Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 
 • RTA doktora studiju programmā „Pedagoģija” tiek uzņemtas personas, kurām ir maģistra grāds pedagoģijā/psiholoģijā vai izglītības vadībā vai maģistra grāds kādā no izglītības tematiskajām jomām (programmu grupām) – Humanitārās zinātnes, Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, Sociālā labklājība un sociālā palīdzība un ne mazāk kā 3 gadu profesionālā pieredze pedagoģijas izglītības jomā. Pretendentam jāiesniedz referātu par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā (līdz 20 lpp. datorsalikumā) vai zinātnisko publikāciju skolas pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā padziļināto pētījumu apakšmodulī (vispārīgā izglītība, speciālā izglītība vai profesionālā izglītība), izziņu par vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi pedagoģijas izglītības jomā.
 • RTA rektora apstiprinātā doktora studiju programmas „Pedagoģija” Iestājpārbaudījumu komisija:
  • iepazīstas ar personas, kas pretendē uz uzņemšanu doktora studiju programmā, iesniegtajiem dokumentiem un materiāliem un sagatavo atzinumu par to atbilstību / neatbilstību doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem;
  • noklausās pretendenta ziņojumu par izvēlēto zinātniskā pētījuma tēmu un veic pārrunas par izvēlēto problēmu pedagoģijā;
  • pārrunu veidā veic iestājpārbaudījumu kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu (ja tā nav dzimtā valoda));
  • katru iestājpārbaudījumu katrs komisijas loceklis vērtē individuāli 10 ballu sistēmā; kopīgais vērtējums tiek iegūts, summējot katra iestājpārbaudījuma vidējo aritmētisko;
  • izveido un apstiprina pretendentu sarakstu, sakārtotu dilstošā secībā pēc iegūtā vērtējuma;
  • iesniedz Uzņemšanas komisijai ierosinājumu par pretendentu imatrikulēšanu, pievienojot punktā 3. 2.1. minēto atzinumu.
 • Personas, kuru iesniegtie dokumenti un materiāli neatbilst doktora studiju programmā noteiktajiem uzņemšanas nosacījumiem, netiek pielaistas pie iestājpārbaudījumu kārtošanas.
 • RTA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās personas līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var izmantot vairākas reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta līdzekļiem (pie vērtēšanas kritērijiem vienāda vērtējuma gadījumā) ir tām personām, kuras grādu vai kvalifikāciju par valsts līdzekļiem iegūst pirmo reizi.
 • Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

 Uzņemšanas prasības  doktora studiju programmās 

 

IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE

 

Studiju programmas nosaukums, kods

Studiju veids/ ilgums

Iegūstamais grāds

Uzņemšanas prasības

"Pedagoģija
(51142)
 
 
 
 

Pilna laika

studijas – 3 gadi

 

 

Pedagoģijas doktors (Dr.paed.)

 

 

·      Iestājpārbaudījums kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu);

·      pārrunas par iesniegtā referāta izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu pedagoģijā

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu