Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Studiju programmas saturs izstrādāts atbilstoši karjeras konsultanta profesijas standartam. Studiju kursu saturs saistībā ar profesijas standartā noteiktajām kompetencēm analizēts tabulā.

 Studiju programmas saturs un apgūstamās kompetences atbilstoši profesijas standartam

Studiju moduļi un tiem atbilstošie studiju kursi un kredītpunkti

Apgūstamās kompetences atbilstoši profesijas standartam

Karjeras un vadības teorija-10

Karjeras attīstības teorijas

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Komunikācijas teorijas konsultēšanā

 

 Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā.

Karjeras pakalpojumu vadība

 

Spēja izvērtēt savu un/vai citu sniegto karjeras konsultēšanas pakalpojumu kvalitāti un veikt tās pilnveidošanas pasākumus.

Spēja izstrādāt, izvērtēt un attīstīt karjeras konsultantu izglītību patstāvīgas prakses veikšanai.

Spēja attīstīt savu un veicināt klientu profesionālo pilnveidi.

Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Spēja organizēt un vadīt konsultēšanas pakalpojumus.

Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

Prakse I

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Spēja atrast, apkopot un analizēt ar karjeras konsultēšanu saistīto informāciju, t.sk., izmantojot tiešsaistes datu bāzes.

Sociālā vide un darba tirgus- 18

 Cilvēka dzīves cikli

Spēja identificēt klienta karjeras attīstību ietekmējošos faktorus dažādos dzīves posmos.

Spēja attīstīt savu un veicināt klientu profesionālo pilnveidi.

Darba tirgus un nodarbinātība

 

Spēja pētīt un analizēt darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences un izmantot aktuālo informāciju konsultēšanā.

Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti

 

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā.

Organizāciju kultūra

Spēja noteikt organizāciju kultūru ietekmējošos faktorus.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā

 

Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

Karjeras konsultanta profesionālā ētika

 

Spēja ievērot ētikas normas, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus.

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti.

 Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem.

Prakse (vērošana, iestādes darbības izpēte)

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Profesionālā darba metodika- 18

Konsultēšanas teorija un metodika

 

 Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Spēja identificēt klienta karjeras attīstību ietekmējošos faktorus dažādos dzīves posmos.

Spēja pētīt un analizēt darba tirgus un tautsaimniecības attīstības tendences un izmantot aktuālo informāciju konsultēšanā.

Spēja izprast un izvērtēt klientu profesionālās piemērotības iespējas un karjeras lēmumu veidošanas prasmes.

Spēja apzināties un novērtēt klientu individuālās atšķirības, vajadzības un vēlmes.

Spēja saskaņā ar klienta vajadzībām noteikt karjeras konsultācijas mērķi, plānot konsultēšanas procesu un izstrādāt individuālu karjeras attīstības programmu

Spēja izstrādāt dažāda veida (piemēram, individuālas, grupu, specifisku mērķgrupu klientu u.tml.) konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un izvērtēšanu.

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē.

Darba meklēšanas process

 

Spēja sniegt profesionālu atbalstu klientam karjeras attīstībā un darba meklēšanas procesā.

Informācijas tehnoloģijas

Spēja atrast, apkopot un analizēt ar karjeras konsultēšanu saistīto informāciju, t.sk., izmantojot tiešsaistes datu bāzes.

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Prakse (konsultēšana)

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Spēja saskaņā ar klienta vajadzībām noteikt karjeras konsultācijas mērķi, plānot konsultēšanas procesu un izstrādāt individuālu karjeras attīstības programmu

Spēja sniegt profesionālu atbalstu klientam karjeras attīstībā un darba meklēšanas procesā.

Spēja izstrādāt dažāda veida (piemēram, individuālas, grupu, specifisku mērķgrupu klientu u.tml.) konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to aprobāciju un izvērtēšanu.

Spēja ieviest jaunākos profesionālos sasniegumus karjeras konsultēšanas praksē.

Spēja ievērot ētikas normas, pildot profesionālos pienākumus un uzdevumus.

Spēja nodrošināt klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti.

Spēja konsultēt dažāda vecuma, sociālo grupu, kultūru un izglītības līmeņa klientus individuāli un grupās, t.sk. virtuālajā vidē.

 Spēja izveidot un uzturēt drošu konsultēšanas vidi un attiecības ar klientiem.

Spēja sadarboties ar citiem profesionāļiem karjeras konsultēšanas jomā un veidot kontaktus ar sadarbības partneriem.

Spēja sazināties valsts valodā un svešvalodā.

Pētnieciskā darbība- 14

Pētnieciskā darba metodoloģija

Spēja autonomi un sadarbībā ar citiem pētniekiem plānot un veikt zinātniski praktiskos pētījumus karjeras konsultēšanas jomā.

 

Prakse

(pētniecība)

Spēja izmantot karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, tautsaimniecības nozares vai uzņēmuma darbības specifikai, vides, t.sk. situācijas kontekstam.

Spēja ieviest jaunākos profesionālos sasniegumus karjeras konsultēšanas praksē.

Spēja autonomi un sadarbībā ar citiem pētniekiem plānot un veikt zinātniski praktiskos pētījumus karjeras konsultēšanas jomā.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši noteikumiem par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu (LR MK noteikumi Nr.512, 26.08.2014.).

Tajā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba pieredzi, vadības zinības teorijas, pedagoģijas un psiholoģijas teorijas un prasmi tās izmantot profesionālajā darbībā. Studiju programmā ir paredzēta prakse, valsts pārbaudījuma sastāvdaļa ir maģistra darbs.

 Studiju kursu sadalījumu atbilstoši noteikumiem par obligāto saturu un valsts pārbaudījumiem skat. tabulā.

Studiju programmas apjoma un struktūras atbilstība 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam

 

Programmas kursi

Standarts pieprasa

(KP)

Karjeras konsultants

(KP)

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

7

18

Pētnieciskā darba un vadībzinību

5

10

Pedagoģija un psiholoģija

2

6

Prakse

6

26

Valsts pārbaudījums

20

20

Kopā

40

80

Studiju kursu saturs un apjoms nodrošina studiju programmas absolventiem spējas veikt darba pienākumus un risināt problēmas jaunā vai mazpazīstamā vidē multidisciplinārā kontekstā; nodrošina iespējas oriģinalitātei ideju attīstībā un izmantošanā, tai skaitā arī pētniecībā; spējas integrēt zināšanas un tikt galā ar sarežģītību, formulēt slēdzienus nepilnīgas informācijas apstākļos, slēdzienos atspoguļojot sociālo un ētisko atbildību; attīsta mācīšanās spējas, kuras ļauj turpināt tālākas studijas.

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu