Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Maģistra profesionālais grāds izglītības zinātnē un profesionālā kvalifikācija „Karjeras konsultants” (LR profesiju katalogs kods 241213).

Pēc maģistra studiju programmas sekmīgas apguves un maģistra profesionālā grāda ieguves, izpildot uzņemšanas prasības, absolventi ir tiesīgi turpināt izglītību doktorantūrā.

Mērķa un uzdevumu izpilde atspoguļota studiju rezultātos (learning outcomes), kas paredz ko studējošais zina, izprot un spēj darīt pēc studiju programmas apguves. Tāpēc saskaņā ar 05.10.2010. grozījumiem 02.12.2008. MK noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”  par kvalifikāciju ietvarstruktūru īstenošanu arī karjeras konsultanta kvalifikācijai ir formulēti noteikti studiju rezultāti zināšanu, prasmju un komptenču formā.

Studiju rezultātu kvalitāti nosaka zināšanu, prasmju un kompetenču apguve, kas atbilst Starptautiskajām kompetencēm izglītības un karjeras izvēles konsultantiem – praktiķiem (CEDEFOP Career Guidance Practitioners: Their Competences and Qualification Routes, Thessaloniki, 2008 ) un ir pielietojamas darba tirgū.

Programmas absolventi:

  1. Spēj patstāvīgi izvēlēties un kritiski formulēt, analizēt sarežģītas profesionālas un zinātniskas problēmas un izvēlēties ceļus to risinājumam.
  2. Spēj patstāvīgi pieņemt un pamatot klarjeras konsultēšanas jomā balstītus lēmumus un argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem karjeras konsultanta profesionālās darbības jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem
  3. Balstoties uz apgūtajām karjeras pētniecības metodēm un jaunākajām atziņām, precīzi identificēt klienta karjeras attīstības problēmas un attīstīt karjeras atbalsta radošās praktiskās pieejas to atrisināšanai.
  4. Balstoties uz karjeras konsultēšanai radniecīgās nozarēs gūtajām zināšanām, spēj identificēt ar šīm nozarēm saistītos jautājumus un problēmas karjeras konsultēšanas jomā un tās patstāvīgi radoši risināt, izmantojot attiecīgo nozaru atziņas un datus, kā arī pilnvērtīgi sadarboties risinājumu meklēšanā ar citu nozaru speciālistiem.
  5. Spēj augsti kvalificēti sagatavot, gan individuāli, gan grupā organizēt un veikt karjeras konsultēšanas problēmu atrisināšanai nepieciešamās darbības, uzņemoties atbildību par personāla grupas darba rezultātiem
  6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot profesionālās, kā arī radniecīgo nozaru jaunākās atziņas un datus, parādīt izpratni un ētisko atbildību par karjeras konsultēšnas rezultātu un karjeras konsultanta profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz sabiedrību.
  7. Parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni karjeras konsultēšanas jomā, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu