Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 
  • ZINĀŠANAS UN IZPRATNE

-Parādīt izglītības zinātnei un sociālā pedagoga profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;

-Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par izglītības lomu un pedagogu lomu sabiedrības attīstībā, sociālpedagoģisko problēmu risināšanā; 

-Parādīt izglītības zinātnes un sociālpedagoģiskās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

  • SPĒJA PIELIETOT ZINĀŠANAS

 -Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes pedagoģijā, psiholoģijā, sociālpedagoģiskās darbības koncepcijās un metodēs, pedagoģijas saskarzinātnēs veikt sociālpedagoģisku darbu, īstenojot radošu, inovatīvu sociālpedagoģiskā procesa plānošanu, īstenošanu, sociālā gadījuma izpēti, risināšanas vadīšanu;

-Patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību izglītības, sociālās pedagoģijas jomā;

  • KOMUNIKĀCIJAS PRASMES

 - Argumentēti izskaidrot izglītības zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un savus uzskatus;

 -Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs un sociālā pedagoga profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem;

  • VISPĀRĒJĀS PRASMES

   -Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu audzēkņu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi, veicināt socializāciju;

   -Parādīt zinātnisku pieeju sociālpedagoģisku problēmu risināšanā;

   -Darboties multikulturālā vidē;

  • ANALĪZE, SINTĒZE, NOVĒRTĒŠANA

   -Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot sociālpedagoģiskā procesa pilnveidei;

   -Formulēt un kritiski analizēt problēmas bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības jomā un socializācijas procesā, pedagogu profesionālajā darbībā, vecāku darbībā;

   -Pieņemt lēmumus sociālpedagoģisko problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu

  -Demonstrēt izpratni par sociālā pedagoga profesionālo ētiku;

  -Analizēt sociālpedagoģiskos jēdzienus, teorijas un izglītības un sociālās  politikas aktualitātes;

  -Izvērtēt savas sociālpedagoģiskās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties sociālpedagoģiskās jomas attīstības darbā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu