Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Doktora studijas un zinātnisko grādu iegūšanas kārtība Eiropas valstīs atšķiras: daļā valstu, tāpat kā Latvijā, doktorantūrā ir paredzēti obligātie un izvēles studiju kursi, tiek noteikts to apjoms un skaits, daļā valstu reglamentēts ir vienīgi doktorantu patstāvīgais zinātniskais darbs – promocijas darbam un eksāmenam izvirzītās prasības, kas tiek atspoguļots studiju individuālajā realizācijas plānā.

RTA doktora studiju programma salīdzināta ar Šauļu Universitātes (Lietuva) Edukoloģijas zinātņu doktora programmu un Tallinas Universitātes (Igaunija) Izglītības zinātņu doktora studiju programmu ( skat.tab.)

 

RTA doktora studiju programmas salīdzinājums

 

Kritērijs

RTA doktora studiju programma „Pedagoģija”

Tallinas Universitātes Izglītības zinātņu doktora studiju programma

Šauļu Universitātes Edukoloģijas zinātņu doktora studiju programma

Studiju ilgums

3- 4 gadi

4 gadi

4 gadi

Studiju apjoms

144 KP = 216 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

Obligātie priekšmeti

20 KP= 30 ECTS

31 ECTS

30 ECTS

Ierobežotās izvēles priekšmeti

12 KP= 18ECTS

29 ECTS

30 ECTS

Zinātniski pētnieciskais darbs

112 KP=168 ECTS

180 ECTS

180 ECTS

Novērtēšana

2 promocijas eksāmeni un doktora disertācija

2 promocijas eksāmeni un doktora disertācija

2 promocijas eksāmeni un doktora disertācija

Iegūstamais grāds

Pedagoģijas zinātņu doktors

Izglītības zinātņu doktors

Pedagoģijas zinātņu doktors

 Ar Tallinas Universitāti (Igaunija) un Šauļu Universitāti (Lietuva) RTA ir noslēgti ERASMUS+ sadarbības līgumi un ar Šauļu Universitāti RTA ir īstenojusi pārrobežu LAT- LIT projektu, kā arī doktorante J.Laškova ir izgājusi profesora asistenta praksi šajā universitātē doktora studiju programmas ietvaros.

RTA ir ļoti laba sadarbība ar Dortmundes Universitāti, Oldenburgas Universitāti (Vācija). Daudzās universitātēs doktora studiju programmas ilgums netiek ierobežots, bet stingri dominē tendence noteikt promocijas darba izstrādes termiņus. ES universitātēs studiju ilgums arī ir 3 – 4 gadi.

ES doktora studiju programmu izpēte saistībā ar doktora studiju programmai „Pedagoģija” noteiktajiem specializācijas virzieniem, deva iespēju izdarīt secinājumu, ka tikai dažās ārvalstu universitātēs tiek realizētas atsevišķas doktora studiju programmas Speciālajā izglītībā, piem.: Norvēģijā, Oslo Universitātē, taču ļoti aktuāls iezīmējas profesionālās un sociālās rehabilitācijas virziens (Šauļu universitāte, Lietuvas Sporta  universitāte), uz kuru akcents tiek likts arī RTA doktora studiju programmā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.