Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Plānotie studiju rezultāti.

Zināšanas un izpratne: studenti spēj parādīt izglītības zinātnei, skolotāja profesijai un izvēlētai specializācijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par izglītības likumsakarībām un pedagoga lomu sabiedrībā, speciālās izglītības skolotāja lomu bērnu ar attīstības traucējumiem, viņu ģimeņu dzīvē; iekļaušanas ideju attīstībā un iedzīvināšanā sabiedrībā.

Spējas pielietot zināšanas: studenti spēj izmantojot apgūtos pedagoģijas, psiholoģijas, speciālās pedagoģijas un psiholoģijas, ar izvēlēto specializāciju saistīto mācību metodiku, pedagoģijas saskarzinātņu teorētiskos pamatus un prasmes, veicot mērķtiecīgi izplānotu, radošu pedagoģisku darbu ar izvēlēto specializāciju saistītās izglītības iestādēs pedagoģiskās prakses laikā, kā arī RA Speciālās pedagoģijas laboratorijā; patstāvīgi veikt pētniecisko darbu izglītības un pedagoga darbības jomā ar izvēlēto specializāciju saistītā izglītības iestādē.

Analīze, sintēze, novērtēšana: studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kā arī izmantot to pedagoģiskā procesa pilnveidei; saskatīt, formulēt, kritiski analizēt izglītības politiku valstī, teorijas, aktualitātes un problēmas pedagoģiskajā procesā, pedagogu profesionālajā darbībā, izglītības jomā; izstrādāt ieteikumus, pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumam, argumentēti tos pamatot; darboties atbilstoši pedagoga profesionālās ētikas prasībām; izvērtēt savu pedagoģisko darbību un tās ietekmi.

Komunikācija: studenti spēj argumentēti formulēt un izskaidrot savu redzējumu ar specializāciju saistīto jautājumu un problēmu risinājumam dažādos līmeņos izglītības procesā izglītības iestādēs, prezentēt savu pētījumu rezultātus un uzskatus; formulēt un analītiski aprakstīt situāciju, problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs, skolotāja profesijā un ar izvēlēto specializāciju saistītos jautājumos, argumentēti diskutēt ar kolēģiem, pedagogiem, skolēniem un to vecākiem, sabiedrību.

Vispārējās prasmes: studenti spēj patstāvīgi plānot, organizēt savu izglītošanās procesu, plānot profesionālo pilnveidi virzībā uz mūžizglītību; darboties dažādu kultūru vidē, iedzīvinot iekļaujošas izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju; parādīt zinātnisku pieeju dažādu pedagoģisku problēmu risināšanā; uzņemties iniciatīvu un atbildību, pieņemt lēmumus pedagoģiskā procesa realizācijā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu