Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.6. aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes uzraudzībā;
 

Reizi semestrī tiek veikta studējošo anketēšana. Anketēšanas rezultāti tiek ņemti vērā studiju procesa pilnveidošanā. Anketēšanas rezultāti parāda, ka:

  • 28% studējošo pilnībā apmierina, 72% apmierina izvēlētā studiju programma;
  • 61% studentu studē ar prieku, 7% studentu studijas ir kā atbildīgs pienākums un 32% kā galveno studiju vadmotīvu atzīst augstākās izglītības ieguvi;
  • 96% studentu atzīst, ka studiju slodze ir optimāla;
  • 80% studentu uzskata, ka programmā ir pietiekams brīvās izvēles kursu piedāvājums;
  • 96% studentu atzīst, ka studiju procesā izmanto elektroniskos resursus un 4% vēlētos gūt plašākas iespējas studiju kursu apguvei elektroniski. Studenti atzīmē, ka elektroniski pastāv iespējas apgūt studiju kursus vai to daļas – Elementārā matemātika, Matemātikas mācīšanas metodika, Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Skolvadības pamati, Didaktika, Dabaszinību pamati, Pedagoģijas teoriju vēsture, Informātika izglītībā u.c.

       Kopumā aptaujātie studiju programmu vērtē pozitīvi, ir pilnībā apmierināti vai apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu, to saturu, iegūtajām prasmēm strādāt ar informāciju, informācijas tehnoloģijām, veikt pētniecisko darbu, kā arī pozitīvi vērtē studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla darbu, sadarbību ar docētājiem un personālu. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu