Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

RTA tiek veiktas regulāras studentu aptaujas, lai noskaidrotu studentu viedokļus dažādos ar studijām saistītos jautājumos. Par katru studiju kursu tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu studentu viedokli par studiju kvalitāti, docētāja attieksmi pret studentiem. Šī aptauja kalpo kā atgriezeniskā saikne un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti tiek analizēti un izskatīti studiju virziena padomes sēdēs.

Attiecībā uz studiju novērtējumu komunikāciju posmā “students-docētājs” atgriezeniskā saite ir izveidota, ir iespējams izdarīt detalizētus un konstruktīvus secinājumus, kas palīdzētu gan pilnveidot studiju kursu kvalitāti, gan studiju metodes.

Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir apmierināti ar studiju plānu un tā realizāciju, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistīto docētāju darbu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu