Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

13. Studiju programmas plāns
 

Profesionālā bakalaura studiju programma ,,Sociālais pedagogs”(kods 42141 )

 STUDIJU PLĀNS  (pilna laika studijas) 2015./2016.st.g.

 

N.p.

k.

Kursa nosaukums

LAIS kods

KP

ECTS

Lekcijas

Prakt.

nod.,

semin.

Lab. darbi

 

Kontroldarbi

Pārbaudes forma

Docētājs

Vārds uzvārds

zin grāds, amats

1.semestris

 1.  

A   Sports

Citi

1017

-

-

 

 

 

 

I

Aivars Kaupužs Dr.paed., Doc.

 1.  

Vispārīgā  pedagoģija

Peda

1050

2

3

16

16

-

2

E

Jānis .Dzerviniks Dr.paed., .prof.

 1.  

Vispārīgā  psiholoģija

Psih

1004

2

3

16

16

-

2

E

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslekt.

 1.  

Filozofijas  pamati

Filz

1013

2

3

16

16

-

2

I

Veronika KorklaMg. paed, Mg, prof. phil., vieslekt.

 1.  

  Svešvaloda (  a/v.)

Valo

1112

2

3

16

16

-

2

DI

Mārīte Opincāne Dr.philol., Doc. /

Karīne Laganovska Dr.philol., Asoc.prof.

 1.  

 Sociālās  pedagoģijas  vēsture

Peda

1139

2

3

16

16

-

2

E

Gunārs Strods Dr.paed., Doc.

 1.  

Civilā  aizsardzība

JurZ

1029

1

1,5

8

8

-

1

I

Ivars Jurčs Mg.sc.env. Vieslektors 

 1.  

LR  darba  aizsardzības  sistēma

JurZ

1029

1

1,5

8

8

-

1

I

Ivars Jurčs Mg.sc.env. Vieslektors 

 1.  

Metodoloģija  un  zinātniski  pētnieciskā   darbība  pedagoģijā

Peda

1128

2

3

16

16

-

2

DI

Velta Ļubkina Dr.paed., Prof.

 1.  

Pedagoģiskās  pētīšanas  metodes

Peda

1141

 

 

1

 

 

1,5

 

 

8

 

 

8

 

 

-

1

I

Aloida  Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal., Vieslektore

 1.  

Sociālās  pētīšanas  metodes

Peda

1142

1

1,5

8

8

-

1

I

Aloida  Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal., Vieslektore

 1.  

B  Ievads  specialitātē

Peda

1048

2

3

18

14

-

2

DI

Aloida Jurčenko Mg.paed.,            Mg. sc.sal.       Vieslektore 

 1.  

C Sociālā gleznošana

Peda

2181

2

3

16

16

-

1

I

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc. 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

2. semestris

 1.  

A  Sports

SpoZ

1004

-

-

 

 

 

 

I

Aivars Kaupužs Dr.paed., Doc.

 1.  

Pirmskolas  un  skolas  pedagoģija

Peda

1046

2

3

16

16

-

2

E

Jānis Dzerviniks Dr.paed., .prof.

 1.  

Svešvaloda (a/v)

Valo

1118

2

3

16

16

-

2

DI

Mārīte Opincāne Dr.philol., Doc. /

Karīne Laganovska Dr.philol., Asoc.prof.

 1.  

Sociālās un administratīvās tiesības

JurZ

1074

2

3

16

16

-

2

I

Ilga Krampuža Mg.iur., Vieslektore

 1.  

Vērošanas  prakse

( 04.04. – 23.04.2016.)

 

Peda

3180

3

4,5

 

 

 

 

DI

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 1.  

Studiju darbs pedagoģijā un psiholoģijā

Peda

1090

3

4,5

 

 

 

 

DI

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 

 1.  

B  Stresa  vadīšana

Psih

1031

2

3

18

14

-

2

I

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 1.  

Medicīnas  zinātņu  pamati  un  pirmā  palīdzība

Medi

1010

2

3

16

16

-

2

I

Rasma Tretjakova

Dr. Biol., Doc.

 1.  

Veselības  kultūra

Medi

2004

2

3

24

8

-

2

I

Ēriks Kalvāns Dr.psych., Doc.

 1.  

C Papīra  plastika

MākZ

1008

2

3

16

16

-

1

I

Aina Strode Dr.paed., Doc.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

3. semestris

 1.  

A   Tiesību  zinātņu  pamati

JurZ

2026

2

3

24

8

-

2

I

Ilga Krampuža

Mg.oec.

Mg.iur.

Lektore

 1.  

Sociālā  politika

Soci

2002

 

2

3

 

14

 

18

-

 

2

E

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslektore 

 1.  

Sociālās  labklājības  sistēma  Latvijā

Soci

2005

2

3

16

16

-

2

E

Aloida Jurčenko Mg.paed.,            Mg.sc.sal. Vieslekt.ore

 1.  

Attīstības  psiholoģija

Psih

2010

2

3

24

8

-

2

E

Ēriks Kalvāns Dr.psych., Doc.

 1.  

Sociālā  psiholoģija

Psih

2031

2

3

16

16

-

2

E

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslektore

 1.  

 Informātika  pedagoģijā

DatZ

2005

2

3

16

16

-

2

I

 Mihails Kijaško

Mg.comp., lekt.

 1.  

Didaktika

Peda

2062

2

3

16

16

-

2

E

Mārīte Mežāre Mg.paed., Vieslektore

 1.  

   Sociāli  pedagoģiskā  darba  metodes

Peda2065

2

3

16

16

-

2

E

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

Audzināšanas  teorija  un  metodika

Peda

3102

2

3

16

16

-

2

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., Lekt.

 1.  

Attīstības  fizioloģija  un  skolas  higiēna

Biol

2101

2

3

16

16

-

2

E

Mārīte Mežāre Mg.paed., Vieslektore

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

4. semestris

 1.  

   Alternatīvās izglītības teorijas sociālpedagoģiskie aspekti

Peda

2197

2

3

16

16

-

2

I

Mārīte Mežāre Mg.paed., Vieslektore

 1.  

 Personības  psiholoģija

Psih

4003

2

3

22

10

-

2

E

Ēriks Kalvāns Dr.psych., Doc. 

 1.  

 Studiju  darbs sociālajā pedagoģijā

 

Peda

3011

3

4,5

 

 

 

 

DI

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

 Preventīvā  darba  organizēšanas  prakse

 (2016.g. jūnijs, jūlijs, augusts)

 

Peda

3183

3

4,5

 

 

 

 

DI

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

B     Sociāli  pedagoģiskais  darbs  institūcijās

Peda

2140

2

3

16

16

-

2

E

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslekt.ore

 1.  

Sociālpedagoģiskā  animācija

Peda

2144

2

3

10

22

-

2

I

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 1.  

Saskarsmes  psiholoģija

Psih

2004

2

3

12

20

-

2

E

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslektore .

 1.  

 Deviantā  uzvedība

Psih

2032

3

4,5

30

18

-

3

E

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 1.  

Cilvēka  pašaudzināšanas  iespējas

Peda

2142

1

1,5

 

6

10

 

-

1

I

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

5. semestris

 1.  

A    Ētika  un  estētika

Ētika

Filz

2017

 

2

 

3

 

16

 

16

-

 

1

I

Veronika KorklaMg. paed, Mg, prof. phil., vieslekt.

 1.  

Kooperatīvās  mācības

Peda

3054

2

3

16

16

-

2

I

Gunārs Strods Dr.paed.,Doc.

 1.  

Izglītības attīstība mūsdienu pasaulē

Peda

2191

2

3

16

16

-

2

I

Mārīte Mežāre Mg.paed., Vieslektore

 1.  

  Cilvēka  krīzes  stāvokļi

Psih

2021

2

3

18

14

-

2

I

Mg.psych., Lekt. R.Orska

 1.  

Bērns  ar  attīstības  traucējumiem  sociālpedagoģiskajā  aspektā

Peda

4128

4

6

32

32

-

4

E

Mārīte Rozenfelde Mg.paed., Lekt.

 1.  

Praktiskā  sociālā  pedagoģija

Peda

5054

2

3

10

22

-

2

DI

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 1.  

Ģimenes  pedagoģija  un  psiholoģija

Peda

3006

2

3

18

14

-

2

E

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 1.  

Sociālā rehabilitācija

Medi

4005/

Soci

4101

3

4,5

24

24

-

3

DI

Aloida Jučenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

Cilvēka  pašaudzināšanas  iespējas  un  karjeras  attīstīšana

(Skolēnu karjeras attīstīšanas jautājumi sociālpedagoģiskajā darbībā)

Peda

4172

1

1,5

 

 

8

8

-

 

 

1

 

I

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

6. semestris

 1.  

A     Studiju  darbs sociālpedagoģiskā darba metodēs

Peda

3155

3

4,5

 

 

 

 

DI

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 

 1.  

Aktīvā  metodiskā  prakse

(01.02.– 09.04.2016.)

Peda

3194

10

15

 

 

 

 

DI

Aloida  Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

 Sociālā  darba organizēšana  un  vadīšana

Soci

3003

3

4,5

24

24

-

3

E

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 1.  

 Sociālpedagoģiskais  darbs  ar  ģimeni

Peda

3009

2

3

16

16

-

2

E

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 1.  

C  Mūzikas terapija

Psih

4012

2

3

16

16

-

1

I

Dace Visocka Mg.paed., Vieslektore

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

7. semestris

 1.  

A   Izglītības   filozofija

Filz

4004

2

 

3

16

16

-

2

I

Vera Korkla Mg.paed., Vieslektore

 1.  

 Pieaugušo  pedagoģija

Peda

4001

2

3

24

8

-

2

E

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 1.  

Personības socioloģija un sociālās integrācijas jautājumi

Personības socioloģija

 

Psih

1101

 

1

 

1,5

8

8

-

1

I

Vera Korkla Mg.paed., Vieslektore 

 

 1.  

Personības socioloģija un sociālās integrācijas jautājumi

Sociālās integrācijas jautājumi

Soci

4001

1

1,5

8

8

-

1

I

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslektore

 1.  

 Pimsdiploma  sociālpedagoģiskā  prakse (12.10. – 19.12.2015.)_

Peda

4040

10

15

 

 

 

 

DI

Rita Orska Mg.psych., Lekt. 

 1.  

 Sociālais darbs ar gadījumu

Peda

5049

2

3

16

16

-

2

I

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.

 1.  

 Supervīzijas  sociāli  pedagoģiskajā  darbā

Peda

4130

2

3

16

16

-

2

I

Ženija Truskovska Dr.paed., Doc.       

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. semestris

 

B    Vardarbības psiholoģija un sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Vardarbības psiholoģija

Psih

1028

 

1

 

1,5

12

 

4

-

 

1

I

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 

 

Vardarbības psiholoģija un sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Psih

3015

1

1,5

10

6

-

1

I

Aloida Jurčenko Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore

 

Dažādu terapeitisko elementu izmantošana sociālā pedagoga darbā

Psih

4017

2

3

18

14

-

2

DI

Rita Orska Mg.psych., Lekt.

 

  Ekonomikas pamati

Ekon

3105

vai 1014

2

3

18

14

-

2

I

Līga Danilāne Dr.paed., Doc.

 

Pedagoģiskā psiholoģija

Psih 4002

2

3

18

14

-

2

E

Aija Kondrova Mg.psych., Vieslektore

 

A    Diplomdarbs

 

 

Peda

5011

12

18

 

 

 

 

A

Vadītāji: 

Rita Orska (4) Mg.psych.,Lekt.

Ženija Truskovska (3)  Dr.paed., Doc.       

Aloida Jurčenko (3) Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslektore Recenzenti:

Rita Orska (3) Mg.psych., Lekt.

Ženija Truskovska (4)  Dr.paed., Doc

Aloida Jurčenko (3) Mg.paed., Mg.sc.sal. Vieslekore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas

priekšsēdētāja –

docente, Dr. psych

. Tatjana UZOLE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks –R

 Mg.psych. Rita ORSKA

 

Komisijas locekļi: Dr.paed. Ženija TRUSKOVSKA

Mg.spec. paed.

Jeļena KOŠKORJOVA

Viduslatgales profesionālās vidusskolas direktora vietniece, Mg. soc.darb. Ināra ZAVADSKA

 

Sekretāre- RA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes vieslektore Mg.paed. Aloida JURČENKO

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.