Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.7. aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

 2018.gada septembrī un oktobrī  tika veikta Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Sociālais pedagogs” absolventu, kas 2017./2018.studiju gadā pabeidza RTA, aptauja par studiju kvalitāti un uzsāktajām darba gaitām. Tika izsūtītas anketas 11 absolventiem, atbildes saņemtas no 8 absolventiem.

Absolventi atzīmē, ka izvēli studēt RTA noteica tas, ka RTA atrodas tuvu dzīvesvietai- 4 absolventi, iegūta budžeta vieta-2, piemērots studiju grafiks- 1, tas , ka studijas bija turpinājums iesāktajām studijām RTA91 absolvents). Studiju programmu vērtē labi- 5 absolventi, apmierinoši-2, neapmierinoši-1. Iegūtās zināšanas vairāk noderēja darbā 5 absolventiem un personīgajā izaugsmē- 3, studējošos studiju procesā pilnībā apmierināja materiāli tehniskais nodrošinājums-3 absolventus vai daļēji- 5.

 Absolventi iesaka studiju programmā iekļaut  šādas tēmas vai kursus: „Kursus par dokumentācijas aizpildīšanu. Psiholoģija, kooperatīvā mācīšanās. Visi kursi ,kas saistīti ar sociālo tēmu.”

Studējošie uzskata, ka nelietderīgi bija:  „Papīra plastika.(2 studenti) Sports. Ekonomika. Filozofijas pamati (2 studenti) . Civilā aizsardzība.”

Pilnībā- 3 absolventi vai daļēji -5 absolventi ieguva prasmi patstāvīgi analizēt zinātnisko literatūru.

Studiju programma  daļēji apmierināja cerības, kādas bija, uzsākot studijas 7 absolventus, 1- nemaz neapmierināja.

Absolventi sniedz ierosinājumus programmas uzlabošanai:  vairāk praktisku nodarbību u.c.

6 absolventi iesaka šo programmu citiem, 2-neiesaka.

No aptaujātajiem absolventiem 3 strādā iegūtajā specialitāte, 4- citā specialitātē, 1- bija strādājis iepriekš iegūtajā specialitātē.

1 absolventa atalgojums ir virs 700 EUR, 2- no 500-700 EUR, 4- līdz 500EUR.

Viens absolventu strādā privātajā sektorā, 5- valsts, 1-pašnodarbinātais. 5 absolventi ir speciālisti, 1- augsta līmeņa vadītājs un 1-vidēja līmeņa vadītājs.

Trīs absolventu atzīst, ka iegūtās zināšanas  izmanto profesionālajā darbībā, 2- daļēji, 1-neizmanto, 2-grūti pateikt.

Ka iegūtās zināšanas atbilst pašreizējām tirgus prasībām pilnībā, uzskata 1 no absolventiem, daļēji atbilst-7.

Pašlaik 2 absolventi turpina izglītību augstāka līmeņa studiju programmā, 2 citā specialitātē, 4 nestudē.

     

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu