Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Speciālā pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

RTA realizējamā profesionālā maģistra programma „Speciālā pedagoģija”ar kvalifikācijām (surdopedagogs, logopēds, speciālās izglītības skolotājs) Latvijā ir vienīgā tāda veida programma, lai gan RTA, DU akadēmiskajās maģistra studiju programmās, LU un Liepājas Universitātē (ar kurām RTA programmas realizētājiem izveidojies ciešs kontakts un sadarbība gan starptautisko projektu izstrādē un kopējā realizācijā, gan aktīva akadēmiskā personāla sadarbība notiek zinātnisko pētījumu rezultātu apspriešanas jomā, piedaloties savstarpējās zinātniskās konferencēs) studenti kā maģistra pētījuma tēmu var izvēlēties kādu problēmu speciālās pedagoģijā. LU tiek  realizēta starpuniversitāšu maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, kurā mācības pamatā notiek e- vidē un angļu/ spāņu valodā, kas apgrūtina Latvijas vidusmēra skolotāja iesaisti šajā studiju programmā. Citās AII reģionā tādas vai līdzīgas profesionālā maģistra studiju programmas speciālajā pedagoģijā ar kvalifikācijām surdopedagoģijā, logopēdijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju netiek piedāvātas.

RTA Profesionālā maģistra studiju programma salīdzināta ar Velsas Universitātes Anglijā speciālās pedagoģijas maģistra studiju programmu, Reikjavikas Universitātes Islandē speciālās pedagoģijas maģistra studiju programmu.

Velsas Universitātē izveidota vienota speciālās izglītības  maģistra programma, kurā studiju kursi sakārtoti moduļos un piedāvāts apgūt 2. izvēlētus un 2. obligātos moduļus, kā arī izstrādāt maģistra darbu. Bez tam ir iespējams apgūt maģistra programmas atsevišķās speciālās pedagoģijas nozarēs.

RTA izveidotā studiju programma ir vispārīga, iekļaujot vienā studiju programmā studiju kursus par visām speciālajā pedagoģijā aktuālajām problēmām un  tā vairāk atbilstot Latvijas apstākļiem un speciālās izglītības vajadzībām. Reikjavikas Universitātē realizējamā maģistra studiju programma, tāpat kā RTA izstrādātā, ietver kursus, kas aplūko visas speciālajā pedagoģijā aktuālās problēmas.

Nr.

Salīdzinājuma  kritērijs

RTA

Reikjavika Universitāte

Velsa Universitāte

1.

Studiju ilgums, apjoms

 2 gadi

80 KP

1 gads pilna laika, 2 / 3 gadi nepilna laika 40 KP

1 gads pilna laika,2/5 gadi nepilna laika

   60 KP

2.

Saturs

Aplūkotas visas problēmas speciālajā pedagoģijā + viena moduļa izvēle no

3 moduļiem: (surdopedagoga/skolotāja-logopēda/speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija)

Aplūkotas visas problēmas speciālajā pedagoģijā

 4 moduļi ( 2 par izvēlēto speciālās pedagoģijas problēmu  + 2 obligātie) un  diplomdarbs

3

Maģistra darbs/ Diplomdarbs

20 KP

20KP

20KP

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.