Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

12. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu).
 

 Studiju programma

Licences nr. un izsniegšanas datums

Studiju forma

Studiju ilgums

Iestājpār-baudījumi

Iepriekšējā augstākā izglītība

un papildus prasības

Diplomu konkurss

Uzņemšanas prasības

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

Nr.04048-26

 

Pilna laika studijas

2 gadi

 

 

 

 

 

 

 

Bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā

 

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1)  pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2) apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3) apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu: 2 gadi – 0.5 punkti; 3-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4) absolvētas Rēzeknes Augstskolas studiju programmas: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, „Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, „Sociālais pedagogs”, „Speciālās izglītības skolotājs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas pedagoģija”, Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs”, akadēmiskā bakalaura studiju programma „Pedagoģija” – 1,punkti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu