbā ar smagu attīstības traucējumu bērniem ar  specializāciju saistītās speciālās izglītības iestādēs 

(01.02.- 26.02.2016.)

Peda3209

4

6

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

   

 

18

             

7.semestris

 

A Skolvadības pamati 

Peda4031

2

3

8

-

-

1

DI

Jānis Dzerviniks Dr.paed., profesors

 

B Sporta un koriģējošās aktivitātes bērniem ar GAT

Peda4188

2

3

8

-

-

1

DI

Ēriks Kalvāns

 Dr.paed., docents

 

Sociālo un dabas zinību saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT

Peda4189

2

3

8

-

-

1

DI

Inese Baugule Mg.spec.paed.,

vieslektore

 

Mūzikas, ritmikas saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT 

Peda4190

2

3

8

-

-

1

DI

Dace Visocka Mg.paed.,vieslektore

 

Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT 

Peda4191

2

3

8

-

-

1

DI

Vita Jaša Mg.spec.paed.,

vieslektore

 

Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika bērniem ar GAT  

Peda4192

2

3

8

-

-

1

DI

Vita Jaša Mg.spec.paed.,

vieslektore

 

Logopēdija GAT aspektā

Peda4193

2

3

8

-

-

1

DI

Regīna Ogriņa

Mg.paed.,vieslekt.

 

Bērnu ar GAT audzināšana ģimenē un agrīnā apmācība

Peda4194

2

3

8

-

-

1

I

Aija Kondrova Mg.psych., vieslektore

 

Audzēkņu ar GAT sociālā adaptācija un socializācija

Peda1196

2

3

8

-

-

1

I

Aija Kondrova Mg.psych., vieslektore

   

 

18

             

8.semestris

 

B Uzvedības psiholoģijas pamati 

Psih4019

3

4,5

12

-

-

1

DI

Rita Orska

Mg.psych., lektore

 

Speciālie mācību līdzekļi

Peda5063

3

4,5

12

-

-

1

DI

Aija Tereško Mg.spec.paed.,

vieslektore

 

Pirmsdiploma prakse   

(01.02.- 24.03.2016.)

Peda4195

8

12

-

-

-

-

DI

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

C Civilā un  darba aizsardzība

VidZ3004

1

1,5

4

-

-

-

I

Ivars Jurčs Mg.sc.env.,vieslekt.

 

Psihosomatiskie traucējumi

Medi4006

1

1,5

4

-

-

-

I

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

 

Psihoterāpijas pamati   

Psih1005

2

1,5

4

-

-

1

I

Rita Orska

Mg.psych., lektore

   

 

18

             

 9.semestris

 

1.

C Pedagoga personīgā un profesionālā efektivitāte       

Peda4207

2

3

8

-

-

-

I

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., lektore

2.

Valsts eksāmens

Peda5005

2

3

       

E

priekšsēdētājs- Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vad. vietnieks Mg.paed.  VILIS DEKSNIS

Komisijas priekšsēdētāja vietniece –RA studiju programmas direktore

Mg. paed. lekt. MĀRĪTE ROZENFELDE

Komisijas locekļi:

Rēzeknes 5 v.-sk.skolotāja, logopēde,

Mg.paed.

REĢĪNA OGRIŅA

LU docente, Rīgas 66. v.sk. logopēde Dr.paed.

RASMA VĪGANTE

Maltas speciālās skolas skolotāja Mg. spec.paed. INESE BAUGULE

Sekretāre- RA Izglītības , valodu un dizaina fakultātes speciāliste-lietvede studiju procesa nodrošināšanā

NELLIJA KIVKUCĀNE

2.

Bakalaura darbu izstrāde

Peda5006

12

           

Vadīšana

Mārīte Rozenfelde

(6)

Mg.paed., lektore

Recenzēšana

Reģīna Ogriņa (6)

Mg. paed. vieslekt.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.