Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

Noskaidrojot studentu apmierinātību ar studiju programmu kopumā visos studiju kursos 82 % respondentu ir apmierināti vai pilnībā apmierināti. 70% studējošo ir apmierināti ar studiju procesa plānošanu programmā , apmierina nodarbību grafiks, patstāvīgā darba organizēšana. 20% respondentu neapmierina sastādītais nodarbību grafiks. Tie ir strādājošie studenti, viņi vēlētos kompaktāku nodarbību grafiku. Patstāvīgā darba apjomi ir apjomīgi priekš diviem respondentiem. Interesanti rezultāti ir par veltīto laiku patstāvīgajam darbam. 15 stundas nedēļā patstāvīgajam darbam velta  divi respondenti, 10 līdz 12 stundas nedēļā –9 aptaujātie (45%), pārējie respondenti ir snieguši informāciju, ka gatavošanās  patstāvīgajam darbam nedēļā ir līdz 6 stundām nedēļā. Šis jautājums būtu jāizpēta dziļāk, jo vajadzētu  izzināt prasmi strādāt ar tekstiem, ar datu bāzēm internetā, ātrlasīšanas prasmes u.c. 84% aptaujāto atzīst, ka ir pietiekams studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un citiem mācību metodiskajiem līdzekļiem, neapmierina – 16% respondentu,  iebildumi ir sakarā ar nepietiekamu grāmatu eksemplāru skaitu bibliotēkā (tas raksturīgs 1.kursa studentiem, jo nepieciešamo literatūru semināram vai patstāvīgajam darbam meklē pēdējā brīdī).

Ar savām svešvalodu prasmēm apmierināti 80% absolventu. 95% apmierina  sadarbība ar studiju kursu docētājiem un fakultātes personālu. Prakses organizāciju, studiju programmas ietvaros, visi studenti vērtē kā labu (100%).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu