Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs''

II. Studiju programmas raksturojums

17.4. salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām;
 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Skolotājs” ir salīdzināta ar tāda paša līmeņa programmām Latvijā (skat. tabulu).

     Programmas tika salīdzinātas pēc šādiem kritērijiem:

  • iegūstamā kvalifikācija;
  • studiju ilgums (gadi);
  • programmas apjoms (kredītpunkti);
  • studiju saturs, struktūra (studiju kursu struktūra, prakse, valsts pārbaudījumi).                                                                                                                             

RTA studiju programmas “Skolotājs” salīdzinājums ar studiju programmām Latvijā

Salīdzinājuma kritēriji

RTA

 LU

RPIVA

 DU

Studiju ilgums (gados)

4g.

4,5g.

4g.

4,5g.

4g.

4,5g.

4.

4,5g.

Programmas apjoms (KP)

160

160

160

160

Studiju kursu struktūra

Vispārizgl. kursi 20KP

Nozares teorēt. un inform.tehn.kursi 36KP

Nozares prof.spec.kursi 60KP

Brīvās izv.kursi 6KP

Vispārizgl. kursi 20KP

Nozares teorēt. un inform.tehn.kursi 36KP

Nozares prof.spec.kursi 60KP

Brīvās izv.kursi 6KP

Vispārizgl. kursi 20KP

Nozares teorēt. un inform.tehn.kursi 36KP

Nozares prof.spec.kursi 60KP

Brīvās izv.kursi 6KP

 

Vispārizgl. kursi 20KP

Nozares teorēt. un inform.tehn.kursi 36KP

Nozares prof.spec.kursi 60KP

Brīvās izv.kursi 6KP

 

Prakses apjoms (KP)

26

26

26

26

Diplomdarbs (D)/bakalaura darbs(B) un valsts eksāmens (E)

D -10KP

E -2KP

D -10KP

E –2KP

D/B -10KP

E -2KP

E -2KP (pamatskolas priekšmetā)

D/B -12KP

E -0KP

E -0KP (pamatskolas priekšmetā)

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais bakalaurs izglītībā un

Profesionālais bakalaurs izglītībā un

Profesionālais bakalaurs izglītībā un

Profesionālais bakalaurs izglītībā un

-pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā          

-mājturības/ mājsaimniecībs un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 

-svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs             

-ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija

un kvalifikācijas:

-Latviešu valodas un literatūras skolotājs               -latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs             

 -angļu/vācu valodas skolotājs

-mājturības un mājsaimniecības skolotājs             

 - kultūras vēstures skolotājs               

-mākslas vēstures skolotājs              

-vizuālās mākslas skolotājs               

-speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds             

-sākumizglītības skolotājs

-lietišķās informātikas skolotājs

un sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

- pirmsskolas un pamatizglītības skolotājs;

- pamatizglītības un sociālo zinību vai mājturības un tehnoloģiju skolotājs;

-pirmsskolas skolotājs;

-sporta un sociālo zinību skolotājs

 

Skolotāja studiju programmu saturs, struktūra, studiju organizācija Latvijas augstskolās pamatā ir līdzīga. Atšķirības ir Daugavpils Universitātes programmā, kur valsts eksāmenam nav paredzēti kredītpunkti.

RTA  studiju programma „Skolotājs” salīdzināta ar Helsinku Universitātes (HU) un Tallinas Universitātes (TU) līdzīgām skolotāju izglītības programmām „Pamatskolas skolotājs” un „Priekšmeta skolotājs”. Tabulā redzamas gan kopīgas, gan atšķirīgas iezīmes līdzīgu programmu realizācijā.

 Kopīgās un atšķirīgās iezīmes RTA studiju programmas “Skolotājs” salīdzinājumā ar studiju programmām Helsinku un Tallinas Universitātē

Kopīgās iezīmes

Atšķirīgās iezīmes

-          Līdzīgi izvirzītie studiju programmas mērķi un uzdevumi

-          Programmu absolventi var mācīt vairākus priekšmetus

-          Pedagoģijas un psiholoģijas kursi, kā arī metodikas aizņem gandrīz pusi no programmas satura

-          Pedagoģiskā prakse sadalīta vairākos etapos, mērķtiecīga prakšu vadītāju sagatavošana

-          Studijas orientētas, lai būtu līdzsvars starp teoriju un praksi 

-          1. semestrī paredzēti studiju kursi, kas  paredzēti kā ievads izglītības zinātņu studijās

RTA studentu specializācija notiek jau 1. studiju gadā, HU un TU 2.-3. studiju gadā

-Helsinku Universitātes absolvents-pamatskolas skolotājs iegūst tiesības mācīt 4-8 priekšmetus.  Viena priekšmeta specializācijas apguvei paredzēti tikai 4 KP. Lai iegūtu tiesības mācīt vienu priekšmetu pamatskolā nepieciešamas apgūt šo kursu 4-6 KP ietvaros

-RTA pedagoģiskā prakse 26 KP, Tallinas Universitātē (TU)-10 KP, savukārt Helsinku (HU)-30 KP. RA studenti praksi veic pamatā reģiona ietvaros, TU- pa visu Igaunijas teritoriju, bet HU ir 2 speciālas bāzes skolas prakšu organizēšanai

- HU un TU programmās studiju sākumā ir vairāki studiju kursi, kas orientēti uz sabiedrības integrāciju, pilsoņu līdzdalību izglītībā

-studiju laiks HU ir 5 gadi,  TU-3+2 gadi, Bet RTA 4gadi

Veicot programmas salīdzinājumu, jāņem vērā Eiropas valstu izglītības politikas tendences attiecībā uz skolotāja izglītības ieguvi. Pirmkārt, studiju programmas parasti tiek nodalītas: pirmsskolas skolotājs, pamatskolas skolotājs un priekšmeta skolotājs. Otrkārt, programmas tiek veidotas pēc principa, ka pirmsskolas un pamatskolas skolotājs iegūst arī pedagoģijas bakalaura, bet vidusskolas- pedagoģijas maģistra grādu. Treškārt, studenti vienas studiju programmas ietvaros apgūst zināšanas un prasmes mācīt vairākus mācību priekšmetus.

Kopumā var atzīt, ka programmu salīdzinājumā vērojamas kopīgas un atšķirīgas iezīmes. Kā kopīgo un arī pozitīvo tendenci var atzīmēt to, ka absolventi iegūst vairāku priekšmetu pasniegšanas kvalifikāciju, RTA programmā – pamatā divu (izņemot studiju moduli – svešvalodas (angļu/vācu) skolotājs, kur iegūst vienu kvalifikāciju, bet tiek apgūta arī otra svešvaloda un studiju moduli – mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, kur iegūst trīs kvalifikācijas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.