Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

11. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti.
 

Studiju programmas absolvents, profesionālā bakalaura grāda izglītībā un skolotāja profesionālās kvalifikācijas ieguvējs SPĒJ:

Zināšanas

Zināšanas un izpratne

Parādīt izglītības zinātnei un skolotāja profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni;

Demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par izglītības lomu un pedagogu lomu sabiedrības attīstībā, izglītības problēmu risināšanā;

Parādīt izglītības zinātnes un attiecīgās profesionālās pedagoģiskās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

 

Spēja pielietot zināšanas

Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes pedagoģijā, psiholoģijā, mācību priekšmetu saturā un metodikās, pedagoģijas saskarzinātnēs veikt pedagoģisku darbu, īstenojot radošu, inovatīvu pedagoģiskā procesa plānošanu, sagatavošanu, audzēkņa personības, klases kolektīva izpēti;

Patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu praktisku uzdevumu izpildi un pētniecību izglītības, pedagoga darbības jomā;

Komunikācija

Argumentēti izskaidrot izglītības zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un savus uzskatus;

Formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus izglītības zinātnēs un skolotāja profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar pedagoģiskajiem darbiniekiem, gan skolēniem un viņu vecākiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem;

Vispārējās prasmes

Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu audzēkņu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi;

Parādīt zinātnisku pieeju pedagoģisku problēmu risināšanā;

Darboties dažādu kultūru vide, strādāt individuāli un komandā;

Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo pedagoģisko darbu, strādājot izglītības iestādes pedagogu komandā, vadot savu audzēkņu vai citu pedagogu darbu, veicot pētniecisku darbu;

Pieņemt lēmumus skolotāja profesionālās kompetences ietvaros un rast radošus risinājumus pedagoģiskajā darbā.

Kompetence

Analīze, sintēze, novērtēšana

Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot pedagoģiskā procesa pilnveidei;

Formulēt un kritiski analizēt problēmas izglītības jomā un pedagogu profesionālajā darbībā;

Pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli;

Demonstrēt izpratni par skolotāja profesionālo ētiku;

Analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;

Izvērtēt savas pedagoģiskās darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties izglītības jomas attīstības darbā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu