Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma "Pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Doktora studiju programmas saturs veidots atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajām juridiskajām normām, likumdošanas aktiem un Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām un ciklu noslēguma prasību aprakstiem (Cycle descriptors) Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Studiju programmas saturs veidots, pamatojoties uz to, ka doktora kompetence ir iegūta teorētiskās studijās un pētniecībā. Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci raksturo caur atbildību un autonomiju. Programmas mērķu un uzdevumu izvirzīšanā un satura atlasē ir domāts par mērķu sasniedzamību realizējot programmas saturu, iespējām mērķtiecīgi sekot to izpildei, kā rezultātā sagatavot tādus pedagoģijas doktorus, kuriem ir plašas pētnieciskās zināšanas un prasmes programmas specifisko pētījumu veikšanai un kuri spēj realizēt un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus izglītības jomā gan Latgales intelektuālā potenciāla vairošanai, gan darbojoties starptautiskā līmenī.

 Programmas atbilstība AIP lēmuma Nr. 62 Noteikumi par doktorantūras studiju programmu izveidi un realizēšanu (18.06.1999) prasībām un Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai attiecībā uz 8. līmeņa prasībām (2006.)

Doktora studiju programma izstrādāta, ievērojot AIP izstrādātos noteikumus par programmas realizēšanas ilgumu (3 gadi pilna laika studijās, 4 gadi nepilna laika studijās), 144 kredītpunktu apjomu un to sadalījumu obligātajos un izvēles studiju moduļos, kā arī pētniecības un akadēmiskā darba veidos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu