Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Kristīgās mācības un ētikas skolotājus sagatavo vēl arī Latvijas Universitātē. Ar šo augstskolu izveidojusies sadarbība, gan darbojoties kopējos projektos, gan apmainoties ar informāciju, metodiskiem līdzekļiem, kopīgi strādājot konferencēs, semināros utt. Skolotāja studiju programmu struktūra, studiju organizācija abās augstskolās pamatā ir līdzīga. Ir vienādas studentu uzņemšanas  prasības – 2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība. Atšķirīgas iezīmes ir: 1) LU programmas absolventi papildus iegūst arī maģistra grādu izglītībā; 2) studiju programmas apjomā (RTA – 60 KP (90 ECTS), bet LU programmā – 80 KP (120 ECTS)); 3) RTA programmas saturā, neskatoties uz starpkonfesionalitātes principu, atsevišķos studiju kursos (piem., Svēto Rakstu ekseģēzes pamati) vairāk dominē katoliskā ievirze, bet LU programmā – prostestantiskā.

Insbrukas universitātes (IU,Austrija) bakalaura studiju programmas  „Katoliskās reliģijas pedagoģija”  apjoms ir 180 ECTS; studiju ilgums 6 semestri.  Kopīgās iezīmes ar RTA programmu ir studiju kursa satura ievirze, lai sekmētu  studējošo kominikatīvo prasmju attīstīšanu  starpreliģiju/starpkonfesiju dialogā. Atšķrīgās iezīmes: 1) IU programmas saturs vairāk virzīts uz akadēmisku teoloģijas un filozofijas kursu apguvi (piemēram, Filozofijas apguvei atvēlēti 16.5 ECTS, Vēsturiskās, Morālās un Sistemātiskās teoloģijas apguvei vairāk kā 30  ECTS; RTA programmā šiem kursiem atvēlēti 10,5 ECTS; 2) Reliģijas didaktikas apguvei IU programmā paredzēti tikai 8,5 ECTS, neparedzot pedagoģisko praksi mācību iestādēs; 3) IU programmas absolventi  tiek gatavoti karjerai pastorālajā (misijas) jomā, jaunatnes konsultācijai (t. sk. skolas vidē)  ticības jautājumos u.tml.

Vitauta Dižā universitātes (VDU, Kauņa, Lietuva) Katoļu teoloģijas fakultātē īstenotajā bakalaura studiju programmā „Reliģijas pedagoģija” studiju ilgums ir 8 semestri.  Līdzīgi kā RTA, arī VDU programmā studiju kursu saturā īpašu vietu ieņem jautājumi par kristīgo ētisko vērtību nozīmi  sabiedrībā; abās programmās tiek aktualizēta gan virkne teoloģisku priekšmetu, gan pedagoģijas un psiholoģijas kursi. Atšķirīgās iezīmes: 1) RTA programma veidota, ievērojot starpkonfesionalitātes principu, VDU īstenotā programma ir konfesionāla, kas saistīts ar šīs universitātes Teoloģijas fakultātes ciešo saistību ar katoļu Baznīcu, kā to rāda fakultātes nosaukums (Katoļu teoloģijas fakultāte); 2) RTA lielāka vērība pievērsta tam, lai studenti iegūtās zināšanas par teoloģiju un Bībeles ekseģēzi saskaņotu ar sekulāro kontekstu, kurā viņiem ikdienā būs jāstrādā un apzinātos tos izaicinājumus un aktualitātes, kas eksistē mūsdienu Eiropā. Tāpēc starp piedāvātajiem kursiem ir arī “Starpkultūru komunikācija” (3 ECTS) un “Reliģijas socioloģija” (3 ECTS). VDU, piemēram, ir tikai „Kristīgā vispārējā socioloģija” (3 ECTS), bet  un lielāka loma atvēlēta katoliskās teoloģijas kursiem; 3) VDU programmā pedagoģiskajai praksei atvēlēti tikai 15 ECTS; 4) VDU programma sniedz iespēju tās  absolventiem darboties plašākas reliģiskās izglītības jomā, pamatā ārpusklases nodarbību organizēšanā katoļu Baznīcas institūciju paspārnē gan bērnu, gan arī pieaugušo vidū.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.