Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Prasības doktorantūras sekmīgai beigšanai nosaka ciklu noslēguma prasību apraksti (Cycle descriptors):

  • Zināšanas un izpratne: parādīt , ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas pedagoģijas zinātnes attīstībā, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes starpdisciplināru pētījumu veikšanā, pētniecisko datu apstrādē un jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanā pedagoģijas pētniecībā;
  • Spēja pielietot zināšanas: patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskajiem pētījumiem atbilstošas metodes, veicot ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai dodot jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, realizējot oriģinālu pētījumu pedagoģijas apakšnozares izvēlētajā pētījumu virzienā (skat. programmas B modulis), daļa no kura ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī;
  • Analīze, sintēze, novērtēšana: veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi, un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus; patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, arī starptautiskā kontekstā; uzņemties atbildību par savas pētnieciskās darbības ētiskajiem aspektiem;
  • Komunikācija: gan mutvārdos, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu savas nozares robežās, ar plašākām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā;
  • Vispārējās spējas: patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju; realizēt zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus zinātniskus sasniegumus; vadīt pētnieciskus un attīstības uzdevumus iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes.

Studiju rezultātā:

  1. izpildīta programmas teorētiskā daļa;
  1. nokārtoti 2 promocijas eksāmeni (pedagoģijā un svešvalodā);
  2. sagatavotas 3 publikācijas par promocijas darba tēmu, atklājot pētījuma būtību un piedāvājot to aprobēšanai;
  3. nolasīti vismaz 2 referāti par promocijas darba pētniecības rezultātiem un publicēti starptautisko konferenču materiālu krājumos;
  4. izstrādāts un iesniegšanai promocijas padomē sagatavots promocijas darbs.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu