Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Salīdzinot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas “Sapeciālās izglītības skolotāja” programmu ar Latvijas Universitātes “Speciālās izglītības skolotāja” programmu, var secināt, ka mācību priekšmeti ir līdzīgi, tikai, piemēram, priekšmetā “Speciālā pedagoģija” RTA ir 4 kredītpunkti, bet Latvijas Universitātes programmā tiek izdalīti speciālās pedagoģijas apakšvirzieni, attiecīgi ar samazinātu kredītpunktu daudzumu, kas rezultātā sasniedz 4 kredītpunktus. Latvijas Universitātes programmā tiek izdalīti kursi “Psihes bioloģiskie pamati”, „Alternatīvās komunikācijas metodes”, „Autiskie bērni”, kas netiek izdalīti RTA. Latvijas Universitātē tiek iekļauti kursi “Praktikums diagnostikā”, „Attīstības noviržu agrīnā korekcija”, kas RTA programmā netiek izdalīti, savukārt RTA programmā tiek ietverti citi speciālās izglītības realizācijai nozīmīgi un aktuāli kursi.

Apzinoties bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaujošo un integratīvo procesu  vispārējās izglītības iestādēs aktualizācijas nepieciešamību un šī brīža nepietiekamo speciālās izglītības skolotāju, kas gatavoti darbam nevis šaurā specializācijā ( piemēram – darbs ar garīgās attīstības traucējumu bērniem, darbs ar bērniem autistiem, darbs ar psihiskās attīstības aiztures bērnu u.c.), bet pārzin korekcijas darba iespējas dažādu attīstības traucējumu gadījumā vienlaicīgi, lai strādātu ar visu iespējamo problēmu loku vispārizglītojošās izglītības iestādēs ar mācību procesā iekļautiem speciālo vajadzību bērniem, RTA piedāvāts apgūt  aktuālus kursus speciālās izglītības skolotāja darbā iekļaujošā izglītības iestādē. 

RTA katru gadu organizē starptautiskās konferences, zinātniskos seminārus, kurās aicināti un piedalās gan LU, gan Liepājas universitātes docētāji, kas iesaistīti speciālas izglītības skolotāju sagatavošanā. Tāpat šo augstskolu docētāji regulāri piedalās dažādās starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros. Studiju programmu nodrošinošie docētāji aktīvi iesaistās darbā ārvalstīs – vieslekcijas pārsvarā tiek finansētas no ES SOCRATES – ERASMUS programmas līdzekļiem, kurā RA piedalās no 1999.gada (skatīt 11.12.13. pielikumu).

Izvēloties salīdzināmās studiju programmas ārvalstu augstākajās mācību iestādēs, tika ņemta vērā ilggadēja sadarbība ar Olso Universitātes Speciālās izglītības departamenta (Norvēģija) un Reikjavikas Universitātes (Islande) docētājiem dažādos speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumos.

Salīdzinot RTA izstrādāto programmu ar Oslo Universitātes līdzīgu programmu, jāsecina, ka programmas atšķiras studiju ilgumā, jo RTA studijas paredz 4 un 4,5 gadus jau sākotnēji izvēlētā kvalifikācijā, bet Oslo Universitātē skolotāju sagatavošana notiek 6 gadus, kuros specializācija notiek faktiski pēdējos 3,5 gados, pirms tam apgūstot vispārīgos un teorētiskos studiju kursus un izejot praksi, kā rezultātā students izdara kvalifikācijas izvēli. Pēc studiju beigšanas Oslo students var turpināt izglītošanos trīsgadīgā doktora studiju programmā, bet RTA students profesionālajā maģistra studiju programmā.

Līdzīgā Reikjavikas Universitātes programmā studējot, students var 3 gadus pēc izvēles studēt 5 dažādās bakalaura studiju programmās, tad 2 gadus strādā izvēlētā kādas specializācijas izglītības iestādē par skolotājiem. Lai iegūtu speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju, studentam vēl jāapgūst viengadīga vai divgadīga (30KP) programma saistībā ar izvēlēto kvalifikāciju. Salīdzinoši, RTA studiju programmā paredzēta atbilstoši Latvijas likumdošanai, 26 KP prakse, bet students apgūstamo kvalifikāciju izvēlas jau studiju sākumā.  Reikjavikas  un Oslo programmās studenti mācās klātienes studijās, bet Latvijā un konkrēti RTA, lai gan klātienes studiju forma tiek piedāvāta un ir bijušas pat piešķirtas budžeta vietas, skolēni pēc vidusskolām šo profesiju parasti neizvēlas un studijas notiek tikai neklātienes formā, kas apgrūtina sadarbību studentu apmaiņas ziņā ar šīm minētajām augstskolām. RTA ir bijusi kuratore atsevišķu Norvēģijas studentu praksei Rēzeknes un rajona izglītības iestādēs. 

Programmu salīdzinājums ļauj secināt: visās studiju programmās ir ievadkursi, profesionālās specializācijas pamatkursi ar teorētisku ievirzi un specializācijas kursi ar praktisku ievirzi, kā arī  psiholoģijas priekšmetu studijas un prakse. Studenti apgūst bērnu ar attīstības traucējumiem mācīšanas, audzināšanas un attīstības traucējumu korekcijas teoriju un praksi dažādām speciālās izglītības pakāpēm.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.